پایان نامه ارشد درباره مواد معدنی و نگهداری

روشهای متعددی برای کنترل تب شیر در گاو وجوددارد. این روشها شامل مدیریت تغذیه ای در دوره انتقالی، تزریق ژن‌های کلسیم خوراکی، تزریق ویتامین D درست قبل زایش برای افزایش انتقال کلسیم است. زمانی که رخداد تب شیر بیش از10 درصد گله باشد، نیاز به برنامه کنترلی ضروری است، اما زمانی که رخداد آن پایین است، انجام برنامه کنترلی اقتصادی نیست.
Widget not in any sidebars

مدیریت تغذیه‌ای
دوره خشکی به دو قسمت مجزا تقسیم می‌شود، گاوهایی که در اوایل و اواسط دوره خشکی به سر می‌برند (regular dry cow یا far- off ) و گاوهایی که در 3 هفته آخر قبل زایش هستند(steam up group یا close up یا pre-fresh).توجه ویژه‌ای باید به مواد معدنی جیره درگاوهای گروه close – up صورت گیرد.
مقدار کلسیم در جیره : جیره‌هایی با مقادیر بالای کلسیم در دوره قبل زایش منجر به افزایش رخداد تب شیر می‌شوندو جیره‌هایی با کلسیم پایین منجر به کاهش تب شیر در گاو شیری می‌شوند. خوراندن بیش از 100 گرم کلسیم به صورت روزانه در دوره خشکی منجر به افزایش رخداد تب شیر میشود. گاوی که 500 کیلوگرم وزن دارد، نیاز روزانه اش به کلسیم 33 گرم درروز می باشد تا نیازهای روزانه و نیازهای جنین را تامین کند(41). جیره‌هایی با مقادیر کلسیم پایین (g ca/d20) اگر در 2 هفته قبل از زایش استفاده شوند در کاهش ابتلاء به هیپوکلسمی موثر خواهند بود. مقادیر کم کلسیم جیره، مکانیسم‌های هموستاتیک کلسیم را قبل از زایش فعال می‌کنند و گاو را قادر می سازند تا کلسیم را از دستگاه گوارش جذب کند و کلسیم را از استخوان آزاد نماید. حداقل 14 روز استفاده از جیره با کلسیم کم نیاز است تا از ابتلاء به تب شیر جلوگیری نماید.
زمانی که کلسیم جیره کمتر از نیازهای گاو باشد، گاو مبتلا به بالانس منفی کلسیم خواهد شد. این حالت منجر به ترشح هورمون پاراتیروئید (PTH) می‌شود که باعث افزایش بازجذب کلیوی کلسیم (طی چند دقیقه) و آزادسازی کلسیم از استخوان (طی ساعت‌ها تا چندین روز) خواهد شد. از طرفی این هورمون متابولیسم ویتامین D کلیوی را تحریک می‌کند و منجر به افزایش تولید 1- 25 دی هیدروکسی ویتامین D طی چند ساعت تا چند روز می‌شود. 1-25 دی هیدروکسی ویتامین D انتقال فعال کلسیم از بین سلولهای اپی تلیال روده را تحریک می‌کند.
استفاده عملی از جیره‌هایی با مقادیر کلسیم پایین
مشکلات کاربردی در استفاده از جیره‌هایی با مقادیر کلسیم پایین وجود دارد. کاهش کلسیم و فسفر جیره مشکل است.
روشهای کنترل کلسیم جیره شامل :
اتصال کلسیم جیره : جلوگیری از هیپوکلسمی بالینی و تحت بالینی با افزودن موادی به جیره جهت اتصال با کلسیم ممکن است (عدم جذب کلسیم). تجویز خوراکی سیلیکات آلومینیوم سدیم و اکسید روی در اواخر آبستنی، منجر به کاهش کلسیم تام سرم خواهد شد(26). اضافه کردن سیلیکات آلومینیوم سدیم (zeolite A) به میزان 4/1 کیلوگرم در روز در 2 هفته آخر آبستنی منجر به افزایش کلسیم پلاسما در زمان زایمان می‌شود (43).
افزودن Zeolit به جیره در ماه آخرآبستنی از رخداد تب شیر و هیپوکلسمی تحت بالینی در گاوهای جرسی جلوگیری کرده است (42).
مقادیر فسفر در جیره : افزایش مقادیر فسفر جیره به بیش از 80 گرم به ازاء هر راس درروز می‌تواند منجر به افزایش رخداد تب شیر شود. افزایش دریافت فسفر منجر به افزایش فسفر سرم خواهد شد که اثر ممانعتی بر آنزیم‌های کلیوی دخیل در سنتز 1و 25- دی هیدروکسی ویتامین D دارد. در نتیجه میزان جذب روده ای کلسیم کاهش خواهد یافت.
نسبت کلسیم و فسفر در جیره:
اگر جیره مقادیر کمی کلسیم داشته باشد، بالانس منفی کلسیم حاصله، باعث فعال شدن هورمون پاراتیروئید (PTH) می‌شود. در مطالعات انجام شده درنسبت ca/p، ، 30 درصد از گاوها فلجی زایمان را نشان دادند، در نسبت‌های ، 15 درصداز گاوها مبتلا به بیماری شدند و در نسبت هیچ موردی از بیماری رخ نداد.
تفاوت کاتیون – آنیونی جیره :
Shohl و Sato در سال 1923 اولین کسانی بودند که ارتباط بین مینرال ها را با وضعیت اسید و باز بدن پیشنهاد کردند(55).Shohl پیشنهاد کرد که نگهداری تعادل اسید و باز خون نیازمند ترشح مقادیر اضافی آنیون ها و کاتیون های جیره است. او فرضیه داد که دریافت آنیون ها و کاتیون ها، در صورتی که یکی از آنها بیشتر از دیگری باشد منجر به اختلال اسید و باز می شود.
زمانی که متخصصین تغذیه شروع به آزمایش این فرضیه کردند، مشخص شد که ارتباط مینرال ها مراحل متابولیک مختلفی را تحت تاثیر قرار می دهد.Leach در سال 1979 و Mongin در سال 1980مشخص کردند که ارتباط مینرال ها تاثیر مشخصی را بر وضعیت اسید و باز بدن می گذارند. آنها گزارش کردند که در یک حیوان برای هموستاز اسید- باز بدن، ورودی و خروجی اسید باید محاسبه شود(56و57).مشخص شد که در یک حیوان اسیدیته بدن وابسته به اختلاف کاتیونها و آنیون ها ست.آنها ثابت کردند که ماکرومینرال هایی مثل سدیم، پتاسیم و کلر مهمترین عناصری هستند که وضعیت اسید و باز را در طیور برقرار می سازند و همچنین سدیم،پتاسیم،کلر و سولفور مهمترین عناصری هستند که وضعیت اسید و باز گاو شیری را تحت تاثیر قرار می دهند.از آن زمان عناصر دیگری نیز مورد آزمایش قرار گرفتند و فرمول هایی جهت محاسبه آنها ارائه شد.
PH خون با تعداد کاتیون ها و آنیون هایی که جذب خون می شوند مشخص می شود. اگر مقدار بیشتری از آنیونها در قیاس با کاتیون ها وارد خون شوند (از دستگاه گوارش)، PH خون کاهش می یابد.Mongin جزو اولین نفراتی بود که ارتباط بین سدیم، پتاسیم و کلر را پیشنهاد کرد،او گزارش کرد که فرمول Na + K – Cl بر حسب meq/100g DM را می توان جهت محاسبه مقادیر دریافتی آنیونها و کاتیون ها استفاده کرد(57).این فرمول در آن زمان بعنوان تفاوت کاتیون-آنیونی جیره مطرح شد.
Sanchez در سال 1991 واژه DCAD را ابداع کرد تا محاسبه آنیون ها و کاتیون های جیره را بتوان بطور علمی انجام داد(73).فرمول های زیادی چاپ شدند تا DCAD جیره را محاسبه کنند، اولین فرمول چاپ شده در سال 1971 و توسط Ender بصورت (Na+K) – (Cl+S) بود(74).از این زمان به بعد فرمول های دیگری جهت محاسبه DCAD چاپ شد، این فرمول ها DCAD جیره را بطور دقیق محاسبه نمی کردند و طولانی تر بودند و شامل:
(Na+0.38Ca+0.30Mg) – (Cl+0.6S+0.5P) (Horst 1997)