پایان نامه ارشد درباره بهره بردار و مقایسه

1/491 7/478 مجموع
Widget not in any sidebars

شکل 5-6 (a) و (b) منحنی های بازیابی در مقابل زمان را به ترتیب برای مواد باطله و مواد کنسانتره و برای هر یک از اندازه ها در آزمایش فلوتاسیون حجمی، نشان می دهد (جدول( 5-4) در پیوست 2).
برای مواد باطله ریزترین ابعاد یعنی زیر 325 مش با کمترین سرعت فلوته می شوند و پس از آن ابعاد درشت (48×24 مش) و سپس دو ابعاد میانی قرار می گیرند، به عبارتی سرعت فلوته شدن دو ابعاد میانی بیشترین می باشد. مواد کنسانتره روند مشابهی را نشان می دهند، ریزترین ابعاد کمترین سرعت فلوته شدن را دارند با این تفاوت که اختلاف سرعت برای ابعاد مختلف نسبت به مواد باطله خیلی کمتر می باشد. ابعاد درشت مواد کنسانتره تقریبا در سرعت مشابهی با دو ابعاد میانی فلوته می شوند.

شکل 5-6- بازیابی ناشی از برهم کنش اجزاء در فلوتاسیون حجمی ابعاد
شکل های 5-7 (a) تا (h) برای هر اندازه، منحنی بازیابی در مقابل زمان را برای آزمایش با اندازه های منحصر به فرد، نسبت به دیگر اندازه ها از آزمایشهای فلوتاسیون حجمی، به حالت مقایسه ای نشان می دهند.
شکلهای پروفیل بازیابی در مقابل زمان برای دو اندازه میانی مواد باطله (شکل های 5-7 (b) و (c)) برای هر دو آزمایش فلوتاسیون منحصر به فرد و حجمی مشابه هم می باشد که به رفتار مشابه سنتیکی اشاره می کند ( یعنی بازیابی های نهایی بطور همزمان به یکدیگر نزدیک می شوند). گرچه، بازیابی نهایی در نبود دیگر اندازه ها بزرگتر است. امکان دارد ذرات خاکستر ریز دیگر اندازه ها را در حین فلوتاسیون حجمی بپو شانند. بازیابی از ذرات درشت باطله (شکل 5-7 (d)) در غیاب دیگر اندازه ها، بطور مشخص به آهستگی صورت می گیرد. احتمالا ذرات ریز ویسکوزیته را افزایش می دهند و یا چگالی نسبی موثر پالپ را نسبت به ذرات درشت افزایش می دهند و بدین ترتیب احتمالا سبب افزایش نیروی رانش روی اختلاط حباب / ذرات می شوند و آن نیز احتمالا سبب بلند شدن ذرات از سطح و در نتیجه جدایش از کف میشوند. چنانچه شکل 5- 7 (a) نشان می دهد بازیابی از ذرات ریز (زیر 325 مش) مواد باطله در حضور دیگر ذرات بطور قابل ملاحظه با سرعت های بالاتری صورت می گیرد.
شکل های 5-7 (f، g، h) نشان می دهند که هیچ تفاوت قابل توجهی میان منحنی های فلوتاسیون منحصر به فرد و حجمی برای سه گروه درشت مواد کنسانتره وجود ندارد. برای مواد کنسانتره زیر 325 مش (شکل 5-7 (e))گرچه بازیابی زغال در فلوتاسیون حجمی نسبت به فلوتاسیون منحصر به فرد این اندازه بطور قابل توجهی با سرعت بالاتری صورت می گیرد، ولی بازیابی نهایی برای هر دو شبیه هم می باشد.
حضور اندازه های دیگر در بهره برداری ذرات ریز ما را یاری میکنند. همانطور که در بخشهای قبل بحث شد، ذرات ریز به سطح مشترک مایع / هوا می چسبند. زمانیکه چنین ذراتی در سطح مشترک وجود دارند، باعث می شوند تا برخورد ذرات به سختی صورت گیرد و آن سبب مشکل بودن چسبندگی ذرات به حباب های هوا می گردد و آن به کاهش بازیابی سراسری منجر می شود.

شکل 5-7- مقایسه بازیابی ناشی از آزمایش فلوتاسیون حجمی و منحصر بفرد

شکل 5-7- مقایسه بازیابی ناشی از آزمایش فلوتاسیون حجمی و منحصر بفرد(ادامه)

شکل 5-7- مقایسه بازیابی ناشی از آزمایش فلوتاسیون حجمی و منحصر بفرد(ادامه)

شکل 5-7- مقایسه بازیابی ناشی از آزمایش فلوتاسیون حجمی و منحصر بفرد(ادامه)
فصل ششم
نتیجه گیری
فصل ششم: نتیجه گیری
6-1- مقدمه