پایان نامه ارشد درباره نتایج حاصل از برآورد و شفافیت سود حسابداری


Widget not in any sidebars
فرضیه سوم

در واقع فرضیه صفر بیانگر آن است که متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون معنادار نیست و فرضیه مقابل نشان دهنده این است که حداقل یکی از متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون معنی دار است. در ادامه نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم بیان و تجزیه و تحلیل می‌شود.
– آزمون F لیمر و هاسمن:
در این قسمت برای تعیین استفاده از روش تابلویی یا تلفیقی از آزمون F لیمر و برای تشخصی اثرات ثابت یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شده است:
با توجه به جدول 4-8 مشاهده می‌گردد که احتمال آزمون F لیمر 000/0 است از آنجا که این احتمال کمتر از 05/0 است، لذا از روش داده‌های تابلویی استفاده می‏شود.
با توجه به نتایج آزمون ملاحظه می‏شود که احتمال محاسبه شده برابر با 006/0 می‏باشد (جدول 4-8)، لذا از روش اثرات ثابت استفاده می‏گردد. نتایج آزمونهای لیمر و هاسمن نشان می‌دهد که مدل پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی – اثرات ثابت تخمین زده خواهد شد.
جدول (4-7): نتایج مربوط به آزمون‌ F لیمر و هاسمن
آماره آزمون
سطح احتمال
آزمون F لیمر
36/13
000/0
آزمون هاسمن
74/24
006/0
منبع: نتایج تحقیق
– تخمین مدل:
الف) همانطور که در جدول زیر مشاهده می‏شود مقدار احتمال آمارهF برابر 000/0 است. چون این مقدار کمتر از سطح خطای استاندارد یعنی 05/0 است، بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم معنیدار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته رد میشود. لذا می‌توان گفت مدل برآوردی در سطح خطای 5 درصد معنیدار است.
ب) نتایج حاصل از برآورد فرضیه دوم به شرح زیر است.
آماره t و احتمال آن، برای تجزیه و تحلیل متغیر مستقل و متغیرهای کنترل، که حاکی از تأثیر متغیرها بر متغیر وابسته است، مورد استفاده قرار میگیرد.
انتخاب فرض H0 و ضرایب معنادار نیست، اگر سطح معناداری ضرایب بیشتر از 05/0 باشد.
انتخاب فرض H1 و ضرایب معنادار است، اگر سطح معناداری ضرایب کمتر از 05/0 باشد.
با توجه به سطح معناداری متغیر مستقل مورد بررسی فرضیه دوم یعنی شفافیت سود حسابداری در شرکتهای درمانده مالی (0002/0) که کمتر از (05/0) درصد میباشد، میتوان گفت که ارتباط معناداری با هزینه سرمایه سهام عادی دارد. همچنین به دلیل منفی بودن ضریب متغیر مستقل (164/1) میتوان نتیجه گرفت که ارتباط منفی و معناداری بین شفافیت سود حسابداری در شرکتهای درمانده مالی با هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد.