پایان نامه ارشد درباره کیفیت محصولات و مقیاس عمل

همزدن و هوادهی ممکن است نتیجه گیری شود که باهمدیگر در افزایش احتمالی برخورد حباب – اجزاء شرکت می کنند.
همزنی و هوادهی پالپ دو عامل بسیار مهم در دستیابی به فلوتاسیون خوب زغال می باشد. افزایش سرعت هوادهی تعداد و یا اندازه حباب ها را افزایش می دهد و بدین وسیله احتمالا برخورد و تصادم اجزاء و حباب ها افزایش می یابد. آزمایشهای آزمایشگاهی کنترل شده پیشنهاد کردند که اپتیموم حجم هوا در سلول باید حدود 30 درصد برای اندازه متوسط حباب های کمی کمتر از یک میلیمتر باشد، که اجرای این امر در مقیاس عملیاتی بسیار مشکل می باشد [38].
Widget not in any sidebars

3-2-3-5- مشخصات آب و PH
مشخصه های آب می بایست به منظور بهینه کردن کارایی فلوتاسیون مورد ملاحظه قرار گیرد. هم بازیابی و هم کیفیت محصولات بطور وضوح از میزان PH تأثیر بردار هستند [39].
سطح زغال در بار سطحی صفر بسیار آبدوست به نظر می رسد. در این مورد مطالب ذیل مورد انتظار است:
آب پوشی سطح لایه نسبتا نازک است
تراکم ذرات ریز به علت نبود دفع موثر میان لایه های مضاعف الکتریکی اتفاق می افتد.
سطح زغال برای برهم کنش با هیدرو کربن های طبیعی بسیار مساعد می شود.
هیچ تأثیری از PH در فلوتاسیون جامدهای آب دوست مانند پارافین مشاهده نشده است و هیچ همبستگی میان پتانسیل زتا و فلوتاسیون این جامدها وجود ندارد. سطح زغال، با مکانهای آبگریز مختلف معمولا بارهایی را با خود حمل می کند. قطبیت می تواند بوسیله اکسیژن یا کانیها ایجاد شود. سطح زغال اکسید شده بار منفی را با خود حمل خواهد کرد.
نتایج آزمایشهای صورت گرفته روی زغال های بیتومین پنسیلوانیا در شکل 3-17 نشان داده شده است. بهترین بازیابی در تراز PH میان 6 و 5/7 مشاهده می شود.
ترازهای PH همچنین روی کارایی واکنشگر ها ، پراکندگی اجزای غیر زغالی مانند رسها و رسوبهای شیمیایی نمکهای غیر قابل حل نیز تأثیر می گذارند.
3-2-4- گزینش پذیری
گزینش پذیری به عنوان درجه ای که در آن مواد باارزش و باطله بدون آلودگی از هم تفکیک می شوند، تعریف می شود. در فلوتاسیون زغال، مواد باازرش می تواند کانی های ماسرال در نظر گرفته شود، باطله های قابل شناور مواد هیدروکربنی با خاکستر زیاد و مواد باطله غیر قابل شناور، شیل ها، گلسنگ ها ، ماسه سنگها و غیره می باشند [39].
مینرال متر ممکن است کف های زغال را از چندین مکانیزم وارد کند: از طریق حمل بیش از حد آب، از طریق برخورد های اتفاقی در توده کف، از طریق جمع آوری بصورت یک نهاد ویژه، از طریق پیوستگی به سطوح زغال و کانیهای آزاد نشده از زغال.
کلکتور اضافی گزینش پذیری را کاهش می دهد. شکل 3-19 رابطه بازیابی ها برای اندازه مختلف خاکستر و قابل احتراق را با و بدون کلکتور نشان می دهد. منحنی شیبدار گزینش پذیری خوبی دارد. همانطور که دیده شده است، افزودن کلکتور روغنی گزینش پذیری ذرات با اندازه های ریز و متوسط را کاهش می دهد اما هر دوی آنها را برای ذرات درشت افزایش می دهد.
گزینش پذیری بوسیله اقدامات ذیل بهبود می یابد:
افزایش عمق کف
کاهش اغتشاش و تلاطم
شستن کف
خوراک بدون آهک
رقیق سازی خوراک و