پایان نامه ارشد درباره مقایسه و مقدار

دانلود پایان نامه

تراز واکنشگر تأثیر چندانی روی سنتیک ها برای دو اندازه میانی باطله یعنی 325×100 و 100×48 مش نخواهد داشت، که در شکلهای 5-1 (b) و (c) نشان داده شده اند.
تقریبا بازیابی های هم ارزی در همه ترازهای واکنشگر در طول 60 ثانیه اول بدست می آیند. بازیابی های نهایی از این ابعاد بطور آهسته با مصرف واکنشگر متأثر می شوند. بازیابی های نهایی در مقدار نفت سفید 6/0، 2/1، 4/2 و 6/3 برای ابعاد 325×100 مش باطله ها به ترتیب برابر با 2/95، 8/96، 1/98 و 6/98 درصد (شکل 5-1 (b)) و 5/96، 5/98، 3/99 و 6/99 درصد برای ابعاد 100×48 مش باطله ها (شکل 5-1 (c))خواهد بود.
مواد کنسانتره رفتار مشابهی با باطله ها را از خود نشان می دهند. بازیابی از ابعاد زیر 325 مش مواد کنسانتره بطور یکنواخت با زمان افزایش می یابد و این افزایش در غلظت های بالای واکنشگر سرعت بیشتری پیدا می کند. بازیابی پس از 120 ثانیه به 8/73 درصد در مقدار نفت سفید 6/0 لیتر بر تن می رسد ولی در مقدار نفت سفید 6/3 لیتر بر تن به 4/92 درصد ارتقاء پیدا می کند. بر خلاف مواد باطله گرچه بازیابی های نهایی برای مواد کنسانتره زیر 325 مش در طول زمان فلوتاسیون حاصل خواهد شد. بعد از 600 ثانیه کامل بازیابی ها به ترتیب در نفت سفید 6/0، 2/1، 4/2 و 6/3 لیتر بر تن برابر با 9/96، 6/98، 8/98 و 1/99 درصد خواهند بود. هم سنتیک ها و هم بازیابی نهایی با افزایش تراز واکنشگر بهبود می یابند.
ابعاد 48×24 مش برای مواد کنسانتره به اندازه همین ابعاد در مواد باطله از ترازهای مختلف واکنشگر تأثیر بردار نیستند. بعد از 60 ثانیه فلوتاسیون در نفت سفید 6/0 تن بر لیتر بازیابی برای مواد کنسانتره 9/94 درصد نشان می دهد که این بازیابی در نفت سفید 6/3 لیتر بر تن فقط به 2/98 درصد می رسد ( 3/3 درصد افزایش در مقایسه با افزایش 3/19 درصدی برای مواد باطله). بازیابی نهایی برای غلظت نفت سفید 6/0، 2/1ریا، 4/2 و 6/3 لیتر بر تن به ترتیب برابر با 8/97، 5/98، 2/99 و 3/99 درصد خواهد بود.
بازیابی برای ابعاد میانی کنسانتره (325×100 و 100×48 مش) بارسرعت بالایی دنبال می شود و اثر مصرف واکنشگر ناچیز نشان داد. بازیابی های نهایی در محدوده 99 درصد در طول 120 ثانیه برای هر دو اندازه و در تمامی غلظت های واکنشگر بدست آمد.

  پایان نامه درباره قابلیت اطمینان و کارشناسی ارشد
 • شکل (5-1):تأثیر واکنشگر ها روی بازیابی

  شکل (5-1 ):تأثیر واکنشگر ها روی بازیابی (ادامه)

  شکل (5-1): تأثیر واکنشگر ها روی بازیابی (ادامه)

  شکل (5-1 ):تأثیر واکنشگر ها روی بازیابی (ادامه)
  5-2-1-2- تأثیر اندازه ذرات
  . شکل 5-2 (a) و (b) تأثیر اندازه ذرات را در غلظت واکنشگر 2/1 لیتر بر تن نفت سفید، به ترتیب برای مواد باطله و کنسانتره نشان می دهند. شکل 5-2 نمایشگر تمامی غلظت های واکنشگر می باشد.

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.