پایان نامه ارشد درمورد تجزیه وتحلیل اطلاعات و تجزیه واریانس


Widget not in any sidebars

میزان فلورسنسی کلروفیل روی سطح برگ با استفاده از دستگاه Opti Sciences Inc اندازه گیری شد به این منظور برگهای گیاهان به مدت 8 دقیقه جهت سازگاری به تاریکی به وسیله گیره های مخصوص از تابش نور محافظت می شوند پارامترهای فلورنسی مانند فلورنس حداقل (FO) فلورنس ماکزیمم (Fm) فلورنس متغیر (FV) و نسبت فلورنس متغیر به فلورنس ماکزیمم (Fv/Fm) اندازه گیری شوند.
7-3 اندازه گیری مقدار کلرفیل a ,b; وکلروفیل کل:
ابتدا 2/0 گرم از برگهای کاملا توسعه یافته را داخل یک هاون چینی به خوبی خرد نموده و سپس 10 میلیلیتر استون به آن اضافه و کاملا هموژنیزه گردید. سپس نمونهها به مدت 10 دقیقه و با سرعت 3500 دور در دقیقه (rpm) سانتریفیوژ، و محلولهای حاصله با استون 80٪ به حجم 25 میلیلیتر رسیدند. برای سنجش کلروفیل a و b و کارتنوئید به ترتیب از طول موج های 645، 663 و 470 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب محلول حاصله قرائت و با استفاده از روابط ذیل مقادیر رنگیزهها محاسبه گردید (گروس1، 1991).
(نکته: برای صفر کردن دستگاه اسپکتروفتومتر از بلانک استون 80٪ استفاده کردیم).
Chlorophyll a (g/l) = (0.0127*OD663) – (0.00269*OD645)
Chorophyll b (g/l) = (0.0229*OD645) – (0.00468* OD663)
Total chlorophyll (g/l) = (0.0202*OD645) + (0.00802* OD663)
Car(mg.ml-1)=(1000A470-1.8cha-85.02 chb)/19
OD663: جذب قرائت شده در طول موج برابر 663 نانومتر
OD663: جذب قرائت شده در طول موج برابر 663 نانومتر
OD663: جذب قرائت شده در طول موج برابر 663 نانومتر
8- 3 اندازه گیری شاخص سطح برگ :
تولید محصول وسیله عملی دریافت انرژی خورشیدی و تبدیل آن به غذا و دیگر مواد قابل استفاده است . روشهای زراعی معمولا نوعی طراحی شده اند تا در یافت نور را از طریق پوشش کامل سطح زمین به تغییر ترکم گیاهی و فواصل گیاهان و بالا بردن سرعت گسترش برگ حداکثر نمایید . زمین فاقد پوشش انرژی را دریافت و تبدیل نمی نمایید(گروس، 1991).
بامعناترین واژه تجزیه و تحلیل رشد در جوامع گیاهى سرعت رشد گیاه (CGR)، است که نمایانگر میزان تجمع ماده خشک در گیاهان در یک واحد زمانى مشخص در واحد سطح خاک مى‌باشد. براى اندازه‌گیرى CGR در جامعه گیاهی، در فواصل زمانى که نمونه‌بردارى (برداشت محصول) کرده و افزایش ماده خشک در فاصله بین دو نمونه‌گیرى را محاسبه مى‌کنیم. CGR معمولاً براساس گرم در مترمربع (سطح زمین) در روز بیان مى‌گردد. ایده‌آل آن است که وزن خشک تمام بافت‌هاى زنده گیاهان منطقهٔ نمونه‌بردارى اندازه‌گیرى گردد. اما به علت اشکالاتى که غالباً در نمونه‌بردارى از ریشه وجود دارد، لذا در بعضى مطالعات وزن خشک ریشه‌ها در محاسبه CGR منظور نمى‌گردد. سرعت رشد جامعه گیاهى (CGR)، در هرگونه معمولاً به میزان دریافت تشعشع نور خورشید بستگى دارد(گروس، 1991).
شاخص سطح برگ( LAI)بیان کننده سطح برگ (فقط یک طرف )به سطح زمین اشغال شده توسط محصول است . LAI یک مساوی یک وتحد از مساحت سطح برگ در واهحد سطح زمین است که به طور نظری می تواند تمام نور برخورد کرده به خودش را دریافت نمایید ولی با توجه به شکل برگ نازکی (نور عبور کرده ) زاویه و مقدار عودی بودن برگها به ندرت تمام نور را دریافت می کند.
برای این منظور از دستگاه leaf aria meter استفاده شد .
9-3 اندازه گیری آنزیم لیپوکسی ژناز:
بدین منظور 0.5گرم بافت تازه گیاهی در 100 میلی لیتر استن 80 درصد وارد شده و هموژنیزه گردید سپس در سانتریفوژ10000 دور به مدت دقیقه 15 سانتریفوژ و مایع دوفازشده وفاز بالایی برداشت شده و باقی مانده در بافر HEPES با غلظت mm 50 و 7.2 = PH حاوی 10 میلی مول دی تیو ارسیتول،10 میلی مول Mgcl ، 1 میلی مول EDTA قرا داده و هم زده شد. بعداز صاف شدن محلول برستون سفادکس GB-25 ,وارد گردید. واز آن عبور داده شد محلول خروجی به مقدار 25 میکرو لیتر وارد محلول واکنشگر جهت سنجش آنزیم لیپوکسی ژناز گردید. این محلول شامل 120 میکرولیتر از لینو لئات ، 1.2میلی لیتراز بافر فسفات سدیم (100 میلی مول ) با 6.5 = PH و 1. درصد از تویین- 80 می باشد. تغییرجذب نوری در 234 نانومتر برای فعالیت آنزیم مورد استفاده قرار می گیرد. از آنزیم استاندارد برای به همراه غلظتهای ثابت از لینو لئات برای تهیه منحنی استاندارد استفاده شد(گروس، 1991).
10-3-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:
تجزیه واریانس دادهها در قالب آزمایش فاکتوریل و طرح کاملا تصادفی و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Mstatc انجام شد. برای رسم نمودارها و جداول هم از نرم افزار Excel استفاده شد.
فصل چهارم
نتایج وبحث
نتایج