پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی و نتایج

دانلود پایان نامه

4-2- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس اولیه((FO: 52

 • 4-2-1 – نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس((FO: 52
  4-2-2 – نتایج اثر ژنوتیپ بر کلرفیل فلورسنس((FO: 52
  4-2-3 – نتایج اثرمتقابل محلوپاشی با هورمون براسینو استروئیدو ژنوتیپ بر کلرفیل فلورسنس اولیه((FO: 53
  4-3- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس حداکثر((fm: 54
  4-3-1-اثر محلول پاشی هورمون براسینواستروئید برکلرفیل فلورسنس حداکثر((fm: 54
  4-3-2- اثر ‍ژنوتیپ برکلرفیل فلورسنس حداکثر((fm: 54
  4-3-3-اثر متقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ و برکلرفیل فلورسنس حداکثر((fm: 55
  4-4- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس متغیر((fv: 55
  4-4-1-اثر محلول پاشی هورمون براسینواستروئید برکلرفیل فلورسنس متغییر((fv: 55
  4-4- 2-اثر ژنوتیپ برکلرفیل فلورسنس متغیر((fv: 55
  4-4-3-اثر متقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ و برکلرفیل فلورسنس متغیر((fv: 55
  4-5- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس متغیر به حداکثر((fv/fm: 56
  4-5- 1-اثر محلول پاشی هورمون براسینواستروئید برکلرفیل فلورسنس متغیر به حداکثر((fv/fm: 56
  4-5-2-اثرژنوتیپ برکلرفیل فلورسنس متغیر به حداکثر (fv/fm) : 56
  4-5- 3-اثر متقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ و برکلرفیل فلورسنس متغیر به حداکثر (fv/fm) 56
  4-6- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر میزان کلروفیل دانهال پسته: 57
  4-6-1- اثر هورمون براسینو استروئید بررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل a: 57
  4-6-2- اثر ژنوتیپ بررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل a: 57
  4-7- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر شاخصهای فیزیولوژیکی کلروفیل b دانهال پسته: 59
  4-8- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر شاخصهای فیزیولوژیکی کلروفیل کل دانهال پسته: 59
  4-8-1- اثر هورمون براسینو استروئید بررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل کل: 59
  4-8-2- اثر ژنوتیپبررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل کل : 59
  4-8-3- اثر متقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپبررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل کل: 60
  4-9- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر ارتفاع دانهال پسته: 61
  4-9-1- تأثیر غلظتهای مختلف هورمون براسینواستروئید بر ارتفاع دانهال پسته: 61
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.