پایان نامه ارشد درباره ابتلا به بیماری و اندازه گیری


Widget not in any sidebars

NEFA قبل از زایش : جمع آوری نمونه‌ها از گاوها طی 2 الی 14 روز قبل زایش.
NEFA: بعد زایش : جمع آوری نمونه‌ها از گاوها طی 3 الی 14 روز بعد زایش.
(علت عدم اندازه گیری 2 روز قبل و بعد زایش بالا رفتن شدید NEFA به دلیل استرس زایشی است)
نگهداری نمونه‌ها: نمونه‌ها باید خنک نگه داشته شوند تا از تغییرات در نتایج جلوگیری شود. NEFA در خون گاو تا 24 ساعت ثابت است. مقادیر NEFA همچنین در سرم فریز شده نیز پایدار است.
نکات قابل توجه :
همولیز : بر حسب روشی آزمایشگاهی مورد استفاده، همولیز می‌تواندمنجر به افزایش یاکاهش مقادیر NEFA شود.
هیجان، استری، تمرین – این شرایط، که منجر به آزادسازی کاتکول آمین‌ها یا ACTH می‌شوند، منجر به افزایش غلظت NEFA می‌شودو این کار را با تحریک لیپولیز ناشی از لیپاز انجام می‌دهد.
گاو شیری در دوره انتقالی همیشه دروضعیت بالانس منفی انرژی قرار داردکه به دلیل تقاضای بالای انرژی ناشی از رشد جنین و تولید شیر است. این بالانس منفی انرژی ممکن است شدید بوده و گاو مبتلا را به بیماریهایی مثل جابجایی شیردان، کتوز، متریت در دوره بعد زایش حساس ترکند. لذا کلینیسین‌های گاوشیری، مکررا گله‌های شیری را از لحاظ ابتلا به بالانس منفی انرژی، با اندازه گیری NEFA آزمایش می‌کنند.
مقادیر NEFA بیش از mmd/l 4/0 در دوره قبل زایش و بیش از mmol/l 7/0 در دوره بعد زایش بعنوان ابتلا شدید به بالانس منفی انرژی درنظر گرفته میشود(15،23).
در گاوهای شیری پر تولید بالانس منفی انرژی در چند هفته اول شیر واری رخ می‌دهد. بالاترین مقدار دریافت مواد غذایی بر حسب ماده خشک تا 8 الی 10 هفته بعد زایش رخ نمی‌دهد، در حالیکه اوج تولید شیر 4 الی 6 هفته بعد زایش است و لذا دریافت انرژی جوابگوی نیازهای حیوان نخواهد بود. درپاسخ به بالانس منفی انرژی و غلظت سرمی پایین گلوکز و انسولین، ذخایر چربی بدن تجزیه می‌شود که منجر به افزایش غلظت سرمی NEFA خواهد شد.
Ospina تحقیقی را بر روی تاثیر افزایش NEFA و BHBA در دوره قبل و بعد از زایش، بر روی توان تولید مثلی و توان تولید شیر گاوهای شیری در آمریکا انجام داد.او گزارش کرد که در دوره قبل از زایش اگر NEFA>0.27 باشد احتمال آبستنی در 70 روز اول بعد از زایش به 19 درصد کاهش می یابد. همچنین گزارش کرد که حیواناتی که در دوره بعد از زایش NEFA در آنها بیشتر از 0.72 mmol/L باشد، احتمال آبستنی در 70 روز اول بعد از زایش به 16 درصد کاهش می یابد(89).
Drackley در تحقیقی که جهت استفاده از NEFA جهت بررسی بالانس منفی انرژی در گاوهای شیری انجام داد، مقادیر بیش از 0.7 میلی مول در لیتر از NEFA را در سرم طی 7 روز بعد از زایش، بعنوان ابتلا به بالانس منفی انرژی مطرح کرده است(101).
بتا هیدروکسی بوتیرات(BHBA) : در هفته آخر آبستنی ، فاکتورهای هورمونی و کاهش ظرفیت شکمبه (بدلیل افزایش حجم جنین)، منجر به کاهش دریافت مواد غذایی و افزایش تجزیه ذخایر چربی بدن می شود.بعد از زایش و با شروع شیرواری، این بالانش منفی انرژی ادامه می یابد. لیپولیز ذخایر چربی درپاسخ به افزایش تقاضا برای انرژی رخ می‌دهد. هورمون‌هایی مثل گلوکاگون، کاتکول آمین‌ها، ACTH، کورتیکواستروئیدهاو هورمون رشد، منجر به تحریک لیپازمی‌شوند، در حالیکه انسولین عملکرد لیپاز رامهار می‌کند. لیپولیز تری گلسیریدها منجر به آزادسازی NEFA و گلیسرول می‌شود. گلیسرول توسط سلولها برداشته شده و برای تولید گلوکز استفاده می‌شود و همچنین می‌تواند دوباره به تری گلیسیرید تبدیل شود. NEFA غیر محلول در آب است و با اتصال به آلبومین انتقال می‌یابد. در درجه اول، NEFA توسط هپاتوسیت‌ها برداشته شده و استریفیه می‌شود. اسیدهای چرب استریفیه شده چند مسیر را می‌توانند در روبرو داشته باشند :
آنها می‌توانند با گلیسرول مجددا ترکیب شده و تری گلیسیرید تولید نماینده و در ساخت VLDL شرکت کنند. VLDL یا از کبد منتقل می‌شودو یا به شکل چربی در کبد ذخیره شده و منجر به لیپیدوز کبدی می‌شود.
آنها می‌توانندوارد میتوکندری ( در سلولهای کبدی ) شده( در واکنشی که نیاز به کارنیتین است ) و برای تولید انرژی استفاده شوند ( از طریق چرخه کربس ) یا در تولید کتون بادی‌ها نقش داشته باشند. در داخل میتوکندری، اسیدهای چربی استریفیه، دستخوش بتا اکسیداسیون شده و به استیل COA تبدیل می‌شوند. استیل COA با اگزالواستات در چرخه کربس ترکیب شده( چرخه تری کربوکسیلیک اسید) و تولید گلوکز در نهایت تولید انرژی (ATP) می‌کند.
اگر میزان اگزالواستات کم باشد (اگزالواستات در موارد بالانس منفی انرژی بعنوان سوبسترا در گلوکونئوژنز استفاده می‌شود) استیل COA وارد مسیر کتوژنز شده و تولیدکتون بادی‌ها (استواستات، بتا هیدروکسی بوتیرات) را می‌کند.اندازه گیری BHBA سرم جهت بررسی ابتلا به بالانس منفی انرژی و ابتلا به بیماری کتوز بالینی و تحت بالینی مورد استفاده قرار می گیرد(39).

فصل سوم:
مواد و روش کار