پایان نامه ارشد درباره نیروی کشش و بسته بندی

که در آنPf، Pc، Pa و Pd به ترتیب احتمالات فلوتاسیون، برخورد، پیوستگی و تفکیک می باشند. سرعت فلوتاسیون تحت هر گونه شرایط به احتمالات فلوتاسیون بستگی دارد [17].
Widget not in any sidebars

Pc به متغیرهای فیزیکی چون قطر ذرات و حباب ها، چگالی مایع و ذرات، ویسکوزیته مایع و سرعت های نسبی ذرات – حباب بستگی دارد. Pc بجز بطور غیر مستقیم از طریق تعداد حباب های تولید شده برای واحد حجم هوا و بارهای الکتریکی وابسته به ذرات و حباب ها، توسط طبیعت شیمیایی محیط تدثیر برنمی دارد. برعکس Pa به زمان القایی مربوط می شود و اساسا به شرایط ترمودینامیکی چون کلکتور و دما بستگی دارد. Pd به نیروی کشش سطحی میان ذرات و حباب بستگی دارد، که آن هم به زاویه تماسی و سایز ذرات مربوط می شود.
متغیرهای زیادی در سنتیک فلوتاسیون اثر می گذارند که می توان آنها را در سه گروه زیر بسته بندی کرد [18]:
کانه و خصوصیات ماده معدنی
شرایط پروسه و فرایند
مشخصات ماشین فلوتاسیون
3-3-4- نقش اندازه ذرات در فلوتاسیون
3-3-4-1- تأثیر اندازه ذرات روی ترمودینامیک ها و هیدرودینامیک ها
احتمال کلی فلوتاسیون یک رابطه پیچیده با اندازه ذرات دارد. بازیابی اندازه های مختلف ذرات به احتمال برخورد (Pc در رابطه 3-2) از یک طرف و احتمالات پیوستگی و تفکیک (Pa(1-pd) در رابطه 3-2 از طرف دیگر بستگی دارد. بازیابی در محدوده ابعاد متوسط به ماکزیمم مقدار خود می رسد و این ناحیه با قابلیت شناوری ماکزیمم متغیر خواهد بود [17].
3-3-4-2- تأثیر اندازه ذرات روی بازیابی
منحنی های بازیابی – ابعاد نشان می دهند که، بازیابی از ابعاد مخصوص شکستگی ها در مقابل اندازه متوسط ابعاد در این شکستگی به تصویر در می آید. شکل 3 -1 یک منحنی بازیابی – ابعاد نمونه را برای هدایت یک فلوتاسیون کروی ناهموار نشان می دهد. اگرچه بزرگی و شدت آنها ممکن است با مواد مختلف تغییرکند، این منحنی ها یکسری شکلهای مشخصه را نمایان می کنند [17].
3-3-4-3- رفتار فلوتاسیون برای ابعاد مختلف
ذرات می توانند در سه دسته قراردادی برای رنج ابعادی تقسیم بندی شوند: ریز، متوسط و درشت که به خوراک مواد و شرایط فلوتاسیون بستگی دارد. بطور کلی سرعت فلوتاسیون ذرات ریز نسبت به دیگر اندازه ها پایین است، که آن به علت کاهش احتمال برخورد میان ذرات و حباب ها در اثر کاهش اندازه ذرات می باشد. Trahar نشان داد که حتی با افزودن کلکتور برای تشکیل محصول واکنش آبگریز بالا، تغییر سرعت نسبت به تغییرات بزرگتری که با افزودن کلکتور در مجاورت ذرات متوسط و درشت حاصل می شود ناچیز است.
بطور کلی بازیابی اندازه های متوسط ذرات بوسیله کف فلوتاسیون مشکلات کمتری به دنبال دارد. ذرات با ابعاد متوسط اغلب آزاد بوده و در یک سرعت مشخص برای مدت زمان معمول که در فلوتاسیون باقی می مانند، شناور هستند و بازیابی می تواند نزدیک به 100 درصد شود [17].

شکل( 3-1 ) : بازیابی های سرب انباشته در سرب ناهموار در Broken HiII South [17]

شکل( 3-2) : منحنی های انتخابی (نسبت متوسط ثابت های سرعت) برای فلوتاسیون بخشی از گالن از اسفالریت [17]
بازیابی ذرات با ابعاد درشت معمولا کمتر از ذرات با ابعاد متوسط می باشد. ذرات درشت نسبت به دیگر ابعاد به تغییرات سطوح آبگریز حساس هستند. بطور مثال اولین علامت کاهش و کمبود کلکتور به کاهش آبگریزی می انجامد و آن سبب کاهش سرعت فلوتاسیون برای ذرات درشت می شود [17].
3-3-5- تأثیر اندازه ذرات روی گزینش پذیری
گزینش پذیری بطور محتمل تا حدودی به ترکیب اندازه مواد باارزش و باطله بستگی دارد. اندازه های با قابلیت شناوری نسبتا آسان مواد با ارزش با خاصیت آبگریزی زیاد ممکن است بوسلیه اندازه های مواد باطله با قابلیت شناوری خیلی آسان ولی با خاصیت آبگریزی کم تحت تأثیر قرار بگیرند. در چنین موارد هم پوشانی گزینش پذیری خوب در ترکیب مورد نظر ، دستیابی به بازیابی خوب مشکل خواهد بود. شکل 3-2 منحنی های گزینش پذیری از یک محموله آزمایشی فلوتاسیون گالن از اسفالریت را نشان می دهد. منحنی های با شیب زیاد نشانگر گزینش پذیری خوب می باشد. شیب خطوط به ترتیب نمایانگر نسبت های ثابت سرعت متوسط برای گالن و اسفالریت هستند. گزینش پذیری عالی زمانی بدست می آید که همه ذرات در سیستم 150 میکرون باشند، در صورتیکه زمانیکه اندازه های مختلف ترکیب می شوند، گزینش پذیری کاهش می یابد. همچنین گزینش پذیری بطور خاصی به خصوصیات مربوط به هر اندازه از مواد باارزش و باطله بستگی دارد [19].