پایان نامه ارشد درباره طبقه بندی بر اساس و شرایط زیست محیطی


Widget not in any sidebars

جدول2-5: نتایج آزمایشهای تعیین اندیس هاردگرو

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 2-5، میتوان زغالسنگ موجود در مخلوط سد باطله های جیگ و فلوتاسیون را در بین زغال های نرم طبقه بندی نمود. با توجه به کیفیت نامطلوب زغال برای تبدیل شدن به کک، نیاز به انجام فراوری به منظورکاهش درصد خاکستر و افزایش کیفیت آن ضروری می باشد.

فصل سوم
تئوری فلوتاسیون زغال فصل سوم: تئوری فلوتاسیون زغال
3-1- مقدمه
سوخت های فسیلی از منابع مهم و متداول تولید انرژی در صنعت به شمار می روند که عمدتاً شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ می باشند. در این میان به علت محدود بودن ذخایر گاز طبیعی و عدم دسترسی اکثر کشورها به آن، عمده ترین سوخت های رایج در جهان نفت و زغال سنگ بوده که انتظار می رود بعلل روند رو به زوال تولید نفت، شیوه تشکیل بسیار ساده زغال سنگ و وفور منابع آن، تولید زغال سنگ در آینده رشد بسیار زیادی داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل آنکه تولید و مصرف زغال سنگ مسایل زیست محیطی بیشتری را نسبت به سوخت های دیگر در بردارد بایستی بررسی های اجمال در خصوص به حداقل رساندن میزان نشر آلاینده های ناشی از تولید و استفاده از این سوخت ارزشمند، به عمل آید [8].
3-2- طبقه بندی
3-2-1- ساختمان زغال و پدیده زغالی شدن
بصورت تشریح کلی، زغال به عنوان سوخت فسیلی جامد کاربرد دارد، رنگ آن سیاه یا قهوه ای می باشد که بطور برجسته از آلتراسیون گیاهان تشکیل یافته است و معمولا بصورت رگه هایی در داخل دیگر لایه های جامد رخنمون پیدا می کند. زغال از تجزیه بیولوژیکی گیاهان در شرایط زیست محیطی مناسب و سازگار با تغییرات فیزیکی و شیمیایی تشکیل می شود. فاکتورهای بیولوژیکی نقش مهمی در مرحله اول پروسه زغالی شدن ایفا می کنند. دماهای بالا درجه زغالی شدن و سرعت این تبدیل را تسهیل می کنند. بطور کلی زغالی شدن بصورت یک تغییر و تبدیل پیوسته گیاهان با هر فاز مشخص بوسیله یک درجه معین، سنجش درجه زغالی شدن پیش می رود. این درجه و رتبه بطور کلی تحت قالب گروه های ذیل ترقی می یابد: زغال سنگ نارس ، زغال قهوه ای، زغال سنگ چوب نما ، زغال های قیری و زغال سنگ خشک و خالص (آنتراسیت) [7].
3-2-2- گوناگونی زغال
تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زغال بسیار عظیم است. درجه زغالی شدن بطور کلی با افزایش عمق افزایش می یابد، بطوریکه در درون یک ذخیره یکسان ( و برخی مواقع در درون یک رگه مشابه) تغییرات زیادی در خصوصیات آن اتفاق می افتد. از اینرو، هنگام تفسیر نتایج مطالعات زغال می بایست مراقبت نمود. نتایج و نتیجه مشاهدات مربوط به یک زغال ممکن است برای نوع دیگر قابل کاربرد نباشد.
3-2-3- طبقه بندی درجه و رتبه زغال
چندین طبقه بندی برای رنکینگ گروه های مختلف زغال ارائه شده است. از آن جمله سیستم ASTM آمریکا یک طبقه بندی منحصر بفرد قابل قبول ارائه کرده است (جدول 3-1)که در آمریکای شمالی کاربرد دارد. طبقه بندی برای اهداف علمی بسیار مناسب و کاربردی است، اگرچه درجه و رتبه فاکتور مهمی در آماده سازی زغال مانند بکارگیری و کاربرد زغال نمی باشد. اگرچه خصوصیات برای مشخص کردن درجه و رتبه به منظور مقایسه درجه خلوص انواع مختلف زغال بکار می رود [8].
در همه کشورها سیستم طبقه بندی بر اساس حجم ماده بخار شونده ( یعنی ماده ای که در دمای حدود 950 درجه سانتیگراد از زعال متصاعد می شود) صورت می گیرد. طبق رده بندی ذیل، درجه و رتبه زغال با کاهش حجم ماده بخار شونده افزایش می یابد. زغال کک یا قیری حجم ماده بخار شونده متوسط (31-22 درصد)، زغال قیری با حجم ماده بخار شونده پایین (22-14 درصد)، شبه آنتراسیت (14-8 درصد) و آنتراسیت (8 درصد)
جدول 3-1: طبقه بندی بر اساس درجه زغال در استاندارد ASTM
ارزش گرمایی (الف)(Mj/Kg mmmf) مواد فرار (%dmmt) کربن ثابت (%dmmt) گروه کلاس
≥ < ≥ < ≥ <