پایان نامه ارشد درباره علایم بالینی و مواد معدنی

هیپوکلسمی با ممانعت از انقباضات عضلات صاف و قلبی طیفی از علایم را باعث خواهد شد کاهش مشخص در قدرت و حرکات شکمبه و روده ها دیده می شود(65و66) اثر هیپوکلسمی بر حرکت شکمبه ممکن است تا یک هفته اول شیرواری به طول انجامد (64)، که پیامد آن کاهش اشتها می باشد(63) بنابراین موازنه منفی انرژی را تشدید می کند (67) و سبب افت گلوکز خون می شود.
Widget not in any sidebars

باید دقت داشت که هیپوکلسمی تحت بالینی بدلیل اینکه همراه با علایم بالینی نیست و تعداد گاوهای بیشتری را درگیر می کند، نسبت به تب شیر از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و ضررهای اقتصادی بیشتری را تحمیل می کند(39).
Timothy و همکاران در سال2011 گزارش کرده اند که رخداد هیپوکلسمی تحت بالینی با افزایش سن، افزایش می یابد و به ترتیب از شیرواری اول تا ششم شامل 25%، 41%، 49%، 51%، 54%، و 42% می باشد(61).آنها همچنین گزارش کرده اند که با افزایش سن غلظت کلسیم سرم کاهش می یابد.
در تحقیق انجام شده توسط شقایق و سخا بر روی ارتباط هیپوکلسمی تحت بالینی و گلوکز خون گاو شیری، فراوانی هیپوکلسمی تحت بالینی در خلال 12 ساعت ، 24ساعت، و روز دهم بعد زایش به ترتیب 37، 51، 7 درصد گزارش شده است.همچنین در این تحقیق گزارش شده است که مقادیر گلوکز سرم در گاوهای شیری مبتلا به هیپو کلسمی کاهش می یابد(1).
در این تحقیق میزان ابتلا به هیپوکلسمی بالینی در گاوداری های شماره 1و2و3 به ترتیب 0، 03/3 و 12/12 درصد و میزان ابتلا به هیپوکلسمی تحت بالینی نیز به ترتیب 09/9، 15/15 و 21/21 درصد بود.همانطوری که در نتایج نیز مشخص شده است میزان ابتلا به هیپوکلسمی بالینی و تحت بالینی در گاوداری شماره 1 بطور معنی داری کمتر از گاوداری های شماره 2و3 می باشد.
تاثیر DCAD بر غلظت کلسیم سرم
افزودن آنیون‌ها به جیره گاو شیری در دوره قبل زایش، به طور موثری رخداد هیپوکلسمی را با ایجاد اسیدوز متابولیک کاهش می‌دهد، اسیدوز متابولیک آزاد سازی کلسیم از استخوان را تسهیل می‌کند. اسیدوز متابولیک ایجاد شده توسط نمک‌های آنیونی، عملکرد هورمون پاراتیروئید (PTH) را تحت تأثیر قرار می‌دهد(6،14،35،39). دو عملکرد وابسته به هورمون PTH، شامل آزادسازی کلسیم از استخوان و تولید کلیوی 1 و 25- دی هیدروکسی ویتامین D، در گاوهایی با جیره‌های آنیونیک افزایش می یابد، در نتیجه مقاومت آنها را به هیپوکلسمی افزایش می‌دهد(6،34،35،39).
Goff (1997) در تحقیقی که بر روی تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم جیره بر رخداد تب شیر انجام داد گزارش کرده است که افزایش پتاسیم جیره به 2.1 درصد منجر به افزایش رخداد تب شیر در 10 گاو از 20 گاو مورد مطالعه شد.او همچنین با افزایش سدیم جیره به 1.3 درصد، تب شیر را در 5 گاو از 8 گاو مورد مطالعه مشاهده کرد.در نهایت او گزارش کرد که افزایش کاتیون های جیره در دوره قبل از زایش، منجر به افزایش PH خون و ادرار شده و مقادیر کلسیم سرم را کاهش می دهد که دلیل این امر را آلکالوز متابولیک ایجاد شده معرفی کرد(81).
Moore تحقیقی را در سال 1999 با هدف تاثیر جیره هایی با DCAD مختلف بر کلسیم، انرژی و وضعیت اندوکرینی گاو شیری در دوره قبل و بعد زایش انجام داد.در این مطالعه 55 گاو شیری جیره هایی با DCAD ، 15+، 0 و 15- میلی اکی والان در 100 گرم ماده خشک را در دوره قبل از زایش استفاده کردند. در این تحقیق گزارش شد که غلظت کلسیم یونیزه پلاسما با کاهش DCAD جیره، در زمان زایش افزایش می یابد. اوهمچنین گزارش کرد که استفاده از جیره ای با DCAD ، 15- منجر به افزایش کلسیم خون شده و گاو شیری را در برابر هیپوکلسمی مقاوم می کند(34).
رزاقی(1389) در ایران جهت بررسی اثر سطوح مختلف کاتیون آنیونی جیره در دوره قبل و بعد زایمان بر تولیدو ترکیب شیر، غلظت مواد معدنی پلاسما و وضعیت سلامتی از 24 راس گاو شیری بصورت آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح واحدهای خرد شده در زمان استفاده کردند.آنها جیره هایی با DCAD، 100- میلی اکی والان و 100+ میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک در دوره قبل از زایش در گروه های 12 تایی از گاوهای شیری استفاده کردند. آنها گزارش کردند که اختلاف کاتیون-آنیونی 100- میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک باعث افزایش معنی دار کلسیم، منیزیم، کلر و گوگرد پلاسما شده است(3).
Leclerc (1989) 4 جیره با DCAD متفاوت شامل 50،100،200 و 400 میلی اکی والان/کیلوگرم ماده خشک را در دوره قبل از زایش به گاوهای شیری خوراندند و متوجه شدند که ارتباط بین DCAD و کلسیم پلاسما در دوره قبل از زایش یک رابطه خطی معکوس است یعنی با کاهش DCAD، کلسیم پلاسما افزایش می یابد، آنها علت افزایش کلسیم پلاسما را افزایش آزاد سازی کلسیم از استخوان اعلام کردند(53).
Seifi (2010) در ایران تحقیقی با هدف بررسی تاثیر جیره ای با DCAD، 82- میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک بر متابولیسم، سلامت و توان تولید گاو شیری انجام داد.او از 60 گاو هلشتاین شیری 21 روز قبل از زایمان استفاده کرد، 30 گاو جیره ای با DCAD، 82- میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک و 30 گاو جیره ای با DCAD، 192+ میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک دریافت کردند.او گزارش کرد که غلظت کلسیم بطور مشخصی با کاهش DCAD افزایش می یابد(77).
Crnkic (2010) مطالعه ای را برروی تاثیر جیره های آنیونیک و کاتیونیک بر وضعیت سلامتی و مینرال های خون 24 گاو شیری طی 3 هفته قبل از زایش انجام داد.او گزارش کرد که جیره ای با DCAD، 107- میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک مقادیر کلسیم پلاسما را بهبود بخشیده است(78).
Leclerc تحقیقی را در جهت بررسی پاسخ گاوهای شیری به کاهش DCAD جیره در دوره قبل از زایش انجام داد.در این تحقیق از 20 گاو هلشتاین شیری در دوره قبل از زایش و چهار جیره با DCAD ، 62+، 105+، 121+ و 394+ میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک استفاده شد. او گزارش کرد که با کاهش DCAD شدت کاهش کلسیم پلاسما، کم می شود. همچنین گزارش کرد که در زمان زایمان یک رابطه منفی میان DCAD و مقادیر Ca و P پلاسما وجود دارد(53).
گنج خانلو(2010) تحقیقی را در ایران جهت بررسی تاثیر 3 جیره مختلف از لحاظ DCAD در دوره خشکی را بر تولید شیر و مواد معدنی خون گاوهای هلشتاین انجام داد.18 گاو آبستن در 2 ماه آخر آبستنی با جیره هایی با DCAD ، 13+، 0 و 13- میلی اکی والان در 100گرم ماده خشک تغذیه شدند.اوگزارش کرد که میزان کلسیم پلاسما در زمان زایمان در گروهی از گاوها که جیره های آنیونیک دریافت کرده بودند بالاتر از گاوهایی بود که جیره کاتیونیک استفاده کرده بودند(79).
در تحقیقات انجام شده توسط همکاران مختلف (Goff و همکاران در سال 1991 ، Oetzel و همکاران در سال 1988، Wang و همکاران در سال 1992 ، Hu و همکاران در سال 2004) گزارش شده است که استفاده از جیره‌های آنیونیک منجر به افزایش غلظت کلسیم خون می‌شود(17،28،36،48).Lomba و همکاران نشان دادند که میزان جذب کلسیم از روده ها با کاهش DCAD افزایش می یابد(52). Block مشخص کرد که کلسیم پلاسما در گاوهایی که جیره های آنیونیک را در دوره قبل از زایش استفاده می کنند افزایش می یابد، او همچنین متوجه شد که در گاوهایی که از جیره های آنیونیک استفاده می کنند، کلسیم پلاسما بدلیل افزایش آزاد سازی کلسیم از استخوان افزایش می یابد(6).Oetzel گزارش کرده است که بدنبال استفاده از جیره هایی با DCAD منفی، کلسیم یونیزه پلاسما در زمان گوساله زایی افزایش می یابد(36).
با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، میانگین غلظت سرمی کلسیم در گاوهایی که جیره‌ای با DCAD منفی 24 دریافت کرده‌اند بطور معنی داری بیشتر از میانگین غلظت کلسیم سرم در گاوهایی بود که جیره‌هایی با DCAD مثبت 80 و مثبت 230 دریافت کرده بودند. این امر نشان دهنده‌ی تأثیر DCAD آنیونیک دریافتی در دوره قبل از زایش، بر افزایش غلظت کلسیم سرم است.از آنجاییکه تفاوت معنی داری در غلظت سرمی کلسیم در گاوهایی که جیره‌های کاتیونیک (مثبت 80 و مثبت 230) دریافت کرده‌ بودند در مقایسه با هم مشاهده نشد، لذا تغییر DCAD جیره قبل زایش و استفاده از جیره های آنیونیک، روشی جهت افزایش کلسیم خون به شمار می رود.
با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص می‌شود که با کاهش DCAD در دوره قبل زایش، غلظت کلسیم سرم افزایش می‌یابد که همسو با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه می باشد.(8،28،34،48).
از طرفی با توجه به نتایج بدست آمده، یک رابطه خطی و معکوس بین مقادیر DCAD قبل از زایش و کلسیم سرم بدست آمد.یعنی با افزایش DCAD جیره در دوره قبل از زایش میزان کلسیم سرم بصورت معنی داری در زمان زایش کاهش می‌یابد و کاهش DCAD در 3هفته قبل از زایمان منجر به افزایش غلظت کلسیم سرم خواهد شد.