پایان نامه ارشد درباره مجموعه و نتایج


Widget not in any sidebars

شکل 4- 3- دیاگرام پروسه فلوتاسیون سنتیک سایز بندی ابعاد
4-5- بر هم کنش اندازه ها
دو بار آزمایش فلوتاسیون ( یکی روی باطله و یکی روی مواد کنسانتره) انجام پذیرفت تا مشخص گردد که آیا برهمکنش ابعادهای مختلف که به سرعت های مختلف فلوتاسیون می رسند، از سرعت های فلوتاسیون بدست آمده برای آزمایش اندازه های مشخص و منحصر به فرد متفاوت است یا اینکه نتایج مشابه بدست
می آید.
برای هر آزمایش 125 گرم از هر یک از چهار دسته ابعاد گفته شده ترکیب شده و در سلول 5 لیتری ماشین فلوتاسیون اضافه گردید و به تبع آن آب تقریبا به اندازه یک اینچ پایین تر از لبه سلول اضافه گردید. محتوی سلول به مدت 2 دقیقه به هم زده شد، در ادامه واکنشگرها اضافه گردیدند تا غلظت نفت سفید به 6/0 لیتر بر تن برسد و اجازه داده شد تا پالپ برای دو دقیقه دیگر در آن شرایط باقی بماند. سپس دبی هوا با مقدار مناسب اضافه شده و کف بوجود آمده در فواصل زمانی ذیل برداشته شده و جمع گردید. 0تا 30 ثانیه (کنسانتره 1)، 30 تا 60 ثانیه (کنسانتره 2)، 60 تا 120 ثانیه (کنسانتره 3)، 120 تا 360 ثانیه (کنسانتره 4 و 5)، 360 تا 600 ثانیه (کنسانتره 6).
هر یک از محصولات با سرند 48، 100 و 325 مش سرند شدند. هر یک از چهار اندازه ذرات برای هر چهار محصول فیلتر شده (در صورت نیاز)، خشک گردیده و وزن شدند. دیاگرام رویه صورت گرفته در شکل 6-3 و نتایج بدست آمده در بخش 5-3 آمده است.

4-6- نتایج و مباحثه پیرامون آزمایشهای مقدماتی صورت گرفته
نتایج بدست آمده از آزمایشهای فلوتاسیون مقدماتی به این سمت و سو هدایت می شود که کدامیک از متغیرها روی کارایی فلوتاسیون آزمایشگاهی زغال، تأثیرات قابل توجهی داشته و اینکه مشخص گردد برای مطالعات آتی در خصوص سنتیک ها چه محدوده ای از این پارامترها بیشتر کاربرد دارند که مجموعه این مطالب در ادامه آورده شد است.
4-6-1- نتایج بدست آمده از آزمایشهای مقدماتی حجمی
بازیابی های بدست آمده از کارهای آزمایشی حجمی در جدول 4-4 و 4-5 خلاصه شده است که برای هر دو ماده بازیابی ها را در مقادیر واکنشگر (0، 3/0، 6/0، 2/1 و 4/2 لیتر نفت سفید به ازای هر تن خوراک)، دبی هوا (2 و 6 لیتر بر دقیقه) و چگالی پالپ (10 و 20 درصد جامد وزنی) نشان می دهد.
جدول 4-4- بازیابی های بدست آمده از آزمایشهای فلوتاسیون حجمی مقدماتی برای مواد باطله
دبی هوا (6 l/min) دبی هوا (2 l/min) غلظت واکنشگرl/t))
(نفت سفید)
جامد (10%) جامد (20%) جامد (10%) جامد (20%)
0 0 0 0 0
44 9/45 2/42 5/34 3/0
5/66 8/74 7/55 2/59 6/0
83 82 4/71 1/75 2/1
7/84
2/82