پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس و مقایسه


Widget not in any sidebars

4-13- 1- تأثیر هورمون براسینواستروئید بر وزن خشک ریشه دانهال پسته:
4-13- 2- تأثیر ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه دانهال پسته:
4-13-3- اثرمتقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه دانهال پسته:
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر غلظتهای مختلف هورمون براسینو استروئید وزنوتیپهای بررسی شده و همچنین اثر متقابل آنها و اعداد بدست آمده از جدول مقایسه میانگین عدم معنی دار شدن مطالعه را نشان داد.
جدول 13-4- اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون بر وزن خشک ریشه پنج ژنوتیپ پسته
منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات
ژنوتیپ 4 22341.7889 5585.4 0.81 ns
محلول پاشی 3 16067.17217 5355.7 0.78 ns
اثر متقابل ژنوتیپ* محلول پاشی 12 87261.00858 7271.8 1.06ns
اشتباه آزمایش 80 549089.2719 6863.6
کل 99 674759.2416
: غیر معنی دار. ns
4-14- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید برانزیم لیپوکسی ژناز دانهال پسته:
4-14- 1- تأثیر هورمون براسینواستروئید برانزیم لیپوکسی ژناز دانهال پسته:
نتایج تجزیه واریانس بدست آمده اثر معنی دار غلظتهای مختلف هورمون براسینواستروئید بر انزیم لیپوکسی ژنازرا در سطح 1 درصد نشان می دهد( شکل 4-10). بیشترین مقدار انزیم لیپوکسی ژنازمربوط به غلظت 10-10 مول وکمترین مقدار انزیم لیپوکسی ژنازمربوط به شاهدوغلظت 6-10 میباشد.

نمودار15-4- اثر محلول پاشی بر روی آنزیم لیپوکسی ژنازدر پسته
4-14- 2- تأثیر ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه دانهال پسته:
تاثیر ژنوتیپ های مورد آزمایش برمقدار آنزیم لیپوکسی ژناز با توجه به جدول تجزیه واریانس در سطح 1 درصد معنی دار شد (شکل 11-4). بیشترین مقدار آنزیم لیپوکسی ژتاز مربوط به G1,G2 و کمترین مقدار آنزیم مربوط به 3,G4,G5G میباشد.

نمودار16-4- اثر ژنوتیپ بر روی انزیم لیپوکسی ژنازدر پسته
4-14-3- اثرمتقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ بر آنزیم لیپوکسی ژنازدانهال پسته:
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر متقابل هورمون براسینو استروئید و ژنوتیپ در سطح 1 درصد معنی دار شده است(شکل10-4). بیشترین مقدار آنزیم لیپوکسی ژناز مربوط به غلظت 10-10 , وژنوتیپG2کمترین مقدار آنزیم لیپوکسی ژناز مربوط به غلظت صفر هورمون براسینو استروئید و ژنوتیپ G1 می باشد.

نمودار17-4- اثر متقابل ژنوتیپ و محلول پاشی بر روی انزیم لیپوکسی ژنازدر پسته