پایان نامه ارشد درمورد گیاهان دارویی و عملکرد محصول


Widget not in any sidebars

از زمان کشف برسینو استروئیدها تاکنون فعالیت بیولوزیکی آنها در سیستمهای آزمایشی متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده است که این مواد در اعمال زیر بکار گرفته شده است:
تغییر مقاومت به سرما بیماری علف کشها و استرسهای شوری.
افزایش عملکرد محصول و جوانه زنی بذر .
کاهش سقط جنین میوه و ریزش
.فعالیت ضد استروئیدی و جلوگیری از رشد و توسعه ریشه
یکی از اثرات مهم آنها رابطه نزدیک آن با IAAاست.
مقایسه با مواد رشد کیاهی دیگر در زیست سنجیهای متفاوت
تسریع بیوسنتز اتیلن و اپی ناستی
طویل شدن ساقه: در غلظتهای پایین میتوانند سبب طویل شدن بافتهای رویشی دامنه وسیعی از گیاهان شوند
رشد و نمو ریشه :بازدارنده های قوی رشد و نمو ریشه
کشت بافت گیاهی :جلوگیری از رشد سلول در غلظت بسیار پایین
اثرات ضد هس دی استروئید در حشرات
اثرات بیولوژیکی دیگر از قبیل : تسریع تغییرات در انرژی پلاسما و انتقال آن .جذب و تحلیل .تغییر دادن در تمایز یافتن آوندهای چوبی . تغییر در مقاومت به سرما .تحریک جوانه زنی بذر و …
3-14-2 اثرات براسینواستروئیدها بر روی اسیدهای نوکلئیک و سنتز پروتئینها:
براسینواستروئید باعث افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنشهای گوناگون غیرزنده می شود. این مواد در سطح مولکولی موجب تغییر بیان ژن و تغییر متابولیسم و بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتین ها می شوند(خریپاچ و همکاران، 1999).براسینواستروییدها تحمل گیاهان را در محدوه وسعی از استرس های محیطی از قبیل: خشکی، شوری، سرما و گرماافزایش داده اند و این افزایش عموما وابسته به تولید و رونوشت ژنهای ضدتنش از جمله پروتیین شوک گرمایی بوده که نشانگر افزایش رونوشت ژن های مسول پاسخ به استرس برای بالابردن تحمل به استرس در درون گیاهان تیمار شده بوسیله براسینواسترویید بوده است(کلوز و همکاران ،1992). رشد و تولید روغن های ضروری گیاهان دارویی می تواند تحت تاثیر استفاده از مواد تنظیم کننده رشد گیاهی تحت تاثیر قرار بگیرد. (سوامی و همکاران(2008) نشان دادند که با کاربرد 28-هوموبراسینولید، رشد بطور معنی داری افزایش یافته و با کاربرد 3 میکروگرم از این هورمون محتوای روغن ضروری بطور معنی داری افزایش یافت.(تارافس و ایبراهیم 1999) دریافتند که میزان روغن های ضروری رزماری با کاربرد براسینولید افزایش معنی داری را داشته است. از انجایی که هورمون های مختلف گیاهی می توانند فرایند های مشابه بیولوژیکی را کنترل کنند و تداخل بین هورمون های مختلف می تواند در مراحل بیوسنتز هورمونی اتفاق بیافتد، انتقال سیگنال یا بیان ژن(نمهوزر ،2006) میتواند بیانگر تنظیم پاسخ به استرس در گیاهان بوسیله براسینواسترویید ها با مشارکت با دیگر هورمون ها باشد.
کیو لئو وهمکاران (1991) شواهدی بد ست آوردند که BR می تواند سلولهای برگ غلات را از شوک گرمایی وتنش شوری حفظ کند انها نشان دادند که وقتی برگهای گندم در معرض دماهای 40 در جه سانتی گراد قرار می گیرد هورمون 24_ اپی براسینو استروئید سنتز پروتئین کل را فعال کرده سنتز مجدد پلی پپتید های مختلف دا این دماهای بالا به خوبی دماهای طبیعی انجام می گیرد.
تاثیر براسینو استروئید به عنوان یک فیتو هورمون در بسیاری از مراحل فیزیولو ژیکی رشد گیاهان به خوبی شناخته شده است از قبیل جنین زایی طویل شدن سلول تمایز آوند های آبکش کوددهی پیری علاوه بر این استفاده از هورمون براسینو استروئید بروی محصولات سبب افزایش عملکرد تحمل تنش وکیفیت می شود .
براسینو استروئید گروهی از هورمونهای گیاهی هستند که اثرات زیستی قابل توجهی روی رشد گیاهان دارند از جمله باعث افزایش مقاومت به تنشهای محیطی می شوند. براسینو استروئید گروهی از ترکیبات استروئیدی گیاهی بوده که بطور طبیعی سنتز شده ورنج وسیعی از فعالیتهای بیولوژیکی را دربر می گیرند. براسینو استروئید ها چندین ویژگی کشاورزی مهم مانند زمان گلدهی و عملکرد دانه و تحمل به تنش ها را کنترل می کند. افزایش قابل توجه عملکرد محصول ممکن است به واسطه هر دو عمل متابولیسم گیاه و محافظت گیاه در برابر تنشهای محیطی باشد(عقیل، 2011).
براساس یک قانون اساسی در رشد و توسعه کیاهان هورومو ن براسینو استرویئد قادر است جلوگیری کنند از بسیاری از تنشهای محیطی در حل حاضر نمی توان فهمید که چگونه هورمون براسینو استروئید کنترل وپاسخ میدهد به استرسهای محیطی در سطح مولوکولی ما اغاز کردهایم تحقیقی رادر خصوص مکانیسم های مولکولی تحت شرایط براسینو استرئید که بصورت واسطه متحمل میکند استرسهای محیطی را .
تیمار با هورومون براسینو استروئید نشان داده است که باعث افزایش مقومت به بیماری در گیاه توتون وبرنج می شود.
هورومون براسینو استروئید توانایی ومقاومت گیاهان به استرسهای محیطی شامل خشکی فلزات سنگین صدمات علف کشها و شوری را دارا می باشد( ساس 1999).
پیشرفت در مطالعات در خصوص براسینو استرئیدهای کارا و براسینو استروئیدهای جامد در حال تغیر می باشد.( کلوز و ساس 1998 ولی چوری 1999).
اثر براسینو استروئید وکوددهی با نیتروژن بر روی رشد وضعیت تغذیه بخشی از دانهال اناناس دراین بررسی استفاده از هورمون براسینو استروئید همه خصوصیات رشد را در دانهال اناناس افزایش دا د و فرا هم کردمحتوی نیتروژن بالاتری در قسمتهای بالای دانهال .کوددهی وتغذیه با نیتروژن فقط مقدار کمی افزایش داشت در طول و قطر ساقه ونمی توانست موثر باشد بر تعداد برگها سطح برگ وزن خشک ووضعیت تغذیه دانهال).
براساس یک قانون در رشد گیاهان براسینو استروئید ها قادر هستند جلو گیری کنند از انوای استرس های محیطی شامل سرمازدگی خشکی شوری واسیب های علف کشها (خریپاچ و همکاران، 2000) واسترس
گرما (دهوبهادل و همکاران 1999 و کلوین و همکاران 1991 و ویلن و همکاران 1995 ).اخیرا ما در یافته ایم که وضعیت براسینو استروئد ها در سطح مولکولی بسیار محدود است ما سیستمی را طراحی کردیم که مطالعه می کنند خر استرس متاثر از هورمون براسینو استروئید (24_اپی براسینو استروئید ) که قابل تکثیر و روشی قابل استناد وما تحقیقات مان را در سطح مکانیسم های مولکولی تحت تیمار اپی براسینو استروئید به واسطه مقاومت به تنش ها بررسی های ما نشان داد تیمار با غلظت ا میکرو مول بر روی دانهال brassica napus در سطح واریانس بالای معنی دار شد( دهوبهادل و همکاران 1999).
براسینو استروئید گروهی از ترکیبات استروئیدی گیاهی بوده که بطور طبیعی سنتز شده ورنج وسیعی از فعالیتهای بیلوژیکی را دربر می گیرند. براسینو استروئید ها چندین ویژگی کشاورزی مهم مانند زمان گلدهی و عملکرد دانه و تحمل به تنش ها را کنترل می کند. افزایش قابل توجه عملکرد محصول ممکن است به واسطه هر دو عمل متابولیسم گیاه و محافظت گیاه در برابر تنشهای محیطی باشد( دهوبهادل و همکاران 1999).