پایان نامه ارشد درباره اندازه گیری و مواد معدنی

(Na+0.15Ca+0.15Mg) – (Cl+0.2S+0.3P) (Horst 1997)
(Na+K+0.15Ca+0.15Mg) – (Cl+0.6S+0.5P) (National Research Council,2001)


Widget not in any sidebars

اما در نهایت در تحقیقات انجام شده توسط Charbonneau در سال 2006 و Lean در سال 2006، دو فرمول (Na+K) – (Cl+S) و (Na+K) – (Cl+0.6S) ارائه شد که دقیقا ارتباط DCAD جیره با وضعیت اسید و باز بدن را محاسبه می کرد(75و76). در نهایت فرمول (Na+K) – (Cl+S) بطور جهانی مورد قبول واقع شد و مورد استفاده قرار گرفت.
یکی از روشهای موثر که برای جلوگیری از هیپوکلسمی توصیه می‌شود، استفاده از جیره‌هایی با تفاوت کاتیون – آنیونی(DCAD) منفی در دوره قبل زایش است(21،34،36،39،45). تفاوت کاتیون – آنیونی اندازه گیری چهار ماکرومینرال در جیره است، سدیم و پتاسیم بعنوان کاتیون با بار مثبت و سولفور و کلر بعنوان آنیون با بار منفی(34،39،45). DCAD توان بافرینگ خون و اسیدیته خون را در گاو تحت تأثیر قرار می‌دهد (35،39). DCAD به صورت میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک (mEq/kg DM) بیان شده و با استفاده از فرمول محاسبه می‌شود(21،35،39). جیره‌هایی با مقادیر کاتیون‌های بالا (سدیم و پتاسیم) تمایل به ایجاد هیپوکلسمی دارند در حالیکه جیره‌هایی با مقادیر آنیون بالا (کلر و سولفور)، رخداد هیپوکلسمی را کاهش می‌دهند(39). کاتیون‌های جیره، آلکالوژنیک و آنیون‌های جیره اسیدوژنیک می‌باشند (5).
آلکالوزمتابولیک گاو شیری را مستعد تب شیر (‌هیپوکلسمی بالینی ) میکند، این آلکالوز متابولیک در اکثر مواقع توسط پتاسیم در جیره غذایی ایجاد می‌شود(18). افزودن آنیون‌ها به جیره گاو شیری در دوره قبل زایش، به طور موثری رخداد هیپوکلسمی را با ایجاد اسیدوز متابولیک کاهش می‌دهد، اسیدوز متابولیک آزاد سازی کلسیم از استخوان را تسهیل می‌کند. اسیدوز متابولیک ایجاد شده توسط نمک‌های آنیونی، عملکرد هورمون پاراتیروئید (PTH) را تحت تأثیر قرار می‌دهد(6،14،35،39). دو عملکرد وابسته به هورمون PTH، شامل آزادسازی کلسیم از استخوان و تولید کلیوی 1 و 25- دی هیدروکسی ویتامین D، در گاوهایی با جیره‌های آنیونیک افزایش می یابد، در نتیجه مقاومت آنها را به هیپوکلسمی افزایش می‌دهد(6،34،35،39).
کاهش DCAD طی 3 الی 4 هفته قبل از گوساله زایی می‌تواند اثرات مفیدی را در وضعیت اسید و باز، متابولیسم کلسیم، تولید و سلامت بعد زایش به همراه داشته باشد(24،36،45).
یکی از روشهای کاهش DCAD در جیره قبل زایش، استفاده از نمک‌های آنیونی مثل سولفات منیزیم (MgSO4) کلرید منیزیم (MgCl2)، کلرید آمونیوم (NH4Cl)، سولفات آمونیوم ((NH4)2SO4) در جیره می‌باشد(34،39).
تفاوت کاتیون – آنیونی جیره نقش مهمی را در رخداد بیماری تب شیر دارد. DCAD در جیره قبل از زایش حتی مهمتر از میزان کلسیم جیره، بعنوان عامل خطر جدی به شمارمی‌رود (7). مقادیر کلسیم، منیزیم و فسفر مواد غذایی نیز بر تعادل اسیدو باز موثراند اما از اهمیت بسیار پائینی درمحاسبه تفاوت کاتیون- آنیونی جیره برخوردارند. PH ادرار 48 ساعت قبل از زایش یک ارتباط قوی و معکوس با مقادیر کلسیم و فسفر سرم دارد (41).
نمک‌های آنیونیک زمانی که بیش از mEq 300 درکیلوگرم ماده خشک باشند، می‌توانند منجر به کاهش دریافت مواد غذایی بر حسب ماده خشک شوند (21،37). کاهش دریافت ماده خشک معمولاً به کاهش خوش خوراکی جیره نسبت داده می‌شود اما ممکن است به دلیل اسیدوز متابولیک ایجاد شده توسط نمک‌های آنیونیک باشد (47). زمان استفاده از نمک‌های آنیونیک در جیره 21 الی 45 روز قبل از زایش است.
در تحقیقات انجام شده توسط همکاران مختلف (Goff و همکاران در سال 1991 ، Oetzel و همکاران در سال 1988، Wang و همکاران در سال 1992 ، Hu و همکاران در سال 2004) گزارش شده است که استفاده از جیره‌های آنیونیک منجر به افزایش غلظت کلسیم خون می‌شود(17،28،36،48). استفاده از جیره‌های آنیونیک می‌تواند منجر به کاهش رخداد تب شیر شود در حالیکه استفاده از جیره‌های کاتیونیک، گاو شیری را مستعد تب شیر می‌کند (39). Goff و همکاران گزارش کرده‌اند که استفاده از جیره‌های کاتیونیک بدلیل ایجاد آلکالوز متابولیک، گاوهای شیری را مستعد تب شیر می‌کند و عمده ماکرو منیرال مسئول آلکالوز در جیره را پتاسیم (K) معرفی کرده‌اند (18).
Hu و همکاران گزارش کرده اند که با افزایش DCAD، بیکربنات و PH خون افزایش می یابد که نشاندهنده بهبود وضعیت اسید و باز در گاو شیرده می شود، همچنین آنها گزارش کرده اند که با تغییر DCAD ، تغییر در PH ادرار رخ می دهد که نشاندهنده اسیدی یا قلیایی بودن جیره است.Hu گزارش کرده است که PH ادرار با افزایش DCAD افزایش خواهد یافت و دلیل آنرا ناشی از افزایش بیکربنات خون و کاهش دفع اسید از طریق ادرار اعلام کرده است(28).
Block گزارش کرده است که با کاهش DCAD جیره، افزایش H+ ، کاهش Hco3- و کاهش PH خون اتفاق می افتد.این تغییرات همراه با کاهش دفع بیکربنات از طریق ادرار و در نتیجه کاهش PH ادرار می باشد.Block گزارش کرده است که کاهش DCAD در دوره قبل از زایش منجر به افزایش کلسیم یونیزه خون و فعال شدن مکانیسم های هموستاتیک کلسیم خواهد شد و می تواند گاو شیری را در برابر هیپوکلسمی مقاوم کند، همچنین بدلیل جلوگیری از هیپو کلسمی ، تولید شیر را افزایش می دهد.او اعلام کرده است که کاهش DCAD جیره در دوره قبل از زایش ، از شدت ادم پستان بعد از زایش می کاهد که احتمالا بدلیل افزایش دفع کلیوی آب می باشد.
در مطالعه انجام شده توسط Block و همکاران در سال 1994 رخداد تب شیر در گاوهایی که در دوره قبل زایش از جیره‌ای با DCAD ،5/335 میلی اکی والان / کیلوگرم ماده خشک استفاده کرده بودند، 47 درصد بود. در حالیکه در گاوهایی که جیره‌ای با DCAD، 5/128- میلی اکی والان / کیلوگرم ماده خشک دریافت کرده بودند، رخداد تب شیر صفر درصد بود (8).
Jackson تاثیر دو جیره با تفاوت کاتیون-آنیونی مختلف را در گوساله های در حال رشد آزمایش کرد.او 48 گوساله را در تحقیق خود استفاده کرد. او گزارش کرد که میزان بیکربنات خون در گوساله هایی که از جیره ای با تفاوت کاتیون-آنیونی 200 mEq/kg DM استفاده می کردند بیشتر از گوساله هایی بود که از جیره ای با تفاوت کاتیون-آنیونی 0 mEq/kg DM استفاده کرده بودند.همچنین او گزارش کرد که PH ادرار در گوساله هایی که از جیره ای با تفاوت کاتیون-آنیونی 200 mEq/kg DM استفاده کرده بودند، بالاتر از گوساله هایی بود که جیره ای با تفاوت کاتیون-آنیونی 0 mEq/kg DM استفاده کرده بودند(96).
Roche تاثیر تفاوت کاتیون-آنیونی چراگاه را بر وضعیت سلامتی و توان تولید گاو شیری بررسی کرد. او تفاوت کاتیون-آنیونی چراگاه را با استفاده از نمک های آنیونی به 21+، 127+ میلی اکی والان در 100 گرم ماده خشک تغییر داد. او گزارش کرد که جیره ای با تفاوت کاتیون-آنیونی +21 mEq/100g DM منجر به کاهش دریافت مواد غذایی بر حسب ماده خشک می شود(83).
Chan از 33 گاو هلشتاین جهت بررسی تاثیر جیره هایی با تفاوت کاتیون-آنیونی 20، 35 و 50 میلی اکی والان در 100 گرم ماده خشک، بر دریافت مواد غذایی، تولید شیر و متابولیت های خونی استفاده کرد.او گزارش کرد که در تفاوت های کاتیون-آنیونی 20، 30 و 50 به ترتیب دریافت ماده خشک 30/3، 38/3 و 96/2 کیلوگرم در 100 کیلوگرم وزن بدن می باشد و تولید شیر به ترتیب 5/25، 2/24 و 4/22 کیلوگرم در روز بود.او گزارش کرد که تفاوتی در چربی و پروتئین شیر درمیان 3 گروه وجود نداشت(84).
Hu تحقیقی را در سال 2006 بر روی تاثیر تفاوت کاتیون-آنیونی بر وضعیت اسید و باز و توانایی گاوهای شیری در دوره بعد از زایش انجام داد.او از 16 گاو هلشتاین و 8 گاو جرسی چند شکم زا در تحقیق خود استفاده کرد.Hu ، 2 جیره با تفاوت کاتیون-آنیونی 22 و 47 میلی اکی والان در 100گرم ماده خشک را بلافاصله بعد از زایش در اختیار گاوها قرار داد.او گزارش کرد که تغییر تفاوت کاتیون-آنیونی جیره در دوره بعد از زایش تفاوت معنی داری را در دریافت ماده خشک، تولید شیر و ترکیب شیر ایجاد نکرد، اما گزارش کرد که PH ادرار بطور خطی با افزایش تفاوت کاتیون-آنیونی، افزایش می یابد(85).
Hu در سال 2008 تحقیقی را جهت بررسی تاثیر تغییر نسبت Na:K جیره در حالیکه تفاوت کاتیون-آنیونی جیره ثابت نگه داشته می شود، بر دریافت مواد غذایی، تولید شیر و وضعیت متابولیسم مواد معدنی گاوهای شیری انجام داد.او از 15 گاو شیری در اواسط شیرواری استفاده کرد و جیره های زیر را بعنوان خوراک به آنها خوراند: