پایان نامه ارشد درمورد بازارهای جهانی و بهداشت و سلامت

2-1- بیان مسئله:
Widget not in any sidebars

براسینو استروئید گروهی از هورمونهای گیاهی هستند که اثرات زیستی قابل توجهی روی رشد گیاهان دارند از جمله باعث افزایش مقاومت به تنشهای محیطی می شوند. براسینو استروئید گروهی از ترکیبات استروئیدی گیاهی بوده که بطور طبیعی سنتز شده ورنج وسیعی از فعالیتهای بیلوژیکی را دربر می گیرند. براسینو استروئید ها چندین ویژگی کشاورزی مهم مانند زمان گلدهی و عملکرد دانه و تحمل به تنش ها را کنترل می کند. افزایش قابل توجه عملکرد محصول ممکن است به واسطه هر دو عمل متابولیسم گیاه و محافظت گیاه در برابر تنشهای محیطی باشد(اسکندری ،1390). طیف وسیعی ازتنشهای محیطی مانندافزایش یاکاهش دما،خشکی،شوری واشعه ماوراءبنفش ومیکروبهابرای گیاهان مضر هستند .شوری درخاک یا آب یکی ازتنش های اصلی درمناطق خشک ونیمه خشک است ومیتواندرشدمحصول گیاه رابه شدت محدودکند (قربانلی وهمکاران، 1391). باتوجه به اینکه کشورایران درمنطقه ای بااراضی خشک وشورقرارداردبنابراین ضرورت تحقیق درخصوص تاثیرتنش های محیطی وبه ویژه پرورش گیاهان درمحیطهای کنترل شده امری اجتناب ناپذیرمیباشد.
اولین بار براسینو استروئیدها از دانه گرده گیاه (Brassica napus Rape ) بوسیله آرور و همکاران در سال1979 استخراج و بعنوان ششمین گروه از تنظیم کننده ای رشد گیاهی در نظر گرفته شد.( احمدی موسوی1) براسینو استروئیدها تقریباً در تمام قسمتهای گیاه یافت میشوند و بیشترین مقدار آنها در اندامهای زایشی(دانه گرده و بذرهای نارس) مشاهده شده است.(یودی و کریشنا2، 2009).
شمار زیادی از اطلاعات نیز نشان داد که کاربرد براسینواستروئید در گیاهانی که در معرض عوامل محیطی نامساعد قرار گرفته بودند، به همان اندازه گیاهان قرار گرفته در شرایط مساعد سالم ماندند. همچنین مشخص شد که براسینواستروئید میل به کاهش علائم تنش در یک واریته از گونه گیاهی که در معرض هر دو تنش زیستی و غیرزیستی قرار گرفته بودند را دارد (کریشنا، 2003). مکانیسمهای تنش طی دورهی عمل براسینواستروئید میتواند در میزان خیلی ناچیز انجام گیرد. همچنین ثابت شده که 24- اپی براسینولید قادر به القاء تحمل به گرما در نهالهای تربچه و گوجه فرنگی میباشد. به طوریکه این نهالها زمانی که در غلظت (1میکرومول از 24- اپی براسینولید) رشد کنند بیشترین تحمل نسبت به یک تیمار گرمایی شدید نسبت به نهال های تیمار نشده داشتند (داب هادل2 و همکاران، 1999).
در حال حاضر یکی از بهترین پایه ها برای کشت نهال پسته رقم بادامی زرند می باشد.باتوجه به سطح زیر کشت محصول پسته در شهرستان دامغان وشرایط مساعد جهت توسعه این باغات در شهرستان اهمیت یافتن و ترویج پایه های مناسب وسازگار با منطقه را افزایش می دهد در این راستا 5 ژنوتیپ برتر پسته ازیکی از تولید کنندگان نهال تهیه وبا هورمون براسینو استروئید تیمار گردید.
3-1 اهمیت مسئله:
پسته یکی از محصولات استرتژیک در کشور ما می باشد . میزان صادرات این محصول سالیانه معادل دلار و بخشی از رشد اقتصادی ایران می باشد. براین اساس ساماندهی زیر ساختارهای مناسب تولید و افزایش بهروری می تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه های تولید و سود اوری این محصول باشد. افزایش وبرداشت بدون برنامه ریزی ازمنابع آبی کشور سبب شور شدن اب چاهها شده است .و در سال گذشته باعث ازبین فتن 16000 هکتار از باغات پسته رفسنجان شده است (دکتر حکم آبادی،1385)
شرایط نامساعد مانند خشکی شوری سرمازدگی و یخ بندان آفات وبیماریها و دیگر تنش های محیطیکه ما اغلب در باغات پسته با آن روبرو هستیم یکی از مهمترین عوامل کاهش تولید این محصول می باشد. توانند افزودن مقاومت به سرما بیماریها علف کش ها وتنش شوری _افزایش عملکرد محصول طویل شدن سلول وجوانه زنی بذر کاهش عقیمی جلو گیری از رشد ونمو ریشه از جمله اثرات براسینواستروئید ها می باشد ((قربانلی وهمکاران، 1391).
1-4-هدف کلی تحقیق:
بررسی تاثیرهورمونبراسینواستروئید (24- اپی براسینولید) برخصوصیات فیزیومورلوژیکی5 نوع ژنوتیپ پسته هدف کلی این تحقیق میباشدوبراساس آن اهداف اختصاصی ذیل پیگیری میشود.
1-4-1- اهداف اختصاصی تحقیق:
1.بررسی تاثیرهورمون براسینواستروئیدبر کلرفیل فلورسنس در ژنوتیپهای پسته مورد آزمایش
2.تعیین بهترین غلظت مناسب هورمون براسینواستروئید برای تولیدپسته
3. بررسی مقدار آنزیم لیپوکسی ژناز در نهال های محلول پاشی شده با هورمون براسینو استرویید
فصل دوم
ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه:
بدیهی است بدنه و راهنمای هر تحقیقی را ادبیات آن در حوزههای نظری و تجربی شکل میدهد، از این رو اجرای بهینه و درست سایر مراحل تحقیق تابع مرور جامع و کامل ادبیات آن میباشد. به همین دلیل در این فصل نتایج تحقیقات و پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش با هدف دستیابی به چارچوبی نظری و مفهومی بررسی گردیده و ضمن جمع بندی مباحث مربوطه و شناسایی اثرات مثبت و منفی تأثیرهورمون براسینواستروئید برخصوصیات فیزیوموفولوژیکی 5 نوع ژنوتیپ پسته ، برچارچوب نظری تحقیق تدوین شد.
2-2- کلیاتی در ارتباط با پسته:
پسته یکی از فرآورده های کشاورزی است که با نام ایران در آمیخته و تولید آن در کشور سابقه تاریخی طولانی دارد، و یکی از اقلام مهم صادرات کشور ما را تشکیل می دهد و نقش آن در اقتصاد کشاورزی و ملی چشمگیر و پر ارزش است و علاوه بر آن پسته سرشار از مواد غذایی ضروری و مقوی است که مصرف آن در بهداشت و سلامت و توانمندی اجتماع تاثیر بسزایی دارد. از اهمیت پسته در این مرزوبوم همین بس که از دیرباز آنرا طلای سبز نامیده اند.
طبق آمارهای منتشر شده در حال حاضر بیش از 480 هزار هکتار پسته در جهان کاشته شده است. در ایران نیز سطح زیرکشت پسته 354 هزار هکتار گزارش شده است که از 8/69 درصد زیرکشت درختان بارور 2/30 درصد زیرکشت درختان نهال است 1/81 درصد سطح بارور کشور در استان کرمان که بزرگترین منطقه کشت این محصول بوده و 9/18 درصد سطح بارور در دیگر استان های کشور کشت شده است. استان خراسان و یزد به ترتیب با 10 و 1/5 درصد سطح بارور کشور، مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و جمعاً 2/96 درصد کل سطح بارور کشور به 3 استان مذکور تعلق دارد. میزان تولید پسته جهان براساس آمار سازمان خواربار جهانی (Fao)، 436000 تن گزارش شده است که کشور ما با تولید 430313 تن، 43 درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده و مقام نخست را در جهان دارد.(جدول الف بخش ضمائم) از این میزان تولید طبق آمار نامه Fao در سال 2000 میلادی ایران بالاترین رقم صادرات پسته را در جهان دارا می باشد. با این میزان تولید و صادرات برنامه ریزی جهت حضور در بازارهای جهانی از اهمیت ویژه ای برای کشور برخودار است. برای حضور بهتر در بازارهای جهان بالا بردن کیفیت و صدور محصول با کیفیت بالا از ضروریات می باشد لذا مطالعات بنیادی وکاربردی و شناختن مکانیسم های فیزیولوژیکی موثر در کیفیت از ضروریات می باشد و در این راستا برای بهبود صفات کیفی بویژه خندانی که از صفات خوب و مورد نیاز در استاندارد و تجارت پسته است، محلول پاشی انواع عناصر ریز مغذی بر پایه نانو در دو زمان برای تشخیص بهترین نوع نانو کلات و اثر آن در بهبود صفات کمی و کیفی مورد مطالعه واقع شده است( حکم ابادی ،1385) .
اگر چه این تحقیق در پسته یک فکر جدید می باشد و مطالعات بسیار کمی در ارتباط با این موضوع در علوم تحقیقات وجود دارد، با این حال در کشوری که اولین تولید کننده و اولین صادرکننده این محصول می باشد و در حال حاضر بیشترین ضرر را از کمبود تحقیقات و مطالعات می بیند لذا تحقیقات بنیادی و کاربردی با سرمایه گذاریهای وسیع تر در تحقیقات پسته از ضروریات می باشد این موضوع نیز به لحاظ این که یک موضوع کاربردی می باشد بعد از مطالعات جامع تر می توان با اطمینان بیشتری از آن در طرح های کاربردی دیگر مورد استفاده قرار داد ( حکم ابادی ،1385)
3ـ 2 تاریخچه پسته درایران :
تولید پسته در ایران سابقه تاریخی داشته و ایرانیان از دیرباز خواص حیات بخش و هوش افزای پسته را دریافته اند. قدر مسلم آنست که شناخت اولیه انسان از پسته پس از ملاحظه درخت خودروی آن صورت گرفته است بنابراین، مبدأ اولیه پسته سرزمینی است که رویشگاه طبیعی درختان پسته در آن واقع بوده است. مطابق مستندات تاریخی و موجود، چنین محدوده ای در قلمرو فرهنگی ایران بوده که در شمال شرقی آن استقرار یافته است، سرزمینی که بعدها پارت و سپس خراسان نام گرفته، رویشگاه اولیه و اصلی درختان پسته است. حد غربی دامنه رویش درختان پسته تا نواحی نیشابور و حد شرقی آن تا نواحی بلخ در دو سوی جیحون بوده است. جنگل های وحشی و خودروی پسته ایران در ناحیه سرخس و مناطق جنوبی تر تا زورآباد تربت حیدریه پیشینه تاریخی دارد و تصور می شود که درخت پسته حدود 3 تا 4 هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار گرفته است. و پس از ایران به سایر نقاط جهان و بخصوص به کشورهای اطراف دریای مدیترانه منتقل شده است(ابریشمی، 1373).
کلمه لاتین Pistachio که از اسم فارسی پسته( Piste یا Peste) گرفته شده است گویای این مطالب است.
برخلاف تصور سرزمین باستانی دامغان (قومس) که امروز منطقه فراموش شده ای از نظر تولید پسته در جهان می باشد به نظر می رسد که بار دیگر درخت پسته در این مرز و بوم مورد توجه قرار گرفته و دیاری که جزء مناطق پیدایش اولیه پسته می باشد و شاید اولین درختان پسته که منشاء باغات قدیمی کنونی پسته می توان به حساب آورد در قرنها پیش به ایالت قومس که مرکزیت آن شهر کهن دامغان است، منتقل شده است بر طبق گزارشات هنوز هم در برخی از نقاط این آب و خاک درختان خودروی بنه خصوصا در نواحی کوهستانی (منطقه تویه دروار و جنوب دامغان)مشاهده میشود که قبلا به صورت اهلی درآمده و تکثیر گردیده است و از آن زمان تا 20 الی 30 سال گذشته باغات کوچک بطور پراکنده در منطقه دامغان وجود داشته است واحداث باغات بزرگتر بعدازاین زمان اتفاق افتاده بطوریکه تا سال 1390 حدود 114300 هکتار باغات پسته در دامغان تکثیر پیدا نموده و این در حالی است که مساحت باغات پسته در سالهای گذشته در این شهرستان از 4300 هکتار تجاوز نمیکرده است. در استان کرمان، اصفهان و یزد هم کشت پسته سابقه طولانی ندارد و به حدود 200 تا 250 سال قبل بر می گردد ولی به لحاظ وسعت کشت بالا دارای عملکرد بالایی بوده تا آنجا که استان کرمان در دنیا حرف اول را میزند و از نظر صادرات رتبه اول را به خود اختصاص داده است و بعد از آن خراسان و یزد قرار دارند(ابریشمی، 1373).