پایان نامه ارشد درباره اندازه گیری و عملکرد

شکل (3-12) :اندازه گیری زمان القایی بصورت تابعی از اتدازه ذرات برای پنج نوع مختلف زغال [16]

شکل (3-13) : تأثیر سرعت ایمپیلر روی سرعت متوسط ذرات زغال سایز بندی شده [37].

شکل 3-14: تأثیر اندازه روی قابلیت خیسی برای سایزهای مختلف ویترین [37].

شکل 3-15: تأثیر اندازه روی قابلیت شناوری ویترین [37].
3-2-3-2- واکنشگرها
دو عامل واکنشگر مهم در فلوتاسیون زغال، کف ساز ها و کلکتورها می باشند. نوع سومی واکنشگرها متعادل کننده می باشند، از آنجایی که آنها در صنعت به مقدار خیلی کم استفاده می شوند در این بخش بحث نخواهند شد [25] .
Widget not in any sidebars

3-2-3-2-1- کف ساز ها
بطور کلی زغال به آسانی در مقابل هر الکل باتیل و آمیل، ترپینول وکرسول به عنوان کفساز واکنش نشان می دهد. نفت سفید، مازوت و محصولات مختلف زغال قیری (معمولا به عنوان کلکتور استفاده می شوند) برخی مواقع به عنوان کف ساز و معمولا با ترکیب در یکی از 5 کفساز بالایی بکاربرده می شوند [25] .
کشش سطحی پایین کفساز برای سطح مشترک آب – هوا سایز حباب ها را کاهش می دهد و تعداد حباب ها را در سلول افزایش می دهد. سرعت فلوتاسیون و بازده فلوتاسیون با افزایش غلظت کف ساز افزایش می یابد. در غلظت های بالای کف ساز، گرچه مولکولهای کف ساز آب دوست و آبگریز میل به جذب روی سطح زغال با انتهای قطبی مولکول جهت دار شده دارند، تسلیم سطوح آبدوست می شوند. این نه تنها سبب مصرف بیشتر کفساز می شود بلکه بازدهی فلوتاسیون را کاهش می دهد [25] .
3-2-3-2-2- کلکتورها
در فلوتاسیون زغال روغن هیدروکربن غیر قابل حل در آب و غیر قطبی معمولا به عنوان کلکتور و مواد سطح فعال قابل حل در آب (کفساز) کف را توسعه می دهد. پراکندگی کلکتور بصورت قطرات بسیار ریز ( ازدیاد بوسیله وجود کف ساز) برای کارایی خوب فلوتاسیون ضروری می باشد [23].
کلکتور بطور کامل در سطح مشترک آب و جامد جذب می شود و قابلیت آبدوستی سطح زغال را ازدیاد می بخشد. اثبات شده است که هم سرعت و هم کارایی فلوتاسیون در حضور کلکتور ازدیاد می یابد.
Wojcik و همکارانش تأثیر غلظت کلکتور را روی بازیابی زغال در اندازه های مختلف اجزاء را آزمایش کردند که در شکل 3-16 نشان داده شده است. هم جرم غلظت و هم بازیابی زغال با افزایش غلظت کلکتور غیر قطبی افزایش می یابد. این امر اثبات شده است که پاسخ فلوتاسیون با افزایش کلکتور اضافی به علت سطوح آبدوست بزرگتر می باشد [37].

شکل 3- 16: تأثیر غلظت کلکتور روی بازیابی زغال با اندازه های مختلف [25]
3-2-3-3- چگالی پالپ
چگالی پالپ روی نتایج کف فلوتاسیون تأثیر می گذارد و می تواند عملکرد متقابل اجزاء را متعادل کند. در فلوتاسیون مواد فلزی بهترین نتایج عملی در چگالی پالپ 20 الی 30 درصد جامد حاصل می شود. در فلوتاسیون زغال اکثریت خوراک به عنوان کنسانتره بازیابی می شود و زغال خیلی کمتر از کانیها می باشد. اپتیموم چگالی پایپ برای فلوتاسیون زغال تقریبا در 10 الی 15 درصد وزنی جامد حاصل می شود [37].
3-2-3-4- سلول همزن و هوادهی