پایان نامه ارشد درباره سازماندهی و مقایسه

برای مواد باطله (شکل 5-2 a) ریزترین ابعاد یعنی زیر 325 مش با سرعت کمتر شناور می شوند، پس از آن ابعاد درشت (48×24 مش) و سپس دو ابعاد میانی (100×48 و 325×100 مش) قرار می گیرند که ابعاد 100×48 مش کمی با سرعت بیشتری نسبت به ابعاد 325×100 مش شناور می شوند و بدین ترتیب بعد از 120 ثانیه و در نفت سفید 2/1 لیتر بر تن بازیابی ها به ترتیب برای زیر 325 مش، 325×100، 100×48 و 48×24 مش برابر با 3/21، 2/96، 98 و 1/89 درصد می باشند.
Widget not in any sidebars

تأثیر اندازه ذرات برای مواد کنسانتره مانند مواد باطله چندان مهم نیست (شکل 5-2 b) و روند همه آنها مشابه هم است. ریزترین ابعاد یعنی زیر 325 مش با سرعت کمتری شناور می شوند. بعد از 120 ثانیه و در نفت سفید 2/1 لیتر بر تن بازیابی ها به ترتیب برای زیر 325 مش، 325×100، 100×48 و 48×24 مش برابر با 3/85، 2/99، 6/99 و 2/98 درصد می باشند.

شکل( 5-2): تأثیر اندازه ذرات روی بازیابی
5-2-1-3- تأثیر مواد
هر یک از شکلهای زیر بازیابی در مقابل زمان را برای دو ماده مختلف نشان می دهند. هر یک از آنها، ترکیب تراز مختلف واکنشگر و ابعاد را نمایش می دهند. شکلهای 5-3 (a) تا (d) نمایانگر تمامی غلظت های واکنشگر هستند که این منحنی ها را در نفت سفید 2/1 لیتر بر تن نشان می دهد. شکل 5-3 (a) این منحنی ها را برای ابعاد زیر 325 مش نشان می دهد و شکلهای 5-3 b، c و d به ترتیب برای 325×100، 100×48 و 48×24 مش می باشند.
تحت هر شرایطی مواد باطله با سرعت کمتری نسبت به مواد کنسانتره شناور می شوند. ریزترین ابعاد یعنی زیر 325 مش، بیشترین تغییرات را نشان می دهد که پس از 120 ثانیه و در نفت سفید 2/1 لیتر بر تن مقدار بازیابی برای مواد باطله 3/21 بود و برای مواد کنسانتره این مقدار 8/85 درصد می باشد. همچنین کمترین تغییرات مربوط به دو ابعاد میانی می باشد.

شکل 5-3- تأثیر مواد روی بازیابی

شکل 5-3- تأثیر مواد روی بازیابی (ادامه)
5-2-1-4- مباحثه
این بخش مهمترین یافته های بخش های قبل را بصورت خلاصه بیان کرده و برخی از نتایج آنها را سازماندهی می کند.
برای ریز ترین (زیر 325 مش) و درشت ترین (48×24 مش) ابعاد مواد باطله، غلظت واکنشگر تأثیر قابل توجهی روی سرعت و میزان بازیابی نهایی فلوتاسیون داشته است. بازیابی بطور یکنواخت با زمان افزایش پیدا می کند، و این افزایش در غلظت های بالای واکنشگر با سرعت بیشتری نمود پیدا می کند. تراز واکنشگر تأثیر قابل توجهی روی سنتیک ها برای دو ابعاد میانی (325×100 و 100×48 مش) نداشته است.
روند مشابهی برای مواد کنسانتره حکمفرما می باشد. بازیابی از مواد با ابعاد زیر 325 مش بطور یکنواخت با زمان افزایش می یابد و این افزایش در غلظت های بالای واکنشگر با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند. ابعاد درشت کنسانتره (48×24 مش) به شدت ابعاد مشابه در مواد باطله از تراز واکنشگر تأثیر برنمی دارند. بنابراین واکنشگر ها تأثیر اندکی دارند. بالاترین سرعت بازیابی برای ابعاد میانی مواد کنسانتره اتفاق می افتد که اثر مصرف واکنشگر در این بازیابی خیلی کم می باشد.
مرحله تعیین کننده سرعت معمولا برای زاویه تماسی استاتیکی پایدار نیست، اما تا اندازه ای آن به علت هیدرودینامیک ها می باشد. فوردر کشش سطحی میان سطح مشترک آب / هوا را کاهش می دهد و بنابراین ذرات دلخواه زغال می توانند با حباب ها تماس پیدا کنند (یعنی یرخورد بسیار محتمل است). کشش سطحی پایین اندازه حباب ها را کاهش می دهد و تعداد حباب ها در سلول را افزایش می دهد، که آن احتمالا به دلیل افزایش مساحت سطح سطوح مشترک می باشد. این مطلب مخصوصا برای فلوتاسیون ذرات ریز مفید می باشد، که ممکن است برخی مشکلات در گسیختگی غشای آب میان ذرات و حبابها بوجود آید، و ذرات ممکن است در اطراف حباب حلقه مقاوم تشکیل دهند. افزایش غلظت فوردر به نازک تر شدن و گسیختگی غشاء منتهی شود.
ذرات درشت نیز با افزودن واکنشگر تحت تأثیر قرار می گیرند، اما در مقایسه با فوردر، افزودن کلکتور بیشتر آن را تحت تأثیر قرار می دهد. کلکتور بصورت خیلی برتری در سطح مشترک آب / جامد جذب می شود و خاصیت آبگریزی سطح جامد را افزایش می دهد. ذرات درشت بیشتر از دیگر ذرات به تغییرات آبگریزی سطوح حساس تر هستند. برای ذرات درشت، ضخامت غشاء مسئله مهمی نیست، اما پیوستگی و گسیختگی اجزاء مسئله بحرانی و تعیین کننده می باشند. افزایش غلظت کلکتور خاصیت آبگریزی سطوح را بهبود می بخشد.
ابعاد تأثیر قابل توجهی روی سرعت بازیابی زغال از باطله را دارد. بازیابی از ذرات ریز در همه غلظت های واکنشگر کمترین بوده است، پس از آن ذرات درشت و سپس دو ابعاد میانی قرار می گیرند. اما اندازه ابعاد تأثیر قابل توجهی روی بازیابی مواد کنسانتره نداشته است اما روند افزایش بازیابی با ابعاد مختلف مانند باطله ها
می باشد. ذرات ریز به سختی با حباب ها برخورد می کنند و لذا سرعت فلوتاسیون بصورت تابعی از برخورد پایین می باشد.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...