پایان نامه استاندارد و هماهنگی

در این رابطه ، شدت جریان جرمی ذرات برخوردکننده بر روی یک سطح و و ثوابتی هستند که برای مواد فولادی و تیتانیوم و لوله‌های پلاستیکی مقاوم شده با شیشه در دسترس هستند.
Widget not in any sidebars

شکل (3-2) رابطهی زاویه مورد استفاده توسط دو محقق فوق را نشان می‌دهد. این مدل هم در مدل های CFD و هم تعداد زیادی از مدلهای تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. استاندارد DNV-RP-O501 این مدلهای تجربی را جهت محاسبه سایش شن در لوله‌های مستقیم، اطراف مکانهای جوشکاری شده و در زانوییها و کاهنده‌ها بکار می‌برد.
شکل(3-2). تابعیت از زاویهی برخورد ذرات برای مواد نرم و مواد شکننده[17]
3-4-3- مدل سالاما – ونکاتش [24 و 9]
این دو محقق روشی مشابه با دو محقق قبلی را ارائه دادند. البته این دو محقق مدل خود را براساس این فرض محافظه‌کارانه قرار داده‌اند که تمامی ذرات شن با زاویهی 30 درجه با دیواره داخلی برخورد میکنند.
این تقریب برای جریانات گازی منطقی به نظر میرسد اما اثرات دراگ ذرات را در جریان مایع محاسبه نمی‌کند.
(3-3)
: نرخ سایش بر حسب هزارم اینچ در سال
: نرخ دبی شن بر حسب پوند در روز
: سرعت سیال بر حسب فوت بر ثانیه
: قطر لوله بر حسب اینچ
: ثابتی وابسته به هندسه اجزاء که برای زانویی با شعاع کوتاه برابر با 038/0 و برای سه راهی (T شکل) و قطعات L شکل برابر با 019/0 است.
3-4-4- مدل سالاما [19]
سالاما، مدل سالاما- ونکاتش [9] برای سیستمهای گاز- مایع- جامد را مورد تجدید نظر قرار داد و معادلهی جدیدی برای جریان سهفازی به فرم زیر ارائه نمود. در این مدل که با نتایج چاهآزمایی هماهنگی بسیار خوبی دارد سالاما و همکاران در ابتدا بر اساس روابط ساده تکفازی برای جریان گاز در فشارهای پایین مطالعات خود را انجام داده و رابطهای برای میزان سایش ارائه دادند. برخلاف مدلهای قبل، توان سرعت در این رابطه از درجه دو میباشد. در نتیجه نرخ سایش از درجه سوم نسبت به سرعت بدست میآید.
(3-4)
در این رابطه نرخ سایش بر حسب میلیمتر بر کیلوگرم، قطر لوله بر حسب میلیمتر، قطر ذرات بر حسب میکرون، یک ثابت هندسی و سرعت مخلوط بر حسب متر بر ثانیه که بصورت زیر تعریف می‌شود:
(3-5)
در ادامه بررسیها، سالاما و همکاران رابطهای برای بیان نرخ سایش در سیستم SI بدست آوردند که از دقت بالاتری نسبت به مدل رابطهی قبلی برخوردار بوده است. این مدل غالبأ برای زانوییها و خمها استفاده شده است اما برای لولههای مستقیم نیز کاربرد دارد:
(3-6)
دراین رابطه P پارامتر سختی برحسب بار می باشد و برای دانسیتهی شن مقدار در نظر گرفته شده است. برای محاسبه سرعت سایش برای لوله استیل با مقدار و برای میزان خوردگی مجاز رابطهی زیر بدست آمده است:
(3-7)
در جدول زیر میزان خوردگی برای جریانهای گاز، مایع و نفت در سرعتهای مختلف طبق رابطهی سالاما آورده شده است.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...