پایان نامه ارشد درباره مواد معدنی و مواد غذایی


Widget not in any sidebars

الف) 0.25% Na و 2% K
ب) 0.50% Na و 1.6% K
ج) 0.75% Na و 1.2% K
تفاوت کاتیون-آنیونی تمام جیره ها 33 mEq/100g DM بود.اوگزارش کرد که نسبت Na به K، تولید شیر را تحت تاثیر قرار نمی دهد.او همچنین گزارش کرد که دریافت مواد غذایی بین 3 گروه، اختلاف معنی داری نداشت(86).
Rerat تحقیقی را جهت بررسی تاثیر دریافت 2 نوع علوفه متفاوت در دوره قبل از زایش (که از لحاظ مقادیر K با هم فرق داشتند) بر وضعیت اسید و باز و تعادل مینرال های گاو شیری انجام داد.یک گروه روزانه 33g/kg DM و گروه دیگر 13g/kg DM پتاسیم دریافت می کردند.او گزارش کرد که هیچ تفاوتی در وضعیت اسید و باز و مواد معدنی خون و ادرار در بین 2 گروه مشاهده نشد، بغیر از غلظت Mg پلاسما که در گروهی که 13 g/kg DM پتاسیم دریافت کرده بودند، بیشتر بود(87).
Horst و همکاران در مطالعاتی که انجام داده‌اند DCAD جیره در محدوده 50- الی 150- میلی اکی والان / کیلوگرم ماده خشک را جهت پیشگیری از تب شیر مناسب پیشنهاد کرده‌اند (25).
Grunberg تحقیقی را بر روی 20 گاو شیری چند شکم زا انجام داد و او در این تحقیق، از یک جیره با تفاوت کاتیون-آنیونی -9 mEq/100 g DM و یک جیره با تفاوت کاتیون-آنیونی +11 mEq/100g DM در 3 هفته آخر آبستنی استفاده کرد.اوگزارش کرد، گاوهایی که از جیره آنیونیک استفاده کردند PH ادراری کمتری داشتند و همچنین غلظت کلسیم پلاسما در آنها بیشتر از گاوهایی بود که جیره کاتیونیک دریافت کرده بودند(88).
رزاقی و همکاران در تحقیقی که در ایران انجام دادند مشاهده کردند که استفاده از جیره های آنیونیک منجر به کاهش مصرف خوراک می شود و جیره های کاتیونیک پس از زایش منجر به افزایش مصرف ماده خشک می شود. در این تحقیق تفاوت معنی داری در تولید شیر مابین گاوهایی که از جیره آنیونیک و جیره کاتیونیک دریافت کرده بودند مشاهده نشد.آنها گزارش کرده اند که کاهش DCAD منجر به افزایش معنی دار کلسیم پلاسما در دوره بعد زایش شده است(3).
در تحقیقاتی که توسط Vagnoni و همکاران در سال 1998 انجام شده، کاهش دریافت مواد غذایی بر حسب ماده خشک (DMI) بدنبال استفاده از جیره‌های آنیونیک گزارش شده است و علت این امر به اسیدوز متابولیک ایجاد شده توسط جیره‌های آنیونیک نسبت داده شده است (47). Wang و همکاران در سال 1992 گزارش کردند که افزایش DCAD منجر به افزایش دریافت مواد غذایی بر حسب ماده خشک می‌شود و علت این امر را ناشی از افزایش pH شکمبه (قلیایی‌تر شدن pH شکمبه) بدنبال افزایش DCAD ذکر کرده‌اند که شرایط ایده آل را برای فعالیت میکروب‌های شکمبه فراهم می‌کند (48). Hu و همکاران کاهش دریافت مواد غذایی بر حسب ماده خشک را بدنبال استفاده از جیره‌های آنیونیک گزارش کرده‌اند و علت این امر را کاهش خوش مزگی جیره بدنبال افزودن نمک‌های آنیونیک اعلام کرده‌اند (27). Goff و همکاران نیز علت کاهش DMI را بدنبال استفاده از جیره‌های آنیونیک، ناخوشمزگی جیره گزارش کرده‌اند (17).
استراتژی افزودن نمک‌های آنیونی به جیره
یک پروتکل سیستمیک جهت افزودن آنیون‌ها به جیره قبل از زایش و تحت نظر قرار دادن آن شامل :
آنالیز ماکرومنیرال‌های تمام اجزاء جیره قبل زایش گاو شیری
انتخاب اجزایی برای جیره که مقادیر DCAD پایینی دارند، مخصوصا اجزایی که مقادیر پتاسیم کمی دارند.
محاسبه DCAD جیره قبل از افزودن آنیون‌ها. اگر DCAD بیشتر از mEq/kg 250 ماده خشک باشد، بسیار بالا محسوب می‌شود و باید برخی از ترکیبات جیره با ترکیباتی که از لحاظ DCAD پایین هستند، جایگزین شوند.
تنظیم منیزیم جیره در حدود 40/0 درصد ماده خشک با افزودن کلرید منیزیم.
بررسی مدیریت تغذیه ای گاو شیری. اطمینان از دریافت مواد غذایی در حدکافی و با کیفیت مناسب
افزودن آنیون‌ها مثل کلرید به جیره قبل زایش و تنظیم DCAD جیره در حدود mEq/kg150- ماده خشک.
2-2-12- هیپوکلسمی تحت بالینی
به کاهش کلسیم پلاسما به کمتر از mg/dl 7.5 ، بدون علامت بالینی، در گاو شیری ، هیپوکلسمی تحت بالینی اطلاق میشود(39).هیپوکلسمی در گاو شیری یک بیماری اقتصادی مهم به شمار می رود و بطور مشخص حساسیت گاوهای شیری را به ورم پستان،جفت ماندگی،جابجایی شیردان،سخت زایی و کتوز افزایش میدهد(11).