پایان نامه ارشد درباره توانایی پیش بینی و اندازه گیری

دانلود پایان نامه
 • پروسه فلوتاسیون هرچند که پیچیده است، می تواند در قالب چند زیر فعالیت متصور شود. ساختار شکست قابل قبول برای این زیر فعالیت ها عبارتند از [9] :
  مقدمه ای بر خوراک متریال
  پیوستگی و چسبندگی اجزاء توسط حباب ها
  حمل و نقل میان پالپ و کف و
  تفکیک محصول فلوتاسیون و باطله ها.
  هرکدام از این زیر فعالیت ها می توانند خود به میکرو فعالیت های دیگری تقسیم می شوند. مطالعه زیر فعالیت های مختلف اختصاصا می تواند برای معین کردن مکانیزم سراسری (یعنی ترکیب مدلهای تراز میکرو به منظور توسعه مدل تراز ماکرو) مفید باشد. تحقیقات اخیر یک روند کلی در این راستا را ارائه کرده اند.
  نتیجه نهایی پروسه فلوتاسیون به سیطره و تسلط روی اجزای هیدروفوبیک بوسیله حباب ها در فاز پالپ و انتقال موفق اگرگات در فاز کف بستگی دارد.
  3-3-2-ترمودینامیک
  ترمودینامیک تغییرات انرژی صورت گرفته در پروسه ها را بررسی و توصیف می کند. در فلوتاسیون کف این تغییرات شامل تشکیل فاز های جدید و جذب سطحی در وجه مشترک سطوح می باشد. ترمودینامیک یک مفهوم تعادلی است. ترمودینامیک در هر صورت یک تغییر مشخص که امکان پذیر است را پیش بینی می کند اما اطلاعات آن را روی نرخ تغییر (یعنی سنتیک) در اختیار قرار نمی دهد. علی رغم این محدودیت ها، ترمودینامیک در پیش بینی اینکه آیا یک جامد با کیفیت مناسب و قابل قبول محصور شده است تا فلوتاسیون توانمند روی دهد یا نه، مفید می باشد [10].
  اطلاعات ذیل می تواند از نتایج مباحث ترمودینامیکی استخراج شود.
  کشش های سطحی مایعات و جامد ها می تواند اندازه گیری شود و از روابط ترمودینامیکی انرژی آزاد سطحی می تواند ارزیابی شود.
  انرژی های حاصل از خمیر شدگی مواد (مرطوب شدن)، انتشار و چسبندگی فازها بوسیله کشش سطحی سطوح مربوطه مشخص می شود. ترمودینامیک توانایی پیش بینی این پدیده ها را دارا می باشد.
  تغییرات در کشش میان دو سطح یا کشش سطحی می تواند بصورت تابعی از چگالی های جذبی، با بکارگیری روابط ترمودینامیکی ارزیابی شود. دانش چنین تغییرات در کشش های میان دو سطح برای پیش بینی محتویات اجزاء و حباب ها در فلوتاسیون اساسی و الزامی می باشد.
  پایداری غشای آبی نازک میان سطوح کانی ها و نزدیک شدگی حباب ها به ترمودینامیک غشای نازک بستگی دارد.
  ترمودینامیک سطحی با سیستم های قطبی یا یونی اجازه ارزیابی خصوصیات برای لایه های مضاعف الکتریکی را بدست می دهد.
  انرژی آزاد جذبی، اندازه گیری مقاومت باند میان واکنشگر (مثلا کلکتور) و سطوح کانی ها، می تواند از طریق جذب یا اندازه گیری های ترمودینامیکی ارزیابی شود. اگر دیتاهای ترمودینامیکی در دماهای مختلف در دسترس باشد، گرما و آنتروپی جذبی می تواند محاسبه گردد. اندازه گیری های مستقیم گرماهای جذبی می تواند برای تثبیت طبیعت برهم کنش جامد – واکنشگر و توزیع محل های واکنشی در سطح بکار رود.
  3-3-3- هیدرو دینامیک و سنتیک
  ترمودینامیک مشخص می کند که آیا تغییرات در سیستم امکان پذیر است یا نه. گرچه آن هیچ اطلاعاتی در خصوص سرعت این تغییرات یعنی سنتیک پروسه به ما نمی دهد. در فلوتاسیون کف این سوال مطرح است که آیا هیچ سطح مشترکی مخصوصا سطح مشترک میان آب – بخار و جامد – بخار به تعادل می رسد. مرحله سرعت مشخصه بطور کلی در یک مکان خاصی در قالب زاویه تماس استاتیکی به ثبات نمی رسد لذا برای فلوتاسیون موفق به چندین مرحله دیگر نیاز داریم که آنها به فاکتورهای هیدرودینامیکی وابسته هستند.
  اکنون فلوتاسیون به ترکیبی از پروسه های انتقال جرم شناخته شده است که در ذیل تشریح شده اند:
  انتقال انتخابی مواد از اسلاری (گل فلوتاسیون) به کف بوسیله پیوستگی میان اجزاء و حباب ها؛ انتقال غیر انتخابی مواد از اسلاری به کف بوسیله حرکت آهسته هیدرولیکی و مکانیکی؛ بازگشت مواد از کف به اسلاری؛ پیوستگی حباب ها باهم؛ زهکشی مایع و انتقال مواد القاء شده هیدرولیکی یا مکانیکی از کف به محصول تغلیظ شده [11].
  3-3-3-1- رخدادهای مورد نیاز برای فلوتاسیون
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.