پایان نامه ارشد درباره شکل گیری و دینامیکی


Widget not in any sidebars

ذرات درشت با انرژی جنبشی بالا مشکلی در گسیختن غشای آب میان حباب و ذرات را ندارند، اما برای باقی ماندن در حالت برخورد با حباب ها با مشکل مواجه هستند. بنابراین، سرعت فلوتاسیون بصورت تابعی از احتمال برخورد و گسیختگی برای این ذرات نسبت به ذرات با ابعاد متوسط پایین تر می باشد.
ذرات با ابعاد متوسط هیچ مشکلی در خصوص نفوذ به غشای آب و برخورد با حباب ها و یا باقیماندن در حال تصادم و برخورد تا شکل گیری چسبندگی ندارند و لذا میزان بازیابی بالا می باشد.
نتیجه آخر اینکه بازیابی از مواد باطله خیلی با سرعت پایین تری از مواد کنسانتره در همه رنج ابعادی می باشد.
5-2-1-5- وابستگی به ثابت سرعت
همانطور که در فصل سوم بحث شد، مرحله تعیین کننده سرعت در فلوتاسیون کف معمولا بیشتر به فاکتورهای هیدرو دینامیکی بستگی دارد و به معیارهای ترمودینامیکی چون تثبیت زاویه تماس استاتیکی کمتر بستگی دارد. مقادیر ثابت سرعت در جدول 5-2 نشان داده شده است که بصورت تابعی از تراز واکنشگر در شکل 5-4 (a) و (b) و بصورت تابعی از اندازه متوسط اجزاء در شکلهای 5-5 (a) و (b) نشان داده شده است.
5-2-1-6- تأثیر تراز واکنشگر
بطور کلی ثابت سرعت با افزایش غلظت واکنشگر افزایش می یابد. در یک محک اولیه در شکل 5-4 تأثیر واکنشگرها روی ثابت سرعت برای هر دو ماده آشکار می کند که این تأثیر برای ابعاد زیر 325 مش و ابعاد درشت (48×24مش) کمتر مشخص بوده و برای دو ابعاد میانی بیشتر اثر دارد. ثابت سرعت در مقدار نفت سفید 6/3 لیتر بر تن برای مواد باطله به ترتیب برای ابعاد زیر 325 مش، 325×100، 100×48 و 48×24 مش برابر با 004/0، 085/0، 177/0 و 052/0 عکس ثانیه بوده و برای مواد کنسانتره برابر با 047/0، 175/0، 261/0 و 159/0 عکس ثانیه می باشد. گرچه افزایش درصد ثابت سرعت با مصرف واکنشگر روند مشابهی را ندارند. درصد افزایش ثابت سرعت با افزایش مصرف واکنشگر برای ابعاد ریز بیشتر مشهود بوده و پس از آن برای ابعاد درشت و در نهایت برای ابعاد میانی مشهود می باشد.
افزایش در مقدار ثابت سرعت، زمانیکه تراز واکنشگر از 6/0 به 6/3 لیتر بر تن افزایش می یابد، به ترتیب برای ابعاد زیر 325 مش، 325×100، 100×48 و 48×24 مش مواد باطله برابر با 275، 163، 268 و 297 درصد و برای مواد کنسانتره برابر با 253، 118،124 و 171 درصد می باشد.
جذب surfactants می تواند به چندین دلیل تحلیل شود. در این مورد کف تأثیر بهبود کننده روی سیستم هیدرودینامیک ها داشته است، در حالیکه کلکتور آبگریزی سطوح را افزایش می دهد. کف کشش سطحی در سطح مشترک هوا / آب را پایین می آورد و در نتیجه سرعت گسیختگی غشاء میان حباب و اجزاء را افزایش می دهد.
جدول( 5-2): مقادیر ثابت سرعت
ثابت سرعت
نفت 6/ 3l/t نفت 4/2l/t نفت 2/1 l/t نفت 6/0 l/t اندازه
004/0 00335/0 00214/0 00145/0 23 باطله های 325-
08516/0 08403/0 07074/0 05212/0 98 باطله های 325×100
17698/0 15474/0 10414/0 06598/0 225 باطله های 100×48
05206/0 0443/0 03421/0 01755/0 450 باطله های 48×28
04677/0 03482/0 02844/0 01846/0 23 کنسانتره 325-
1754/0 14784/0 17708/0 14803/0 98 کنسانتره 325×100
26103/0 25825/0 26005/0 20967/0 225 کنسانتره 100×48
15882/0 16847/0 11264/0 09304/0 450 کنسانتره 48×28
اندود کردن جامد قابل شناور با افزودن فرودر می تواند به افزایش سرعت لاغر شدگی غشاء، افزایش گسیختگی، یا هر دو منجر شود که به افزایش پیوستگی حباب / اجزاء (pc در معادله 3-2)و شاید افزایش احتمال فلوتاسیون (pf در معادله 3-2) منجر شود. افزایش احتمال فلوتاسیون مستقیما به افزایش سرعت فلوتاسیون منجر می شود. کلکتور با تبحر خاصی روی سطوح ذرات جذب می شود و بدین ترتیب خاصیت آبگریزی را افزایش می دهد. زمانیکه ذرات تماس حاصل پیدا می کنند (غشاء گسیخته شده و ذرات با حباب ها برخورد می کنند) افزایش آبگریزی احتمال برخورد را با کاهش دادن زمان القایی بهبود می بخشد (pa در معادله 3-2). وقتی به یکباره برخورد اتفاق می افتد، افزایش آبگریزی سطوح احتمال جدایش مجموعه حباب / ذرات را کاهش می دهد و بنابراین (1-pd) در معادله 3-2 افزایش یافته و سرعت فلوتاسیون را افزایش می دهد.