پایان نامه ارشد درمورد جنگ جهانی دوم و قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه
 • پسته اندازه نهایی خود را در انتهای دوره بدست می آورد و خودش و پوسته بذر رشد چشمگیری حتی بعد از گذشت یک ماه از دوره II در آنها دیده نمی شود.(شکل 1ـ 4 و 1ـ 5 ) نمو جنین در شفت های گوشتی و بادام به تاخیر می افتد یعنی از نظر ماکروسکوپی هیچ گونه رشدی تا انتهای دوره I دیده نمی شود. رشد جنین در پسته حتی بیشتر نسبت به شفت های گوشتی و بادام به تاخیر می افتد یعنی حتی پس از گذشت 6 هفته از دوره II رشدی هنوز تغییرات میکروسکوپی در رشد جنین دیده نمی شود.
  تقریباً در اواسط دوره رشدی، رشد جنین همزمان با اینکه رشد پوسته بذر به بیشترین حد خود می رسد، شروع می شود سپس برخلاف سایر شفت ها که در طی دوره III رشد میوه به بیشترین حد خود می رسد در پسته در مرحله III فقط 4 درصد قطر نهایی میوه را به خود اختصاص می دهد و بیشترین قطر را در مرحله I کسب می کند.
  چوبی شدن2 آندوکارپ همزمان با شروع دوره II رشدی می شود و 4 تا 6 هفته بعد از آن هم ادامه می یابد. آندوکارپ میوه پسته اهلی برخلاف سایر گونه های این جنس از قسمت نوک شکاف برداشته و این شکاف بصورت شکمی و پشتی توسعه می یابد. در اوایل مرداد ماه تقریباً یک ماه قبل از شروع رسیدگی فیزیولوژیکی میوه آغاز می گردد و میزان آن در ارقام مختلف متفاوت است. مغز در نیمه اول مردادماه به حداکثر خود می رسد که معمولاً در این زمان کمتر از 30% میوه ها خندان است. بهترین مشخصه برای تشخیص رسیدگی فیزیولوژیکی میوه معمولاً توسط راحت جدا شدن پوسته بیرونی از پوست سخت مشخص می گردد.(یودی و کریشنا2، 2009).
  رشد و نمو میوه پسته اگر با توجه به وزن کل میوه تر1مورد بررسی قرار داده شود یک منحنی خاصی از شفت های گوشتی بدست می آید.
  دراین حالت افزایش در وزن تازه در دوره II ، 50% وزن تر کل را در دوره رشد و نمو میوه به خود اختصاص می دهد به این معنی که در دوره III رشدی تمام افزایش در وزن تر مربوط به افزایش در وزن تر بذر بوده و تقریباً هیچگونه افزایش در وزن پریکارپ بعد از آن زمان دیده نمی شود.
  منحنی رشد و نمو میوه اگر از نظر وزن خشک مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می شود که افزایش در میزان کل وزن خشک 2 در طی دوره تمام گل زیاد چشمگیر نبوده، هنگامیکه رشد سریع پریکارپ شروع می شود افزایش در وزن خشک بصورت منظم و خطی افزایش می یابد بجز دو هفته آخر که میزان وزن خشک کمتر کاهش می یابد. پس اینطور می توان ادعا کرد که وزن خشک کل در نیمه اول مربوط به افزایش در وزن خشک پریکارپ و در نمیه دوم مربوط به افزایش وزن خشک بذر است.
  10-2-مواد و تنظیم کننده های رشد گیاهی:
  اصطلاح تنظیم کننده های رشد دسته وسیعی از مواد الی (غیرازویتامین ها و عناصر کم مصرف ) را در برمی گیرد این مواد به مقادیر ناچیز در فرایند های فیزیولوژیکرا پیش برده یا از انجام انها جلوگیری می کنند و یا اینکه سایر فرایند ها را تغییر می دهند.
  رشد وتکامل گیاه به وسیله مواد شیمیایی با غلظت های بسیار کم کنترل میشود این مواد به نامهای مواد رشد دهنده گیاهی هورمونهای گیاهی فیتو هورمون یا تنظیم کنندهای خوانده می شوند .این مفهوم که تنظیم کنند های رشد ونمو گیاه توسط مقدار بسیار ناچیزی از یک اندام تولید می شود ومنجر به عکس العمل در اندام دیگر می گردد اولین بار توسط پزولیوس وان اچ پدر فیزیولوژی گیاهی در نیمه دوم قرن نوزدهم ارائه شد . مشاهدات او توسط چالز داروین در سال 1880 که در مورد اثر نور و جاذبه برروی رشد گیاه ازمایش می کرد قطعیت یافت داروین مشاهده کرد که گیاهچه علف قناری به طرف نور خم می شود (فتو پریودیسم ) مگر آن نهالهای که نوک آنها به وسیله یک کاغذ آلومنیومی مات پوشیده شود .به کار گیری ماهرانه مواد تنظیم کننده رشد در خدمت کشاورزی مدرن که نمونه ان استفاده از علف کش های از نوی اکسین است که ازپایان جنگ جهانی دوم شروع شد .(یودی و کریشنا2، 2009).
  11-2تعریف هورمون:
  هورمون در دهه ی1920برای تشریح فعالیت ترکیباتی باوزن مولکولی کم که به وسیله ی حیوانات تولید میشوند،بکار رفت این ترکیبات دارای ویژگی هایی به قرار زیر می باشد:
  1) دریک مکان ویژه سنتز می شوند.
  2) ازمحل تولید به محل فعالیت(بافت هدف)انتقال داده می شوند.
  3)تغییرات ویژه وقابل تشخیصی در محل عمل بوجود می آورند.
  در گیاهان نیز برخی ترکیبات شناخته شده اند که رشد،تمایز(differentiation) وفرآیندهای فیزیکی را تحت تاثیر قرار میدهند. این ترکیبات برخی از ویژگیهای هورمون ها را که در بالا به آنها اشاره شد، دارند ولی همه ی ویژگیهای فوق را دارانمی باشند.به همین دلیل اغلب این ترکیبات را مواد تنظیم کننده ی رشدگیاهی (plant growth requlators ) یا به اختصار PGRS می نامند.
  بیشتر تعاریف برای هورمون ها از نوع عملی اند یعنی بر حسب فعالیت بیولوژیکی شان تعریف می شوند نه بر اساس ماهیت شیمیایی شان.شاید تعریف دقیق تربه این صورت باشد که:هورمون های گیاهی بیشتربه عنوان یک ماده ی آلی تا یک ماده ی غذایی(ماده ای که کربن وانرژی و عناصرمعدنی ضروری راتامین کند)درمقادیر بسیاراندک فعالیت کرده ،دربخشهای معینی از گیاه ساخته شده وبه جایگاههای دیگرمنتقل میشوند و در آنجا واکنش های بیوشیمیایی،فیزیولوژیکی ویا مورفولوژیکی را سبب می شود و سبب پیش بردن ،مهار شدن یا تغییرات کیفی در رشد و نمو می شود. از این رو تمام هورمونها مواد رشد گیاهی هستند ولی عکس این مموضوع درست نیست.
  صدها ترکیب سنتزی به صورت خالص وجود دارد که همانند تنظیم کننده های رشد عمل می کنند ولی هورمون نیستند.
  12-2نقش و وظیفه هورمون:
  نقش و وظیفه هورمون ها به چه چیزی بستگی دارد؟
  به حرکتشان از مکانی که در آنجا سنتز شده اند و به مکانی که در آنجا عمل می کنند.
  برای اینکه یک ترکیب به عنوان هورمون گیاهی شناخته شود، خواص مشخصی را لازم دارد؟
  الف)محل ساخته شدن با محل اثر آنها در گیاه فرق بکند(مثلا ساختن این مواد در جوانه ها وبرگهای جوان صورت گیرداما عکس العمل آنها در ساقه ها وریشه ها ویا اعضای دیگر انجام شود).
  ب)با مقادیر بسیار کم عکس العمل انجام شود(مثلا غلظت پایینی در حد10بتوان9-مولار).
  ج)برعکس ویتامین ها وآنزیم ها،عکس العمل ها ممکن است تغییرشکل دهنده(غیر قابل برگشت باشد(مثلا عکس العمل های گرایشی).
  بایلیس استرلینگ (1904) کلمه هورمون رابه صورت( تحریک کننده فعالیت)تعریف کردند امروزه دراندامهای جانوری اصطلاح هورمون برای ترکیبات موضعی به کار می رود که توسط جریان خون به بافت مقصد منتقل شده و براساس مقدار خود در بافت اعمال فیزیو لو‍‍زیکی را تنظیم می کند( تره واوس1981) فیتینگ( 1910) برای اولین بار اصطلاح هورمون راوارد فیزیولوزی گیاهی نمود وآن را به صورت زیر تعریف کرد : مواد الی طبیعی اختصاصی با عمل تنظیم کنندگی درگیاه .
  وان اوربیک و همکاران عبارت هورمون های گیاهی (فیتو هورمون ها ) برای تنظیم کننده های که توسط گیاه تولید شده را ودر غلظت های کم می توانند فرایند های فیزیو لوزیکی گیاه را تنظیم کنند انتخاب شد معمولا هورمون در گیاهان از محل تولید به محل عمل در حرکت می باشند.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.