پایان نامه ارشد درمورد عملکرد اقتصادی و دی اکسید کربن


Widget not in any sidebars

جدول 14-4- اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون برانزیم لیپوکسی ژناز پنج ژنوتیپ پسته
منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات
ژنوتیپ 4 3118.007544 779.5 19.56**
محلول پاشی 3 1096.031312 365.34 9.17**
اثر متقابل ژنوتیپ* محلول پاشی 12 1422.266008 118.52 2.97**
اشتباه آزمایش 80 3188.192 39.852
کل 99 8824.496864
**: معنی دار درسطح احتمال1%.
فصل پنجم
بحث
5-1- شاخص سطح برگ:
واحدی از مساحت سطح برگ در واحد سطح زمین است که به طور نظری می تواند تمام نور برخورد کرده به خودش را دریافت نمایید ولی با توجه به شکل برگ نازکی (نور عبور کرده ) زاویه و مقدار عمودی بودن برگها به ندرت تمام نور را دریافت می کند شاخص سطح برگ معیاری از ساختمان رویشی گیاه محسوب میشود و همراه با ارتفاع گیاه می تواند توصیفی کمی و کیفی از چگالی کنوپی گیاه نیز فراهم سازد. برگها از این نظر حائز اهمیت هستند که تعیین کننده سطح کل کنوپی گیاه جذب دی اکسید کربن و تشعشع بوده و محل رهاسازی بخار آب، انرژی، ترکیبات معطره فرار و اکسیژن به اتمسفر محسوب میشود (ژافوئل و دائوزت، 2005 ). بسیاری از اختلافات در محاسبه تولید خالص اولیه گیاهان، به علت تفاوت در محاسبه تعداد برگ و الگوریتم حاصله در محاسبه سطح برگ گیاهان است (لیزاسو و همکاران، 2003). تفاوت در تعداد برگها میتواند منجر به تفاوت در تولید ماده خشک و در نتیجه اختلاف عملکرد یک گیاه در داخل یک مزرعه گردد (بنایان اول و همکاران، 1390).
نتایج مربوط به شاخص سطح برگ نشان داد که این صفت تحت تأثیر اثر متقابل هورمون براسینواستروئید و و ژنوتیپ قرار می‌گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس مربوط به شاخص سطح برگ مشخص شد که، شاخص سطح برگ در هردو سطح هورمون بیشترین سطح برگ را داشته است. این افزایش سطح برگ در غلظتهای بالای عناصر غذایی را میتوان به افزایش جذب عناصر غذایی از جمله ازت و فسفر اشاره کرد که نقش بسزایی در افزایش سطح برگ در گیاهان دارند. در این آزمایش با افزیش غلظت هورمون عناصر سطح برگ کاهش نیافت، که میتوان به تاثیر هورمون براسینواستروئید بر افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش دانست که با اعمال مکانیسم مقاومت در دانهالهای پسته سطح برگ در غلظتهای بالا با اعمال 24- اپیبراسینو استروئید افزایش یافت.
در آزمایشی که توسط دانشور و کیانی (1383) انجام شد بیان شده است که با کاربرد هورمون براسینواستروئید می‌توان سطح برگ‌ها را افزایش و از این طریق با افزایش سطح برگ، میزان فتوسنتز افزایش یافته و به عملکرد بیشتری دست پیدا کرد.
5-2- ارتفاع دانهال:
ارتفاع دانهال به شدت به محیط رشد وابسته است. از آنجا که پدیده رشد حاصل فعالیتهای حیاتی در شرایطی است که گیاه بایستی آب کافی در اختیار داشته باشد، در صورت عدم تأمین آب مورد نیاز به دلیل کاهش فشار تورژسانس سلول‌های در حال رشد و تأثیر بر طول سلول‌ها، کاهش ارتفاع رخ می‌دهد (مانس2 و تستر3، 2008). نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر معنی دار شدن اثر متقابل در سطح 5 درصد می باشد بیشترین ارتفاع مربوط G1 و غلظت صفر و هورمون براسینو استروئید و کمترین ارتفاع مربوط بهG2 عدم کاربرد هورمون می باشد. با توجه به اثر هورمون براسینواستروئید بر تقسیم سلولی گیاهان می‌توان به این نتیجه رسید که با اعمال هورمون ارتفاع بوته افزایش یافته است که با نتایج میرزاده قصاب کلایی و همکاران، (1390) مطابقت دارد.
در تیمار کاربرد هورمون با غلظتهای10-10 ، 8-10 و مولار، ارتفاع بوته در منجر به افزایش ارتفاع دانهال شده که بانتایجعبد و همکاران (2004) بیان کردند که استفاده از اسپیریمیدین و استیگماسترول باعث افزایش و بهبود پارامتر های رشد گیاه بابونه (شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه های فرعی، وزن تازه و خشک)در طول مرحله رویشی می شود مطابقت دارد اما در سطح 6-10 مولار به کاهش یافته است. در غلظت هورمون 6-10 مولار، با کاهش میزان قند، منجر به بالا رفتن فشار اسمزی و سمیت ناشی از تجمع عناصر میشود، که در نهایت منجر به کاهش جذب آب و عناصر غذایی از جمله ازت میگردد. کاهش ارتفاع را می‌توان به اثر تنش اسمزی در کاهش جذب آب و عناصر لازم برای رشد از جمله نیتروژن نسبت داد که با نتایج در تحقیقات سادات نوری و همکاران (2006)مطابقت دارد.
5-3- وزن تر وخشک ریشه:
ریشه اندامی از گیاه است که معمولا درخاک قرار دارد و موجب ثابت نگاه داشتن ساقه و اجزای آن می‌گردد. عمل مهم دیگر ریشه جذب آب و مواد غذایی اولیه نظیر آب و املاح مختلف از زمین بوده و همچنین ممکن است مواد غذایی مختلف درخود ذخیره کند. مواد رشد گیاهی که برای ریشه زایی قلمه ها تاثیر بسزایی دارد، شامل اکسین است که نوع طبیعی آن ایندول استیک اسید است که در تمام گیاهان وجود دارد. اما از طرفی افزایش مواد رشد گیاهی تا غلظت خاصی منجر به افزایش ریشهدهی میگردد و پس از آن منجر به کاهش رشد میگردد.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه دادهها مشخص شد که بیشترین میزان وزن تر، در بررسی بیوماس وزن تر اندانهای هوایی در سطح 1 درصد معنی دار شد که بیشترین وزن تر در غلظتهای.8-10 کمترین وزن در غلظت صفر و6-10مشاهده شد.
با اعمال هورمون در هر سطح 6-10 میزان ریشهدهی کاهش مییابد. از علتهای این کاهش رشد ریشه میتوان به تاثیر متقابل هورمون براسینواستروئید و هورمون اکسین اشاره کرد که، با افزایش میزان براسینواستروئید میزان اکسین نیز در گیاه افزایش پیدا میکند اما از طرفی افزایش بیش از حد اکسین و در مقابل تولید بیش از حد سایتوکنین منجر به کاهش ریشهزایی میگردد. همچنین با توجه به تاثیری که براسینواستروئیدها در مقاومت به تنش در گیاهان اعمال میکنند با اعمال هورمون 24- اپیبراسینولید میزان تجمع قند در دانهال پسته کاهش یافته بنابراین میزان ریشهدهی در گیاه کاهش مییابد. نتایج بررسی انجام شده با نتایج اورعی و همکاران (1388) مبنی بر کاهش بیوماس و رشد تحت تأثیر شوری زیاد مطابقت و همخوانی دارد. به عبارتی کاهش وزن تر، حجم ریشه با افزایش غلظت هورمون که باعث مسمومیت سلول‌ها و ایجاد عدم تعادل تغذیه‌ای در سلول‌ها شده و رشد ریشه را کاهش می‌دهد (پرویاز2 و ساتیاواتی3، 2008). که با نتایج سلامی و همکاران (1385) که اثر تنش شوری را بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی زیره سبز و سنبل‌الطیب معنی‌دار ارزیابی کردند مطابقت دارد. گزارش شده است که در ریحان، تنش باعث کاهش معنی‌دار وزن تر و خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه می‌شود (حسنی، 1384).همچنین توانایی پلی‌آمین‌ها در تحریک تشکیل ریشه به خوبی روشن شده و در مطالعه بر روی گیاه حسن یوسف، نقش براسینواستروئیدها در تحریک ریشه‌زایی به اثبات رسیده است. نه تنها براسینواستروئیدها در ریشه‌زایی نقش داشته بلکه در بهبود رشد ریشه نیز تأثیرگذار می‌باشند. کا ربرد 100میکرومولار براسینواستروئید در گیاه حسن یوسف تأثیر زیادی در افزایش رشد ریشه داشت (سوامی و رائو، 2010).
5-4- وزن تر وخشک اندامهای هوایی:
نتایج نشان دادند که اثر غلظت های مختلف 24-هموبراسینولید بر وزن تر وخشک اندام هوایی بر وزن معنی دار نشده است که بیشترین وزن مربوط به غلظت8-10 و ژنوتیپ g5 , کمترین مربوط به غلظت صفر هورمون براسینو استروئید ژنوتیپ g2 می باشد، که با نتایج بهنام نیا و همکاران(2009) نشان دادند که کمبود اب، باعث کاهش وزن تازه و خشک ساقه می گرددو کاربرد 24-اپی براسینواستروئید بطور معنی داری وزن تازه ساقه ها و ماده خشک گیاه را افزایش داد مطابقت دارد. براسینواستروییدها تحمل گیاهان را در محدوه وسیعی از استرس های محیطی از قبیل: خشکی، شوری، سرما و گرما افزایش داده اند و این افزایش عموما وابسته به تولید و رونوشت ژنهای ضدتنش از جمله پروتیین شوک گرمایی بوده که نشانگر افزایش رونوشت ژن های مسول پاسخ به استرس برای بالابردن تحمل به استرس در درون گیاهان تیمار شده بوسیله براسینواسترویید بوده است(خریپاچ و همکاران 1999). ژانگ و همکاران(2008) گزارش داند که تیمار 24-اپی براسینولید فعالیت برخی انزیم های انتی اکسیدانی را افزایش داده که باعث سبک کردن اثرات اکسیداتیو گردید. براسینواستروئید ها باعث تحریک رشد، افزایش محتوی محلول های سازگار، تغییرات رونوشت و بیان ژن ، تحریک افزایش ساخت ژنهای فعال در تنش،افزایش ظرفیت و فعالیت های انزیم های انتی اکسیدانی(ژانگ و همکاران،2008) شده، که همگی باعث کاهش اثرات تنش در گیاهان شده و به حفط، بقا و تولید عملکرد اقتصادی گیاهان می گردد.
5-5- کلرفیل a,b وکل:
ماده سبز موجود در گیاهان که سبزینه یا کلروفیل نام‌دارد، آغازکننده واکنش‌های فتوسنتزی است. میزان کلروفیل در گیاهان زنده یکی از فاکتورهای مهم حفظ ظرفیت فتوسنتزی است (جیانگ1 و هوانگ2، 2000). در بررسی رنگیزههای فتوسنتزی اثر ژنوتیپ برمقدارکلرفیل a و کلرفیل کل در سطح 1 درصد معنی دار شد. بیشترین مقدار مربوط به ژنوتیپG2 کمترین مقدار مربوط به G4 می باشد. ازت جزء مهمی از کلروفیل را تشکیل میدهد (آردین، 1387). با بررسی ژنوتیپ G2به دلیل جذب بیشتر عنصر نیتروژن، نسبت ژنوتیپ دیگرG3 G4 5Gافزایش نشان داد.. براسینواستروئیدها بر فرایندهای مختلف فیزیولوژیکی گیاهان اثر میگذارند (کلوز استون و سس، 1998). بر همین اساس با کاربرد هورمون، میزان کلروفیل و در نهایت میزان فتوسنتز افزایش مییابد.
از طرفی میزان کربوهیدرات در گیاهان بر میزان فتوسنتز تاثیر بسیاری دارد. از آنجاییکه هورمون براسینواستروئید در دانهال میزان قند را ، کاهش داد میزان کلروفیلa و کل نیز در دانهال، هورمون کاهش یافت.