پایان نامه ارشد درمورد آستان قدس رضوی و درجه حرارت

2-3 محل انجام تحقیق:
این تحقیق در باغات آستان قدس رضوی واقع در منطقه جنوب شهرستان دامغان و در مجاورت مرکز تحقیقات پسته دامغان وپس از تولید دانهال پسته انجام شد.
3 ـ 3 مشخصات اقلیمی و جغرافیایی محل تحقیق:
شهرستان دامغان با وسعت 10665 کیلومتر با متوسط بارندگی 5/99 میلی متر حداکثر درجه حرارت 43 و حداقل آن 15ـ است و متوسط تعداد روزهای یخ بندان 74 روز می باشد متوسط حداقل رطوبت سالیانه در حدود 15 درصد و حداکثر آن 85 درصد و متوسط سالیانه 25 درصد است.
4-3- روش انجام تحقیق:
Widget not in any sidebars

این آزمایش در فضای آزاد در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار طراحی گردید. تیمارهای محلول پاشی هورمون براسینواستروئید (24-اپی براسینولید) در4 سطح :
الف) تیمار اول: شاهد که با آب محلول پاشی شد.
ب) تیمار دوم: محلول پاشی با هورمون براسینو استروئیدباغلظت 6-10مول
ج) تیمار سوم: محلول پاشی با هورمون براسینو استروئیدباغلظت 8-10مول
د) تیمار چهارم: محلول پاشی با هورمون براسینو استروئیدباغلظت 10-10مول
این تیمارها در زمان 12 برگی نهال های پسته با محلول پاشی انجام شد.
5-3- آماده سازی بستر کشت:
ابتدا خاک کافی از عمق 30-0 سانتی متری از کیلومتر 30 جاده دامغان – جندق و روستای علیان تهیه گردید. پس از آن ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن از جمله pH و شوری یا قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع با استفاده از دستگاه Ec متر تعیین شد.
بذرهای 5 نوع ژنوتیپ پسته از یکی از تولید کنندگان نهالپسته شهرستان دامغان که دارای مجوز فعالیت رسمی می باشد تهیه گردید . بذر ها پس از جدا سازی پوست به مدت 24 ساعت در آب خیسانده شد پس از آن با محلول 3 درصد هیپو کلرید سدیم به مدت 10 دقیقه ضد عفونی شده و بعداز شستشوی با اب در پارچه متقال قرار داده شد تا پس از جوانه زنی و در گلدانهای تهیه شده کشت شوند. چهت کشت 100 گلدان به قطر 8 و ارتفاع30 سانتی متر تهیه و خاک پاکتهای پلاستیکی مربوط به هر تیمار منتقل گردید. در هر گلدان یک بذر جوانه زده شده در عمق 3 سانتی متر کشت گردید. آبیاری بلا فاصله پس از کاشت بذور انجام شد. هفت تا ده روز پس از کاشت بذرها به تدریج بذر ها از خاک خارج می شوند . سرعت سبز شدن بذرها به عمق کاشت درشت وکوچک بودن بذرها خصوصیات زنتیکی واندازه جوانه در هنگام کاشت وابسته می باشد.

پس از سبز شدن بذرها ابیاری هر هفت روز یکبار انجام شد. انجام آبیاری قبل از خارج شدن جوانه از خاک سبب تاخیر در سبز شدن و در مواقعی موجب پوسیدگی بذر ها خواهد شد.

یکی از بزگترین دلایل خشک شدن دانهال ها پس از سبز شدن پوسیدگی در اثر قارچ فیتوفترا می باشد شور بودن وسنگین بودن خاک و افزایش رطوبت خاک و گرما محیط می تواند اثرات این قارچ را تشدید کند.تعدادی از دانهالهای سبز شده در این مرحله خشک شده واز بین رفتند.

استفاده از خاک اره می تواند در سبز شدن مناسب بذرها وکم کردن اثرات پوسیدگی فیتو فترا موثر باشد .

6-3تهیه محلول و محلول پاشی با هورمون براسینو استروئید:
برای تهیه محلول ابتدا10میلی گرم از هورمون براسینو استروئید را با10سی سی اتانول 70 درصد به حجم رسانده و سپس برای تهیه محلول10-10 cc5.5 از محول را به حجم cc1100 رسانده و سپس برای تهیه محلول M8-10از محلول تهیه شده cc 10را برداشته وبه حجم cc 1100 می رسانیم برای تهیه محلول M6-10 نیز cc 10 از محلول تهیه شده را برداشته و به حجم cc 1000 می رسانیم پس از تهیه محلول برای محلول پاشی مقدار لازم را برای اسپری با توئیین یا ریکا مخلوط کرده و اسپری میکنیم دلیل استفاده از تویین به خاطر پپتید ی بودن هورمون براسینو استروئید وافزایش احتمال جذب ان می باشد.

دو هفته پس از محلول پاشی جهت بررسی خصوصیات فیزیومورفیولوژیکی با استفاده از دستگاه کلروفیل فلورسنس برخی از خصوصیات دانهالهای تیمار شده با غلظتهای مختلف هورمون براسینو استروئید در ژنوتیپهای مختلف با شاهد مقایسه گردید. پس از محلول پاشی با هورمون براسینو استروئید خشک شدن دانهالهای تیمار شده کاهش یافته واز طرف دیگرخشک شدن دانهالهای شاهد افزایش یافت.در هنگام به کاربردن و استفاده از هورمون براسینو استروئید باید دقت نمود زیرا استفاده کمی بیش از مقدار تیمار سبب سوختگی و خشک شدن نها لها خواهد گردید.