پایان نامه ارشد درمورد عملکرد محصول و علف های هرز


Widget not in any sidebars

موادی که در داخل گیاه تولید می شوند به عنوان هومورمونهای گیاهی یا فیتوهورمون خوانده می شوند .اصطلاح هورمون از فیزیولوژی حیوانی سرچشمه گرفته است در آنجا هورمون به مادهای گفته می شود که در یک اندام ساخته شده و باعث تحریک واکنش در یک اندام دیگر میگردد . هورمونهای گیاهی ان طور که ساخته شدن هورمونهای جانوری اختصاص به یک اندام دارد و واکنش آنها مختص به اندامی خاص می باشد نیستند اما تا حدودی از همین الگوی عمومی پیروی می کنند.مواد تنظیم کننده رشد چه در داخل گیاه تولید شوند وچه منشائ خارجی داشته باشند الزاما عکس العمل های مشابه ای در گیاه به وجود می اورند( کولینز 1978(
برای اینکه یک ترکیب به عنوان یک هورمون گیاهی شناخته شود خواص مشخصی را لازم دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
محل ساختن یا محل اثر آنها در گیاه فرق کند ( برای مثال ساختن این مواد در جوانه ها و برگها ی جوان صورت می گیرد اما عکس العمل انها در ساقه ریشه ها ویا اندامهای دیگر انجام می شود).
با مقادیر بسیار کم عکس العمل انجام شود ( برای نمونه غلظت پایینی در حد 10 به توان 9- مول).
بر عکس ویتامین و آنزیمها عکس العمل ها ممکن است شکل دهنده و غیر قابل برگشت باشد .
اغلب تولید طبیعی فیتو هورمونها کمتر از حد مطلوب است و به منابع خارج از گیاه جهت انجام یک عکس العمل مطلوب مورد نیاز است .مقادیر بالاتر از حد مطلوب اکسین ها به عنوان علف کش به کار می رود. .هورمونهای گیاهی یکی از مهمترین مکانیسم های تحریک کننده رشد گیاه است (زهیروهمکاران،2004) هورمونهای گیاهی به شدت بر رشدوتوسعه ی گیاهان مؤثرند و از میان آنها اکسین ها از مهمترین تنظیم کننده های رشدمی باشند (استپانوواوهمکاران، 2009 )
13-2 تنظیم کننده های رشد وانواع آنها:
امروزه نمو گیاهی را 5 نوع هورمون تنظیم می کند. 1)اکسین 2)جیبرلین 3)سیتوکینین 4)اتیلن 5)آبسیزیک اسید
هر چند شواهدی دال بر وجود هورمونهای استروئید،براسینواستروئیدها ((Brassinosteroides با محدوده ی وسیعی از تاثیرات ریخت شناسی بر روی نمو گیاه وجود دارد.
انواع دیگر هورمون ها که در برابر عوامل بیماریزا و گیاهخواران اثر می گذارد از جمله جاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید و سازگانهای پلی پپتیدی نیز شناخته شده اند.لذا تعداد و نوع هورمونها و مولکولهای پیام رسان هورمون مانند در گیاه گسترش فراوانی یافته است (اینترنت)
14-2- براسینواستروئید:
براسینو استروئید ها به عنوان ششمین گروه از هورمونهای گیاهی باسطح وسیعی از فعالیت ها در گیاهان افزون بر اکسین ها سیتو کینین ها ابسزیک اسیدها جیبرلین بوده ودارای تاثیرات بیولوزیکی منحصری در رشد وتوسعه گیاهان میباشند. (سی و ساس 1999و 1997 ).
براسینو لید اولین ماده رشد گیاهی است که ساختمان استروئیدی دارد و اولین استروئید طبیعی است که دارای حلقه لاکتون هفت عضوی به عنوان قسمتی از سیستم حلقه ای خود می باشد.براسینواستروئید ها در دامنه وسعیی از گیاهان شامل دو لپه ایها تک لپه ای بازدانگا ن جلبکها یافت شده اند . براسینواستروئید ها در بسیاری از قسمتهای گیاهان مانند گرده برگها گلها بذور شاخه ها و بامفتهای متورم وسافه ها یافت می شوند اما در ریشه ها دیده نشده اند.
براسینو استروئید ها استروئیدهای طبیعی گیاهی هستند که متحرک رشد بوده در طیف وسیعی از عکس العمل های فیزیولوزیکی در غلظتهای بسیار کم (در سطح نانو و میکرو مولار(منداو1988وموسینگ و آلتمن 1999). این خصوصیت با یافته های دیگر درمورد براسینو استروئید ها باعث شده است که انها ضروری باشند برای رشد گیاهان این وضعیت مشابه ترکیبات هورمونهای گیاهی میباشد.
اولین دسته از شواهدی که نظریه متعلق بودن براسینو استروئید به یک گروه جدیدی از مواد رشد گیاهی را مورد حمایت قرار می دهد ان است که این مواد درمیان سلسله گیاهی توزیع وگسترش فراوانی دارند .
دوم اینکه چه در زیست سنجی و چه در کل گیاه در غلظت های بی نهایت کوچک اثر میکنند سوم اینکه آنها دامنه تاثیری دارند کخ از دامنه تاثیر سایر گروهها ی مواد ورشد گیاهی متفاوت بوده و نیازهای ساختما نی کاملی برای فعال شدن در پیشبرد یک واکنش فیزیولوژیکی دارا می باشند . چهارم اینکه این مواد میتوانند به قسمتی از گیاه تزریق شده از محلی به محل دیگر منتقل شوند که در مقادیر بسیار کم باعث بروز واکنش بیولوژیکی گردند.
1-14-2 تاریخچه:
اولین بار براسینو استروئیدها از دانه گرده گیاه (Brassica napus) بوسیله arore و همکاران در سال1979 استخراج و بعنوان ششمین گروه از تنظیم کننده های رشد گیاهی در نظر گرفته شد. براسینو استروئیدها تقریباً در تمام قسمتهای گیاه یافت میشوند و بیشترین مقدار آنها در اندامهای زایشی(دانه گرده و بذرهای نارس) مشاهده شده است. براسینو استروئید که یک استروئید بوده واز بذور شلغم توسط توماس (1976) استخرج گردید. . در دهه 1960 میچل وهمکاران در مرکز تحقیقات سازمان کشاورزی امریکا (USDA ) دانه های گرده مختلف را برای جستجوی ماده تنظیم کننده رشد جذیدی مورد مطالعه قرار دادند سالها ست که دانه گرده به عنوان منبع غنی مواد تنظیم کننده رشد گیا هی شناخته می شود و به این ترتیب دانه گرده به صورت یک انتخاب منطقی برای مطالعات علمی درامده است حدود 60 گونه از گیاهان از نظر دانه گرده مطالعه شده اند.براسینو استروئید ها در حال حاضر یکی از گروه از هورمون های گیاهی با قابلیت رشد فعال هستند . انها با مقادیر بسیار کم دردانه های گرده بساک بذر ها برگها ساقه ها ریشه ها گلها دانه و بافتهای رویشی جوان در قلمرو گیاهان یافت می شود. براسینو استروئید ها از یک خانواده و درحدود 60 فیتو استروئید هستند (یودی و کریشنا2، 2009).
اولین بار براسینواستروئیدها از دانه گرده گیاه کلزا به وسیله گروو و همکاران در سال 1979 استخراج و بعنوان ششمین گروه از تنظیم کنندههای رشد گیاهی در نظر گرفته شد (باجگاز و ترتین4، (2003) : خریپاچ و همکاران، (1998) : ازدمیر، (2004 ). امروزه ساختمان و عملکرد 59 براسینواستروئید (54 عدد به صورت آزاد و 5 عدد به صورت هم یوغ با اسیدهای چرب و قندها) از گیاهان مختلف استخراج و شناسایی شده است (خریپاچ و همکاران، 1998).
براسینواستروئیدها ترکیبات استروئیدی گیاهی بافعالیت گسترده بیولوژیکی هستندکه توانایی افزایش عملکرد گیاهان را از طریق تغییرات متابولیسمی گیاه و حفاظت آنهادربرابر تنشهای محیطی دارند.
2-14-2 براسینو استروئید ها و اثرات آنها در گیاهان:
براسینو استروئید ها استروئیدهای طبیعی گیاهی هستند که متحرک رشد بوده در طیف وسیعی از عکس العمل های فیزیو لوزیکی در غلظتهای بسیار کم (در سطح نانو و میکرو مولارموثرند(منداو1988وموسینگ و آلتمن 1999). این خصوصیت با یافته های دیگر درمورد براسینو استروئید ها باعث شده است که انها برای رشد گیاهان ضروری باشند این وضعیت مشابه ترکیبات هورمونهای گیاهی میباشد.میچل و گریگوری (1972) نشان دادند که براسین ها می توانند باعث افزایش عملکرد بازده محصول وویگور بذر گردند. افزودن مقاومت به سرما بیماریها علف کش ها وتنش شوری _افزایش عملکرد محصول طویل شدن سلول وجوانه زنی بذر کاهش عقیمی جلو گیری از رشد ونمو ریشه از جمله اثرات براسینواستروئید ها می باشد.تمام براسینو استروئید های طبیعی از مشتقات 5_الفا _کولستین می باشد تنوع انواع وجهت گیری اسکلت این ترکیبات بر فعالیت انها موثر است. در اوایل دهه هشتاد دانشمندان( UASD) نشان دادند که BR می تواند عملکرد تربچه کاهو لوبیا فلفل و سیب زمینی را افزایش دهد. ونت در اوایل قرن بیستم اظهار نمود که بدون وجود مواد رشد گیاه نمی تواند رشد کند امروزه در مورد نقش مهم مواد رشد گیاهی در علم گیاهی تردیدی وجود ندارد پس از ونت تحقیقات در زمینه مواد رشد گیاهی پیشرفت شایان توجهی داشته است در سالهای اخیر نیز این مواد در کشاورزی بکار گرفته شده اند مانند تاخیر یا تسریع در رسیدگی تحریک ریشه زایی تسریع در ریزش کنترل تکامل میوه کنترل علف های هرز و بسیاری موارد دیگر(حایات و عقیل4، 2011).
براسینواستروئیدها هورمونهای افزایش رشد درون گیاهان هستند که در سرتاسر قلمرو گیاهی شناسایی شدهاند، که بر تکثیر و توسعه سلولی تأثیر گذارند. این هورمونها بهعنوان تنظیم کنندههای استروئیدی ضروری گیاه شماری از فرایندهای فیزیولوژیکی شامل تمایز آوندی، نرباروری، تنظیم زمان پیری و توسعه برگی را تنظیم میکنند (حایات و عقیل4، 2011). براسینواستروئیدها تقریبا در تمام قسمتهای گیاه یافت میشوند و بیشترین مقدار آنها در اندامهای زایشی (دانه های گرده و بذرهای نارس) مشاهده شده است (کلوز استون و سیس،5 1998). این ترکیبات موجب تحریک رشد و تقسیمسلولی میشود. (باجگاز (2000) : اسکالر6 (2003) ). و بر خصوصیات نفوذپذیری، ساختمان، پایداری و فعالیت آنزیمهای غشاءسلولی اثر میگذارند (خریپاچ1 و همکاران، 1998). همچنین در سطح مولکولی براسینواستروئیدها باعث تغییر بیان ژن و تغییر متابولیسم و بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتئینها میگردند (باجگاز، 2000). براسینواستروئیدها باعث افزایش سازگاری گیاهان در برابر شرایط نامساعد محیطی میشوند (باجگاز، (2000) : جیسینق2 و همکاران، (1993) : خریپاچ و همکاران، (1998) : ازدمیر3 و همکاران، (2004) ). همچنین بر اساس مطالعات متعدد نشان داده شد که براسینواستروئیدها خسارت ناشی از تنش سرما، دمای زیاد، فلزات سنگین: (خریپاچ و همکاران، (1998)، شوری: ازدمیر، (2004) و کم آبی: جیسینق و همکاران، (1993) ) را کاهش میدهند.
براسینو استروئید ها اثر عمیقی بر بر رشد نمو گیاهان دارند مطالعات اولیه توسط محققان موسسه uasd)) در بلتس ویل در مریلند شواهدی بدست آورد که براسینواستروئید ها قادر هستند عملکرد محصول را افزایش دهند و پیشنهاد شد که این ترکیبات می توانند مزایای اقتصادی با لقوه در کشاورزی داشته باشند ازمایشهای گسترده ای در زاپن و چین با استفاده از 24_اپی براسینو استروئید که یک براسینو استروئید مصنوعی است اغاز شد این مطالعات نشان داد که 24_ اپی براسینو استروئید قادر است عملکرد را در گونه های متنوع گیاهی افزایش دهد. اما بسته به شرایط زراعی روش کاربرد و سایر عوامل اثرات متفاوت می باشد.
براسینو استروئیدهاو برخی دیگر از ترکیبات وابسته به آن به طور گستردهای در سراسر سلسله گیاهی گسترش پیدا کرده و اثرات متعددی بر روی رشد و نمو گیاهان داشته اند.
این مواد در بخشهای مختلفی از گیاهان شامل گرده بذور شاخه ها غده ها و ساقه ها دیده می شوند اما در ریشه گیاهان وجود ندارد(حایات و عقیل4، 2011).