پایان نامه ارشد درباره سیستم ها و دینامیکی

فلوتاسیون (یعنی انتقال مواد از اسلاری به کف) می تواند در قالب چهار مرحله زیر تفکیک شود:
1) نزدیک شدن حباب و جامد به یکدیگر که بوسیله هیدرودینامیک ها کنترل می شود [12].
2) رقیق تر شدن غشای آب به منظور شکستگی
Widget not in any sidebars

3) عقب نشینی آب
4) تشکیل و تثبیت زاویه تماس .
تشکیل و تثبیت زاویه تماس ( اگر از نظر ترمودینامیکی قابل قبول باشد) نتیجه موفق سه مرحله نخست می باشد؛ محتمل است که یکی از مراحل قبلی سرعت مشخصه باشد. نزدیکی و بهم رسیدگی حباب ها و اجزاء بوسیله نیروهای هیدرودینامیکی پایدار می شوند.
غشای میان حباب و جامد بوسیله فشار گسیختگی توصیف می شود که با رقیق شدگی غشاء مقابله می کند. بزرگی این فشار به درجه آب گریزی جامد، ضخامت غشاء، برهم کنش لایه های مضاعف الکتریکی جامد و حباب و اثرات پیوند هیدروژنی و واندروال بستگی دارد. جامدهای آبدوست بوسیله بزرگی فشار گسیختگی شناسایی می شوند. فشار گسیختگی با افزایش قابلیت آبدوستی کاهش می یابد. فشار گسیختگی تا حدودی تابعی از ضخامت غشاء می باشد، که ممکن است در ضخامت های بزرگ مثبت و در ضخامت های کوچکتر منفی باشد [13].
همچنین اندازه اجزاء و حباب ها در سنتیک گسیختگی غشاء و آب گریزی نقش مهمی ایفا می کنند. پرداخت و اندودکاری جامد قابل شناور بوسیله افزودن مواد جلا دهنده می تواند سبب افزایش سرعت رقیق شدگی غشاء یا افزایش ضخامت گسیختگی و یا هر دو شود. جامد سطح زبر بطور گسترده گسیختگی غشای آب میان اجراء و حباب را ترویج می دهد.
در سیستم های فلوتاسیون واقعی زاویه های تماسی نامتعادل اغلب زمانیکه زمان فاکتور می باشد به ثبات و پایداری می رسند. عبور از سه فاز متصل به هم در عرض سطوح جامد ممکن است منجر به زاویه تماسی وابسته به سرعت شود [14].
هیدرودینامیک تماسی حباب – اجزاء به شدت به اندازه ذرات و چگالی آنها وابسته می باشد.
3-3-3-2- زمان القاء
زمان القاء (یعنی زمان مورد نیاز برای پایداری زاویه تماس) می تواند به عنوان زمان مورد نیاز برای غشای آب شکسته شده میان سطوح آب گریز و حباب گاز به منظور زهکشی ضخامت هایی از غشاهای آب که شکسته شده اند، توصیف شود. Evans رابطه زیر را برای ذرات کروی ارائه کرده است [15].
رابطه 3-1

که در آن T زمان القایی، d قطر ذرات، ρ چگالی ذرات و کشش سطحی در سطح مشترک آب و بخار می باشد.
زاویه مماس اندازه حدی آب گریزی است، در حالیکه زمان القائی اساسا یک اندازه سنتیکی آب گریزی می باشد.
زمان تماس بصورت زمان مقدور برای پیوستگی ذرات – حباب تعریف می شود و آن زمانی است که ذرات و حباب ها به قدر کافی به یکدیگر نزدیک می شوند تا امکان پیوستگی میان آنها فراهم شود. زمان تماس ممکن است بتواند مدت زمانی باشد که ذرات در ناحیه هیدرودینامیک نزدیک سطوح حباب می مانند. فلوتاسیون زمانی امکان پذیر است که زمان تماس بیش از زمان القائی باشد [16].
3-3-3-3- احتمال فلوتاسیون و سنتیک های فلوتاسیون
برای وقوع فلوتاسیون می بایست چند زیر مرحله صورت گیرند: 1) برخورد ذرات و حباب ها؛ 2) پیوستگی ذرات و حباب ها؛ و 3) ذرات و حباب ها تا زمانیکه از کف جدا نشده اند می بایست از یکدیگر جدا نشوند. احتمال وقوع فلوتاسیون می تواند بصورت رابطه از احتمالات هر یک از محصورلات بصورت رابطه زیر تعریف شود. بنابراین،
رابطه 3-2