پایان نامه ارشد درباره تکنولوژی و ارزیابی

علم و دانش فلوتاسیون کف زغال به خوبی شناخته نشده است. گرچه، کاربرد این تکنولوژی روز به روز افزایش می یابد. در نتیجه، دلایل محکم و کافی جهت مطالعه فاکتورهای موثر در کارایی فلوتاسیون کف زغال وجود دارد. زغال ریز (زیر 1 میلیمتر)، بطورکلی در پروسه فلوتاسیون حجمی تک مرحله ای به عمل می آید که در این صورت طبقه بندی نشده است. در بیشتر موارد، نکات سودمند با دانستن اینکه سایز های مختلف ذرات رفتار های متفاوتی در فلوتاسیون از خود نشان می دهند، درک می شود. سنتیک های فلوتاسیون اندازه های منحصر به فرد ذرات زغال نیز به خوبی شناخته نشده است. همچنین کاربرد سرعت فلوتاسیون برای ارزیابی و بهبود کارایی پروسه فلوتاسیون زغال بطور کلی نادیده گرفته شده است.
6-2- تأثیر متغیرها در فلوتاسیون حجمی زغال
Widget not in any sidebars

بصورت ابتدایی، آزمایشهای آزمایشگاهی اولیه فلوتاسیون روی نمونه های حجمی با مقادیر مشخص برای مواد باطله و کنسانتره صورت گرفت. هدف از این آزمایش اولیه تشخیص تأثیر کلی سه متغیر ذیل بود؛ غلظت واکنشگر، چگالی پالپ و هوادهی.
تمامی تأثیرات سنتیک را می توان بوسیله معادله 3-2 تشریح کرد که در فصل سوم تشریح شده است.
6-2-1- تأثیر واکنشگر ها
بازیابی بطور یکنواخت با افزایش مصرف واکنشگر و به دلیل بهبود دادن به نقصان ها در غلظت های بالا، در همه شرایط افزایش می یابد. مقدار کمی واکنشگر برای بازیابی زغال حتی با سرعت پایین کارساز می باشد که این واکنشگر با شکل دادن کف پایدار کار خود را انجام می دهد. مقداری نفت سفید را به عملیات فلوتاسیون اضافه می کنیم تا سطح ذرات زغال را پوشش دهد، و بدین ترتیب با افزایش احتمال برخورد ذرات زغال با
حباب های هوا و کاهش احتمال جدایش اختلاطهای ذرات / حباب، در نتیجه احتمال سراسری فلوتاسیون افزایش می یابد. فرودر، تنش سطحی سطح مشترک هوا / آب را پایین می آورد و بنابراین بیش از بیش حباب ها پراکنده شده و در سراسر پالپ تولید می شوند که آن سبب افزایش احتمال برخورد می شود. همچنین فرودر در نازکتر کردن غشاء نقش ایفا می کند و سبب برخورد ذرات و حباب می شود. تولید محتوی خاکستر نیز بطور یکنواخت با افزایش تراز واکشگر افزایش می یابد.
6-2-2- تأثیر چگالی پالپ
چگالی پالپ تأثیر چندان قابل توجهی روی بازیابی زغال در پالپ با محتوی 10 الی 20 درصد جامد ندارد. پالپ های با درصد جامد بالا در این تحقیق مطالعه نشده است و ممکن است اثر گذار باشند.

6-2-3- تأثیر هوادهی
برای مواد باطله کم کیفیت، تحت هر شرایطی بیشترین بازیابی در دبی هوادهی بالا بدست می آید و لذا غلظت مورد نیاز به واکنشگر را کاهش می دهد. وجود حباب های زیاد و یا بزرگتر احتمال برخورد و در نتیجه احتمال سراسری فلوتاسیون را افزایش می دهند. جذب هر چه بیشتر و کاملتر نفت سفید روی سطح زغال در ترازهای بالای واکنشگر احتمال تصادم و بنابراین محاسن کسب شده از هوای اضافی را تقلیل می دهد. مقدار هوا تأثیر قابل توجهی در بازیابی ارگانیکی مواد با کیفیت کنسانتره ندارد. از آنجا که این مواد به آسانی فلوته می شوند و احتمال برخورد به اندازه کافی بالا بوده و از طرفی احتمال جدایش به اندازه کافی پایین می باشد، لذا تأثیر هوادهی بالا ناچیز می باشد.
تولید محتوی خاکستر از هر دو ماده با افزایش هوا افزایش می یابد. موارد ذکر شده فوق در خصوص افزایش بازیابی در هوادهی بالا برای محتوی خاکستر نیز صادق می باشد. وجود حباب های زیاد و یا بزرگ در محیط موجب فلوتاسیون خاکستر به خوبی بازیابی زغال می گردد.
آزمایش زمان فلوتاسیون در دبی هوادهی بالا و پایین نشان داد که هوادهی سنتیک های فلوتاسیون را بیشتر از بازیابی نهایی تحت تأثیر قرار می دهد. نرخ هوادهی پایین سرعت فلوتاسیون پایینی را بوجود می آورد، در صورتیکه وجود حباب های زیاد و یا بزرگتر در هوادهی بالا احتمال برخورد را افزایش داده و نتیجه ای که بدست می دهد فقط بازیابی نهایی بالا نیست بکله بازیابی با سرعت بالاتر می باشد.
6-3- سرعت فلوتاسیون برای ذرات با ابعاد منحصر به فرد
پس از انجام آزمایش اولیه فلوتاسیون، آزمایش های زمان فلوتاسیون روی چهار دسته ابعاد موضوع این تحقیق یعنی (زیر 325 مش، 325×100، 100×48 و 48×24 مش) برای هر دو مواد باطله و کنسانتره در غلظت های مختلف واکنشگر صورت گرفت.
6-3-1- بازیابی در مقابل زمان
نتایج حاصله از آزمایش های فلوتاسیون ابعاد منحصر به فرد برحسب بازیابی تجمعی dmmf بصورت تابعی از زمان باقی مانده ترسیم شده اند. تحت هر شرایطی بازیابی بصورت یکنواخت با زمان افزایش می یابد.
6-3-1-1- تأثیر واکنشگر ها
برای ریزترین و درشت ترین ابعاد، غلظت واکنشگرها تأثیرات قابل توجهی روی مشخصات منحنی ها با افزایش بازیابی و با سرعت بالا در ترازهای بالای واکنشگر بوجود می آورند. منحنیهای بازیابی در مقابل زمان برای ابعاد متوسط ذرات بوسیله واکنشگر ها تأثیر زیادی برنمی دارند.
6-3-1-2- تأثیر اندازه ذرات