پایان نامه ارشد درباره تغییرات ساختاری و اندازه گیری

دانلود پایان نامه
 • شکل 3-10: تغییرات زاویه تماس با حجم کربن زغال [33].

  شکل 3-11: رابطه میان حجم اکسیژن و زاویه تماس زغال ها [34].
  3-2-2-2- خصوصیات سطوح
  3-2-2-2-1- مشخصات سطح
  بر اساس تئوری Fuersteneau و همکارانش ، خصوصیات سطح زغال بوسیله سه معیار مشخص می شود [35].
  ساختمان هیدروکربن زغال( به درجه و رتبه زغال مرتبط می باشد)
  تعداد و نوع گروه های عامل اکسیژن
  ناخالصی های مینرال های متر
  تغییرات ساختاری زغال در حین پروسه زغالی شدن از زغال نارس تا زغال قهوه ای روی می دهد. بخشی از ساختار شیمیایی بوسیله زدودن تدریجی گروه های قطبی مانند هیدروکسیل و کربوکسیل با کاهش حجم اکسیژن و افزایش محسوس در حجم کربن تغییر می کند. در نتیجه زغال کمی آبدوست می شود.
  در حقیقت ناهمگنی سطح زغال به شدت بوسیله مقدار آزاد نشده مینرال متر، درجه اکسیدان و ترکیب سنگ شناسی تأثیر بردار است. ترکیبات سنگ شناسی برای زغالهای کم خاکستر بسیار مهم می باشند [35].
  3-2-2-2-2 اجزاء سطح
  اثبات شده است که زغال طبیعی بطور کلی ترکیبی شیمیایی و فیزیکی از هیدروژن، کربن، سولفور، اکسیژن، مینرال متر ، رطوبت و نیتروژن است. آشکار شده است که هیدروژن در زغال (به غیر از در رطوبت) به شکل هیدرو کربن های با قابلیت شناوری بالا می باشد. تخمین زده می شود که کربن متبلور از نظر شناوری متوسط باشد و سولفور قابلیت شناوری کمی داشته باشد. رطوبت، اکسیژن و مینرال متر برای شناوری مضر هستند. Sun ادعا کرد که قابلیت شناوری زغال ها، کربن ها و هیدروکربن ها به موازنه میان اجزاء شناور و غیر شناوری آنها بستگی دارد که جدول 3-2 به وضوح خصوصیات شناوری این اجزاء را نشان می دهند [36].
  3-2-3- تأثیر متغیرهای سیستمی روی قابلیت شناوری
  3-2-3-1- اندازه اجزاء
  در سالهای سال مشخص شده است که قابلیت شناوری با اندازه اجزاء زغال تغییر می کند. واضح است که قابلیت شناوری در برخی محدوده های متوسط اندازه اجزاء بیشترین مقدار خود را دارد. شکل 3-12 نتایج مطالعات Ye و Miller را نشان می دهد که زمان القایی را در مقابل اندازه اجزاء برای 5 نمونه زغال با درجه و رتبه مختلف اندازه گیری کرده است. اندازه گیری زمان القایی یک وابستگی مشخصی روی اندازه اجزاء را نشان داد که افزایش سایز ذرات افزایش زمان القایی را به دنبال دارد. ماکزیمم بازیابی ها در اندازه متوسط ذرات حاصل می شود. رابطه بازیابی – سایز مشخص است که به زمان نگهداری و ابقاء و غلظت واکنشگرها بستگی دارد [25] .
  منحنی های اندازه – بازیابی برای فلوتاسیون زغال شبیه شکلهای فلوتاسیون کانیها می باشد اما محدوده قابلیت شناوری ماکزیمم به علت تفاوت های وزن مخصوص میان کانی ها و زغال متغیر می باشد. بازیابی کم برای اجزاء درشت به علت جدایش بیش از حد اجزاء و حباب ها می باشد. بازیابی کم برای ذرات ریز احتمالا به علت پیوستگی اندک و برخوردهای کم می باشد [25] .
  Mackenzie و Matheson تستهای فلوتاسیون پیوسته را انجام دادند و سرعت های حباب و اجزاء را اندازه گیری کردند. شکل 3-13 نشان داد که سرعت ذرات به سایز بستگی دارد اما تا اندازه آن تابعی از سرعت ایمپیلر می باشد [37].
  مطالعات جالبی توسط Holuszko روی چهار نوع مختلف سایز ذرات ویترین صورت گرفت که عبارتند از: سرند 35×48 (300 تا 500 میکرون)، سرند 48×65 (212 تا 300 میکرون)، سرند 65×100 (150 تا 212 میکرون) و سرند 100×200 (74 تا 150 میکرون). شکلهای پراکندگی قابلیت خیسی از همه بخشها تقریبا یکسان است که در شکل 3-14 نشان داده شده است. مقیاس کوچک تستهای دینامیک فلوتاسیون برای مشخص کردن تأثیر اندازه روی قابلیت شناوری ویترین بکار می رود.
  همانطور که در شکل 3-15 نشان داده شده است، شکل توزیع قابلیت شناوری روی اندازه بستگی دارد. نتایج آزمایشهای غشای فلوتاسیون و دینامیک فلوتاسیون کوچک مقیاس بوسیله Holuszko مشخص کرد که اندازه ذرات تأثیری روی ترمودینامیک ها (یعنی قابلیت خیسی) ندارند.

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.