پایان نامه ارشد درمورد منطقه مورد بررسی و استرس اکسیداتیو

دانلود پایان نامه
 • افزایش غلظت برخی ترکیبات فنلی سنتز کلروفیل را در گیاه کاهش و حتی متوقف میکند (حدادچی و منصوری، 1384). بنابراین با افزایش میزان فنول در غلظتهای بالای هورمون میزان کلروفیل کل را در گیاه کاهش داد.
  اکسیائو3 و همکاران (2008) با اعمال تنش شوری بر روی دو نژاد Populuscathayanaبه مدت 12 هفته و در شرایط گلخانه‌ای دریافتند که دلیل کاهش کلروفیل در شرایط تنش شوری، کندی سرعت سنتز و یا تجزیه سریع کلروفیل است. در ذرت دلیل کاهش محتوای کلروفیل در هنگام بروز تنش شوری، کاهش کارآیی استفاده از کربن و افزایش تولید اتانول و لاکتات می‌باشد (پیکلیک4و فاکس5، 1992). فینگر6 و همکاران (1995) با اعمال تنش شوری بر میوه موز دریافتند که تنش، با افزایش تنفس و تولید اتیلن سبب فعالسازی آنزیم‌های مسیر کاتابولیسم کلروفیل (کلروفیلاز، پراکسیداز و لیپوکسیژناز) و متعاقب آن تجزیه کلروفیل و زرد شدن میوه موز می‌شود. از عوامل دیگر کاهش محتوای کلروفیل در هنگام مواجه گیاهان با تنش شوری، تولید گونه‌های واکنشگر اکسیژن و متعاقب آن پراکسیداسیون لیپیدها و تخریب کلروفیل است (اکسیائو و همکاران، 2008). در تنشهای خشکی و شوری، به دلیل حساسیت بیشتر کلروفیل a ، کاهش محتوای کلروفیل a بیشتر از کلروفیل b است. جلیل و همکاران، (2009).. تنش کم آبی موجب تخریب رنگدانه‌های فتوسنتزی، کاهش مقدار کلروفیل برگ و تخریب تشکیلات فتوسنتزی می‌گردد (گرماتکس1 و همکاران، 1998؛ کیرناک2 و همکاران، 2001؛لوجینی3 و همکاران، 1999). کاهش معنی‌دار مقدار کلروفیل مشاهده شده احتمالاً بدلیل کاهش فاکتورهای لازم جهت سنتز کلروفیل و تخریب ساختمان آن می‌باشد. بدین معنی که کاتابولیسم کلروفیل در شرایط کم آبی افزایش می‌یابد. گزارش‌های مشابهی مبنی بر کاهش کلروفیل در تنش کم آبی در گیاهان زیتون، گندم و بادمجان وجود دارد (کیرناک و همکاران، 2001، لوجینی و همکاران، 1999). که علت عمده آن، علاوه بر موارد ذکر شده می‌تواند بدلیل پیری زودرس برگها در اثر اختلال هورمونی ناشی از تنش کم آبی باشد (کافی، 1374). از آنجاییکه در تنش شوری هم تنش کمبود آب در گیاه رخ می دهد و هم سمیت یونی بنابراین همیشه هر دو جنبه یعنی تنش شوری و خشکی حائز اهمیت است بنابراین در تفسیر نتایج مربوط به آن بایستی مکانیزمهای درگیر در هر دو تنش مورد نظر باشد که در بالا به برخی از آنها اشاره شد.
  5-6- آنزیم لیپوکسی ژناز:
  نتایج تجزیه واریانس بدست آمده اثر معنی دار غلظتهای مختلف هورمون براسینواستروئید بر انزیم لیپوکسی ژنازرا در سطح 1 درصد نشان می دهد. بیشترین مقدار انزیم لیپوکسی ژنازمربوط به غلظت 10-10 مول وکمترین مقدار انزیم لیپوکسی ژنازمربوط به شاهدوغلظت 6-10 میباشد . یکی از سیستم های آنزیمی مهم در رابطه با تغییر چربی های غشاء سلولی سیستم آنزیمی لیپوکسی ژناز می باشد. آنزیم لیپوکسی ژناز واکنش ترکیب بین مولکول اکسیژن و اسیدهای چرب غیر اشباع و تولید هیدروپراکسید های چرب اشباع نشده را کنترل می کند.
  آنزیم لیپوکسی ژناز (لینولئات :اکسژن اکسیدروکتاز) از دسته آنزیم های اکسیدرو دوکتاز ویک نوع آنزیم دی اکسیژناز است که دی اکسیژناسیون اسیدهای چرب غیر اشباع دارای واحدهای سیس به 1و4 پنتادین و ترکیب آنها با مولکول اکسیژن وتبدیل به هیدروکسی پراکسید های اسید چرب هیدروکسی سیس به ترانس –دی ان را کاتالیز میکند.آنزیم لیپوکسی ژنازیکی از آنزیمهای مهم می باشد که اسیدهای چرب در غشاء سلولی و دنبال آن ثبات سلولی را تحت تاثیر قرار می دهد (هد گز و همکاران 2003). آفینگر و همکاران (1995) با اعمال تنش شوری بر میوه موز دریافتند که تنش، با افزایش تنفس و تولید اتیلن سبب فعالسازی آنزیم‌های مسیر کاتابولیسم کلروفیل (کلروفیلاز، پراکسیداز و لیپوکسیژناز) و متعاقب آن تجزیه کلروفیل و زرد شدن میوه موز می‌شود.آسیب به غشاء سلولی افزایش نشت یونی واتلاف آب سلولی با تغییرات فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز در ارتبا ط است(هد گز و همکاران 2003).پیشنهاد شده است فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز به وسیله چندین ترکیب که به روش های متفاوتی در واکنش کاتالیز فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز فعالیت دارند،مخصوصا ترکیبات دارای خاصیت آنتی اکسیدانی را متوقف می کنند. افزایش آنتی اکسیدانی یک فعالیت دفاعی است که پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء و نفوذپذیری غشاء را کاهش می دهدواز نشت الکترولیت های غشاء جلوگیری می کند|(آگاری و همکاران 1988). بنابراین افزایش آنزیم لیپوکسی ژناز در غلظت 10-10 نشان دهنده واکنش دانهال نسبت به هورمون میباشد.
  نتیجه گیری:
  یکی از علل اصلی کاهش در وزن خشک اندام هوایی گیاه در طول تیمار، به تولید گونه های فعال اکسیژن یا ROS مربوط می باشد. در طول استرس خشکی، گونه های فعال اکسیژن افزایش یافته که موجب اختلال در سیستم انتقال الکترون شده و باعث ایجاد فعالیت های انتی اکسیدانی در در کلروپلاست، میتوکندری و میکروبادی ها میگردند(سوفو و همکاران، 2005). گیاهان تولید ROS را در شرایط عادی از طریق تولید انزیم های انتی اکسیدانی، مهار می کنند(اینز و مونتاگو، 2000). در حالی که در طول تنش سخت ابی تولید گونه های ROS از حد ظرفیت سیستم انتی اکسیدانی برای حذف این گونه ها تجاوز می کند که در باعث بروز استرس اکسیداتیو می گردد(سوفو و همکاران، 2005). در این آزمایش تنش خشکی باعث کاهش معنی دار پارامتر های رشد شامل طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع گیاه، و نهایتا وزن تر و خشک اندام هوایی مرزه گشت.
  یکی از این ترکیبات که خاصیت انتی اکسیدانی دارد براسینواستروئید ها هستند(هوبریک و اسمان، 2006). بخوبی روشن شده است که براسینواستروئید محافظت خوبی را در برابر تعدادی از استرس های غیر زنده فراهم می کنند(واردینی و رائو، 2003). براسینواستروئید در فرایند بیان، رونویسی و انتقال ژن در گیاهان تحت استرس و شاهد شرکت می کند(ژانگ و همکاران، 2008 : مازورا و همکاران، 2002) همچنین نقش انتی اکسیدانی این ماده در تنش ها بخوبی اثبات گردیده است(هوبریک و اسمان، 2006). در این آزمایش معلوم شد که استفاده از 24-هموبراسینولید در غلظتهای10-10 ، 8-10 مولار باعث بهبود و افزایش معنی دار پارامترهای رشد و عملکرد ماده تولیدی مثل ارتفاع دانهال شاخص سطح برگ ومقدار کلرفیل گردید.
  از نتایج بدست آمده مشخص شد که استفاده از ماده تنظیم کننده رشد گیاهی24-هموبراسینولید که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند، برای حفظ عملکرد اقتصادی گیاهان تحت تنش ضروری و قابل توجیه است، از طرفی بدست آوردن نقطه برخورد بین ژنوتیپ های مختلف و 24-هموبراسینولید برای تعیین ژنوتیپ متحمل تر قابل توجه است. نتایج نشان میدهند که استفاده از غلظت های10-10 مولار ماده24-هموبراسینولید با تحریک پارامترهای رشد، تولید ماده خشک را افزایش می دهد و چون این افزایش در مقایسه با تیمار شاهد معنی دار می باشد، از لحاظ اقتصادی، توجیه دارد. نتایج حاصل از این آزمایش اثبات میکند که در شرایط تنش ملایم و شدید استفاده از این ماده باعث افزایش معنی دار شاخص سطح برگ و ارتفاع دانهال نسبت به تیمار شاهد گردید. باتوجه به شرایط اقلیمی و وجود تنش های محیطی در کشت محصول پسته انتخاب ژنوتیپ مناسب ومتحمل نسبت به شرایط نامساعد محیطی می تواند در کاهش هزینه های تولید مثمر ثمر باشد.

    دانلود پایان نامه درباره عملکرد اقتصادی و مدیریت آبیاری

  پیشنهادات:
  1-با توجه تنش های محیطی پیشنهاد می شود این آزمایش به منظور تعیین اثر هورمون براسینو استروئیدبا تنش های خشکی و شوری بررسی گردد.
  2- یکی از آفات مهم پسته پسیل پسته می باشد با توجه به مشخص شدن تاثیر هورمون براسینو استروئید در کاهش اثرات تنش های محیطی و متحمل تر شدن آنان اثراین هورمون بر کاهش آفت پسیل پسته بررسی گردد.
  3-با توجه مشکلات و تهدیدات موجود در تولید محصول پسته نظیر شورشدن منابع اب زیرزمینی شوری خاک استفاده بی رویه ازسموم پیشنهاد می شود نسبت به تعیین متحمل ترین ژنوتیپ دانهال پسته در هر منطقه اقدام شود
  که بر هم کنش شوری و خشکی با هورمون براسینواستروئید بر ژنوتیپ برتر منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

  منابع:
  ابراهیم زاده ح ( 1379 ). فیزیولوژی گیاهی 4(فتوسنتز)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،690صفحه.
  احمدی موسوی ع ا، منوچهری کلانتری خ، ترکزاده م. 1384. اثر نوعی براسینواستروئید (24-epibrassinolide ) بر مقدار تجمع مالون دآلدئید، پرولین، قند و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه کلزاBrassica napus L.)).تحت تنش کم آبی. مجله زیست شناسی ایران، جلد18، 4: 306–295.
  احمدی موسوی ع ا، منوچهری کلانتری خ، ترکزاده م. 1384. اثر نوعی براسینواستروئید (24-epibrassinolide ) بر مقدار تجمع مالون دآلدئید، پرولین، قند و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه کلزاBrassica napus L.)).تحت تنش کم آبی. مجله زیست شناسی ایران، جلد18، 4: 306–295
  اسکندری م. 1389. بررسی تأثیر28-هموبراسینولید در کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.). پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز فنی و حرف ای شهرستان ارسنجان.
  اسکندری.م(1390) بررسی تایر 28- همی براسینو استروئید در کاهش اثرات تنش خشکی در گیاهان دارویی مرزه.پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.
  اسلامی گ، طاهری س، فلاح ف، گودرزی ح، آیت الهی س ع م، زارع مهذبیه ر. 1389 . مقایسه تأثیرگیاه همیشه بهار با سفالوسپرین ها بر باکتری های جدا شده از بیماران مبتلا به سلولیت. پزوهشی در پزشکی(مجله پژوهشی دانشکده پزشکی) دانشگاه عوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، 34: 288-214.
  افضل

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.