پایان نامه ارشد درباره ترکیب نمونه و دانه بندی


Widget not in any sidebars

3/98 4/98 4/71 5/81 360
3/98 4/98 1/76 8/82 600

شکل 4-13- بازیابی در مقابل زمان – باطله اولیه

شکل 4-14- بازیابی در مقابل زمان – کنسانتره اولیه
4-8- نتایج مقدماتی بدست آمده
آزمایش ها روی ترکیب نمونه های زیر 28 مش (قبل از جدایش دانه بندی ها) روی هر دو مواد باطله و کنسانتره زغال صورت گرفت تا مشخص گردد کدامیک از متغیرهای چگالی پالپ، دبی و غلظت واکنشگرها بیشترین و موثرترین اثر را روی کارایی فلوتاسیون کف زغال داشته است و نیز مشخص کنیم کدام مقادیر از متغیرها برای کنترل و تغییر در کارهای بعدی موثر هستند.
بازیابی با افزایش غلظت واکنشگر افزایش می یابد، گرچه، این تأثیر برای مواد باطله با درجه و رتبه پایین نسبت به مواد کنسانتره با قابلیت شناوری بالا بسیار بیشتر است.
چگالی پالپ تأثیر چندان قابل قبولی روی کارایی فلوتاسیون مواد در محتوی جامد 10 و 20 درصد (بر اساس وزن) از خود نشان نمی دهد.
برای مواد باطله با قابلیت شناوری کم، نرخ دبی در همه ترازهای مطالعاتی واکنشگرها مهم می باشد، با مقدار جریان بالای هوا یعنی 6 لیتر بر دقیقه، تولید بهتر نتیجه می دهد. مطالعات سنتیکی آشکار کرد که نرخ دبی احتمالا سرعت فلوتاسیون را در خصوص بازیابی نهایی تحت فشار قرار خواهد داد. به تبع آن بازیابی زغال در نرخ دبی پایین به علت قابلیت شناوری پایین مجموعه حباب / ذرات کمتر خواهد شد.
پارامترهای ذیل در ادامه این پروژه بکار گرفته شده و مبنا قرار داده می شوند. چگالی پالپ 10 درصد (بر اساس وزنی) به عنوان نمونه مد نظر و نرخ دبی 2 لیتر بر دقیقه می توانند به عنوان موثرهای سنتیکی تعریف شوند. غلظت واکنشگرها می تواند مختلف باشد چرا که آن به عنوان پارامتر مهم و قابل اثر نشان داده است.

فصل پنجم
نتایج آزمایشات سنتیک و مباحثه پیرامون آن فصل پنجم : نتایج آزمایشات سنتیک و مباحثه پیرامون آن
5-1- مقدمه
آزمایشهای فلوتاسیون در مقیاس آزمایشگاهی برای هر هشت اندازه ذرات ( زیر 325، 325×100، 100×48 و 48×28 مش برای هر دو گروه باطله و کنسانتره) صورت پذیرفت. تمامی آزمایشها در چگالی پالپ با محتوی 10 درصدجامد ( بر اساس وزن)، 2 لیتر بر دقیقه دبی هوا و در غلظت واکنشگر متغیر انجام پذیرفتند.
5-2- آزمایشهای سنتیک فلوتاسیون
نتایج و شرایط آزمایشگاهی از آزمایش های سنتیک کف فلوتاسیون برای اندازه های منحصر بفرد که در بخش 4-4 توضیح داده شد، به شرح ذیل میباشد.
5-2-1- بازیابی در مقابل زمان
5-2-1-1- تأثیر تراز واکنشگر