پایان نامه ارشد درباره کاربردپذیری و اندازه گیری

عملکرد و کارایی فلوتاسیون زغال تا حدی به ضخامت غشای کلکتور موجود روی سطوح زغال وابسته می باشد. پایداری سیستم حباب هوا – ذرات زغال با این ضخامت تغییر می کند و به تبع آن بازیابی متناظر زغال تغییر می کند. کلکتور همچنین تماس میان ذرات زغال و حباب هوا را با کاهش چسبندگی آب روی سطوح زغال آسان می کند [28].

شکل(3-3) : سنتیک های فلوتاسیون کف برای کاربردپذیری زغال آسیاب شده [23]

شکل (3-4) : محتوای رطوبت در خاکستر زغال [20]

شکل (3-5) : رابطه میان ظرفیت نگهداری آب (تعادل رطوبت در اشباع کامل) و محصول کسر وزنی اکسیژن در زغال و مساحت سطح ویژه [20]

شکل (3-6) : اندازه گیری زاویه تماس به عنوان تابعی از درجه و رتبه زغال [16]
3-4-2- تأثیر متغیرهای مرتبط با زغال روی فلوتاسیون
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زغال ها از نظر درجه و رتبه زغال بسیار گسترده است که این امر پیش بینی واکنش فلوتاسیون را با مشکل مواجه می سازد. علاوه بر این زغال خام شامل زغال و مقادیر مختلف کانی های دیگر از جمله چندین درصد پریت می باشد. شناسایی درجه و رتبه زغال و نوع و مقدار کانیهای مرتبط نیازمند پیش بینی پاسخ فلوتاسیون برای زغال خام می باشد [29].
Widget not in any sidebars

3-4-2-1- خصوصیات فیزیکی وشیمیایی
تأثیرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی روی قابلیت شناوری در ارتباط با اثرات درجه و رتبه زغال می باشد. اکثر مطالعات در این زمینه نظر یکسان دارند. دو استراتژی اصلی پذیرفته شده است. اولین آن آزمایش کردن اثرات کلی درجه و رتبه زغال روی اندازه ویژه قابلیت شناوری است. و دومین استراتژی اثرات منحصر بفرد اندازه ویژه درجه و رتبه زغال روی قابلیت شناوری می باشد. هر کدام از استراتژی ها در این بخش مطالعه می شود. هر دو استراتژی نشان می دهند که قابلیت شناوری به شدت به درجه و رتبه بستگی دارد [29] .
پارامترهای درجه و رتبه زغال در خصوص نسبت کربن به هیدروژن بحث می کنند، حجم کربن، حجم هیدروژن و حجم مواد فرار. اندازه گیریهای قابلیت شناوری که در اینجا آزمایش می شوند عبارتند از: زاویه تماس (بطور مستقیم با قابلیت شناوری ارتباط دارد) جذب سطحی MIBC (ارتباط معکوس با قابلیت شناوری دارد)، زمان القایی (ارتباط معکوس با قابلیت شناوری دارد) و بازیابی [29] .
جدول 3-2 آنالیزهای نهایی نسبت های کربن به هیدروژن، زوایای تماس برای زغال های مختلف ، کربن ها و هیدروکربن ها را تشریح می کند.
جدول( 3-2) : آنالیزهای نهایی نسبت های کربن به هیدروژن، زوایای تماس برای زغال های مختلف ، کربن ها و هیدروکربن ها [31]

3-2-2-1-1- اثرات کلی درجه و رتبه زغال
زاویه تماس
شکل 3-6 تغییرات زاویه تماس را بصورت تابعی از درجه و رتبه زغال نشان می دهد. در زغالهای بیتومین فرار متوسط تا کم، زاویه تماس با درجه و رتبه زغال تا حد ماکزیمم افزایش می یابد. علاوه بر این افزایش در نتایج درجه و رتبه زغال در کاهش زاویه تماس است. Ye و Miller رابطه خوبی میان زمان القایی ( معیار سنتیک) و زاویه تماس ( معیار تعادل) برای زغال نشان داده اند. ( با کوتاه شدن زمان القایی، زاویه تماس بزرگتر است.)[16].
جذب سطحی MIBC