پایان نامه ارشد درباره دانه بندی و معادله


Widget not in any sidebars

ذرات ریز به دلیل قطر کوچکشان و اندازه حرکت پایین تمایل کمتری به برخورد با حباب ها دارند. از طرفی ذرات درشت به علت قطر بزرگ و اندازه حرکت زیاد تمایل کمتری به پیوستگی داشته و بیشتر تمایل به جدایش دارند. ذرات با ابعاد متوسط کمتر با چنین مشکلاتی روبرو هستند. بنابراین می توان انتظار داشت فلوتاسیون ذرات ریز و درشت با حضور واکنشگرهای اضافی بهبود می یابد.

شکل 5-4- تأثیر واکنشگرها روی ثابت سرعت
5-2-1-7- تأثیر اندازه ذرات
شکل 5-5 رابطه میان ثابت سرعت و قطر متوسط ذرات را برای باطله (a) و مواد کنسانتره (b)نشان
می دهد.
چهار قطر متوسط ذرات برای ابعاد زیر 325 مش، 325×100، 100×48 و 48×24 مش به ترتیب برابر با 23، 98، 225 و 450 میکرون می باشند. هر یک از چهار منحنی روی هر گراف یک تراز واکنشگر مختلفی را نمایش می دهد. تأثیرات واکنشگر در بخش قبلی توضیح داده شد.
اندازه ذرات تأثیر بسیار مهمی روی ثابت سرعت دارد. تحت هر شرایطی، ثابت سرعت برای ریزترین ابعاد (زیر 325 مش) کمترین مقدار بوده، پس از آن ابعاد درشت (48×24 مش) و سپس دو ابعاد میانی قرار
می گیرند. در غلظت واکنشگر نفت سفید برابر با 2/1 لیتر بر تن، ثابت سرعت برای مواد باطله برای چهار ابعاد گفته شده و از ریز تا درشت به ترتیب برابر با 002/0، 071/0، 104/0 و 034/0 عکس ثانیه می باشد. برای مواد کنسانتره نیز روند مشابهی وجود دارد و ثابت سرعت به ترتیب برابر با 028/0، 177/0، 260/0 و 113/0 عکس ثانیه می باشد.

شکل( 5-5 ) – تأثیر اندازع ذرات روی ثابت سرعت
در یک احتمال کلی بسته به احتمال برخورد (Pc در معادله 3-2) از یک سو و احتمالات پیوستگی و جدایش از سوی دیگر (pa و pd در معادله 3-2) فلوتاسیون و سرعت آن رابطه پیچیده با اندازه ذرات دارد.
احتمال برخورد حباب / ذرات برای ذرات با قطرهای کوچکتر کمتر می باشد، و ذرات ریز متمایل به تشکیل یک حلقه مقاوم در غشای اطراف حباب می کنند و از تماس و در نتیجه برخورد جلوگیری می کنند. گرچه، به مجرد برخورد، احتمالات پیوستگی و جدایش برای فلوتاسیون ذرات زغال یکسان است. از سوی دیگر ذرات درشت تمایل شدیدی برای برخورد با حباب ها را دارند. گرچه، در طی برخورد نیروی جدایش به علت اندازه حرکت بالای این ذرات غالب بوده و فلوتاسیون نمی تواند صورت گیرد. حالت اپتیموم میان این دو اندازه می باشد و بنابراین دو ابعاد میانی دارای سرعت فلوتاسیون بالایی دارند.
5-3- فعل و انفعال اندازه ها
آزمایش های فلوتاسیون جهت تشخیص اثر خوراک اسلاری با دانه بندی وسیع روی کارایی فلوتاسیون برای اندازه های منحصر به فرد ذرات صورت گرفت ( یعنی آیا سرعت فلوتاسیون در حضور اندازه های مختلف فرق خواهد کرد؟). دو آزمایش بدین منظور صورت گرفت، یکی برای مواد باطله و دیگری برای مواد کنسانتره. همانطور که در بخش های قبلی گفته شد، اسلاری خوراک برای هر آزمایش شامل وزن مساوی از هر چهار اندازه مختلف می باشد. جدول 5-3 اندازه های همه محصولات از هر دو آزمایش را بصورت خلاصه نشان
می دهد.
جدول ( 5-3): وزن محصولات بدست آمده از آزمایش فلوتاسیون حجمی با برهم کنش اجزاء
وزن باطله(g) وزن کنسانتره(g) اندازه سرند محصولات
37/5 7/56 325- محصول 1
8/66 2/88 100×325
70/70 7/107 100×48