پایان نامه ارشد درباره ظرفیت اسمی و طرح آزمایش

ذرات بین 80-5/0 میلیمتر (خوراک قسمت جیگ)
Widget not in any sidebars

ذرات ریزتر از 5/0 میلیمتر (خوراک قسمت فلوتاسیون)
محصول کارخانه(کنسانتره) از چند قسمت از کارخانه خارج میشود:
کنسانتره با ابعاد درشت تر از 80 میلیمتر (محصول قسمت سنگجوری)
کنسانتره با ابعاد80-13 میلیمتر (محصول قسمت جیگ)
کنسانتره با ابعاد 13-5/0 میلیمتر (محصول آبگیری شده توسط سانتریفیوژ)
کنسانتره با ابعاد ریزتر از 5/0 میلیمتر (محصول بخش فلوتاسیون)
آب مصرفی به طور متوسط 40 مترمکعب در ساعت و برق مصرفی کارخانه حدودا یک مگاوات در ساعت میباشد[4]. بار ورودی به کارخانه دارای خاکستر 33-27 درصد است که پس از شستشو در کارخانه به 11-10 درصد خاکستر می رسد و آماده ارسال به کارخانه ذوب آهن می شود.
2-4-3- ظرفیت کارخانه
ظرفیت اسمی کارخانه طبق طراحی حدود 500000 تن در سال و به صورت دو شیفت کاری در روز (120 تن کنسانتره در ساعت) و به صورت سه شیفت کاری در روز 685000 تن در سال میباشد. البته در حال حاضر کارخانه در صورت وجود خوراک مورد نیاز با ظرفیت 70 تن کنسانتره در ساعت و به نحو روزانه دو شیفت کار میکند.[3]
2-4-4- مطالعات انجام شده بر روی باطله کارخانه های زغالشویی
یکی از روشهای افزایش بازیابی زغال، استحصال آن از باطله کارخانه های زغالشویی است. در ایران نیز مطالعاتی جهت انجام امر فوق صورت گرفته است.
استحصال زغال از باطله کارخانه زغالشویی البرز شرقی
در این کارخانه از روش های ثقلی و فلوتاسیون جهت فراوری زغال استفاده میشود. برای ذرات 1+ میلیمتر از جیگ و برای ذرات 1- میلیمتر از فلوتاسیون استفاده می شود. خاکستر بار ورودی بین 41-39 درصد میباشد. به دلیل تغییر منابع تامین زغال از معادن تزره و ممدویه و سایر معادن، شاهد تغییرات قابل توجهی در عیار خاکستر خوراک کارخانه هستیم.
استحصال زغال از باطله جیگ کارخانه زغالشویی البرز شرقی
در مطالعات مشخص گردید که عملا نیل به کنسانتره ای با درصد خاکستر کمتر از 12درصد ممکن نبود اما باطله جیگ کارخانه با خاکستر تقریبی 60 درصد را میتوان تا 25 درصد خاکستر کاهش داد. در ادامه نشان داده شد که بهترین روش تولید کنسانتره با عیار کمتر از 12درصد، فلوتاسیون است که زغال حاوی خاکستر به میزان تقریبی 30 درصد مورد فرایند قرار می دهد بنابراین میتوان کنسانتره حاصل از عملیات جیگ کردن مجدد باطله بخش جیگ کارخانه را به همراه بار ورودی به بخش فلوتاسیون در کارخانه تغلیظ نمود. در عمل میتوان امیدوار بود، 15 تا 20درصد وزنی از باطله دپو شده جیگ کارخانه را به خاکستر 30درصد رساند و با عنوان بار ورودی به بخش فلوتاسیون کارخانه در نظرگرفت[5].
2-5- تعیین پارامترهای فیزیکی نمونه ها
2-5-1- مقدمه
هدف اصلی از این مطالعه تحقیق در مورد تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک کف فلوتاسیون برای معدن زیراب می باشد. چهار نوع اندازه مختلف ذرات برای مواد باطله و کنسانتره در این پروژه با نگرش ویژه روی تأثیر اندازه ذرات و غلظت واکنشگر آزمایش می شوند. آزمایشهای کف فلوتاسیون با ماشین فلوتاسیونDenver با ظرفیت 5 لیتر صورت گرفته است. واکنشگرهایی که در حین عملیات فلوتاسیون بکار می روند عبارتند از MIBC به عنوان کفساز و kerosene به عنوان کلکتور.کلیه فرایند کارخانه در پیوست 1 نشان داده شده است.
آزمایش مقدماتی کف فلوتاسیون روی دو نوع زغال صورت گرفت. هدف از این کار تثبیت متغیرهای مهم موثر در کارایی فلوتاسیون بود. بنابراین استراتژی طرح آزمایشگاهی توسعه و گسترش یافت.آزمایشهای مقدماتی شامل یک مرحله فلوتاسیون با آنالیز خاکستر روی محصول و باطله بود. اندازه های مذکور عبارتند از:
48×24 ( 300 تا 600 میکرون)،