پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس و اشتباه

دانلود پایان نامه
 • نمودار3-4- اثرمتقابل ژنوتیپ و غلظت براسینواستروئید بر روی شاخص سطح برگ در پسته
  4-2- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس اولیه((FO:
  4-2-1 – نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس((FO:
  باتوجه به بررسی منابع مقدار مطلق Fo تا حدود زیادی به مقدار کلروفیل در واحد سطح برگ بستگی دارد. کاهش یا وجود مقدار کم کلروفیل،Fo و Fm را افزایش خواهد داد، زیرا جذب مجدد فلورسانس توسط کلروفیل های باقیمانده کم است.باتوجه به نتایج بدست آمده اثر غلظتهای هورمون براسینو استروئید بر مقدار Foمعنی دار نشده است.
  4-2-2 – نتایج اثر ژنوتیپ بر کلرفیل فلورسنس((FO:
  تاثیر ژنوتیپ های مختلف برمقدار کلرفیل فلورسنس FO معنی دار نشده است می توان نتیجه گیری کرد که نوع ژنوتیپهای مورد آزمایش برروی مفدار کلرفیل فلورسنس و تنش تاثیری نداشته اند.

  جدول 2-4- اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید برfoپنج ژنوتیپ پسته
  منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات
  ژنوتیپ 4 8535.9 2134 2.16 ns
  محلول پاشی 3 998.83 332.94 0.34 ns
  اثر متقابل ژنوتیپ* محلول پاشی 12 39167 3263.9 3.31**
  اشتباه آزمایش 80 78969 987.12
  کل 99 127671
  nsو**: به ترتیب غیر معنی دار ، معنی دار درسطح احتمال1%.
  4-2-3 – نتایج اثرمتقابل محلوپاشی با هورمون براسینو استروئیدو ژنوتیپ بر کلرفیل فلورسنس اولیه((FO:
  تاثیر متقابل هورمون وبراسینو استروئید و ژنوتیپ بر مقدار FO کلرفیل فلورسنس در سطح 1 در صد معنی دار شده است . نتایج حاصله نشان داد که بیشترین مقدار FO درمقدار غلظت 10-10 مول و ژنوتیپ G4 بوده است .کمترین مقدار کلرفیل فلورسنسFO در غلظت 10-10 و ژنوتیپ G2 دیده شد.

    مقاله رایگان درباره تئوری یادگیری اجتماعی و الگوی یادگیری شناختی

  نمودار4-4- اثرمتقابل ژنوتیپ و غلظت براسینواستروئید بر کلروفیل فلورسنس اولیه در پسته
  4-3- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس حداکثر((fm:
  4-3-1-اثر محلول پاشی هورمون براسینواستروئید برکلرفیل فلورسنس حداکثر((fm:
  نتایج تجزیه واریانس نشان دهندهی تاثیر غیر معنیدار غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس((fmمی باشد.
  جدول 3-4- اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید برfmپنج ژنوتیپ پسته
  منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات
  ژنوتیپ 4 224198.94 56050 1.31 ns

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.