پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس و اشتباه


Widget not in any sidebars

نمودار3-4- اثرمتقابل ژنوتیپ و غلظت براسینواستروئید بر روی شاخص سطح برگ در پسته
4-2- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس اولیه((FO:
4-2-1 – نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس((FO:
باتوجه به بررسی منابع مقدار مطلق Fo تا حدود زیادی به مقدار کلروفیل در واحد سطح برگ بستگی دارد. کاهش یا وجود مقدار کم کلروفیل،Fo و Fm را افزایش خواهد داد، زیرا جذب مجدد فلورسانس توسط کلروفیل های باقیمانده کم است.باتوجه به نتایج بدست آمده اثر غلظتهای هورمون براسینو استروئید بر مقدار Foمعنی دار نشده است.
4-2-2 – نتایج اثر ژنوتیپ بر کلرفیل فلورسنس((FO:
تاثیر ژنوتیپ های مختلف برمقدار کلرفیل فلورسنس FO معنی دار نشده است می توان نتیجه گیری کرد که نوع ژنوتیپهای مورد آزمایش برروی مفدار کلرفیل فلورسنس و تنش تاثیری نداشته اند.

جدول 2-4- اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید برfoپنج ژنوتیپ پسته
منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات
ژنوتیپ 4 8535.9 2134 2.16 ns
محلول پاشی 3 998.83 332.94 0.34 ns
اثر متقابل ژنوتیپ* محلول پاشی 12 39167 3263.9 3.31**
اشتباه آزمایش 80 78969 987.12
کل 99 127671
nsو**: به ترتیب غیر معنی دار ، معنی دار درسطح احتمال1%.
4-2-3 – نتایج اثرمتقابل محلوپاشی با هورمون براسینو استروئیدو ژنوتیپ بر کلرفیل فلورسنس اولیه((FO:
تاثیر متقابل هورمون وبراسینو استروئید و ژنوتیپ بر مقدار FO کلرفیل فلورسنس در سطح 1 در صد معنی دار شده است . نتایج حاصله نشان داد که بیشترین مقدار FO درمقدار غلظت 10-10 مول و ژنوتیپ G4 بوده است .کمترین مقدار کلرفیل فلورسنسFO در غلظت 10-10 و ژنوتیپ G2 دیده شد.

نمودار4-4- اثرمتقابل ژنوتیپ و غلظت براسینواستروئید بر کلروفیل فلورسنس اولیه در پسته
4-3- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس حداکثر((fm:
4-3-1-اثر محلول پاشی هورمون براسینواستروئید برکلرفیل فلورسنس حداکثر((fm:
نتایج تجزیه واریانس نشان دهندهی تاثیر غیر معنیدار غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس((fmمی باشد.
جدول 3-4- اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید برfmپنج ژنوتیپ پسته
منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات منبع تغییرات
ژنوتیپ 4 224198.94 56050 1.31 ns