پایان نامه ارشد با موضوع نفر است که از این و شیوه ی نمره گذاری

توانایی آگاه بودن، فهمیدن و برقراری ارتباط با دیگران،
Widget not in any sidebars

توانایی برخورد با هیجان‌های شدید و کنترل سائق‌ها و تکانه‌های درونی،
توانایی سازگاری با تغییر و حل مشکلات شخصی یا اجتماعی.
سالوی و مایر در مدل اولیه خود (1990م) هوش هیجانی را این گونه تعریف کردند: «توانایی نظارت بر احساسات و هیجان‌های خود و دیگران، توانایی تمییز دادن هیجان‌های متفاوت و متنوع و توانایی استفاده از این اطلاعات برای راهنمایی و هدایت فکر و عمل.»56
گلمن در سال 1995م با استفاده از تحقیقات سالوی، مایر و دیگران، کتابی با عنوان هوش هیجانی در نیویورک (انتشارات بانتام) نوشت. از این تاریخ به بعد، اصطلاح هوش هیجانی شهرت جهانی پیدا کرد. در حال حاضر در جهان و ایران صدها کتاب و مقاله در مورد هوش هیجانی تدوین شده و چندین همایش و کارگاه آموزشی نیز به آن اختصاص یافته است. نظریه‌های چند هوشی، از قبیل نظریه گاردنر و استرنبرگ، حرف‌های زیادی برای گفتن داشته‌اند. این نظریه‌ها ما را واداشته‌اند که تلقی وسیع‌تری از هوش و قابلیت داشته باشیم. متولیان تعلیم و تربیت را نیز ترغیب کرده‌اند برنامه‌هایی تدوین کنند که در حیطه‌های مختلف به دانش آموزان و دانشجویان آموزش بدهند.
عبدالرئوف پارکر(2000)تحقیقی را با عنوان بررسی تاثیر عملکرد سازمانی بر تعامل سیاست تکنولوزی-استراتزی در دوحه انجام داده است.این مطالعه تعامل تکنولوزی و استراتزی و تاثیر عملکرد سازمانی بر تعامل تکنولوزی و استراتزی نشان می دهد.داده های تحقیق از 78نفر از کارکنان صنعت مخابرات جمع آوری شد.نتایج نشان می دهد که طبیعت جنبه های مختلف تعامل تکنولوزی و استراتزی تحت تاثیر عملکرد سازمانی است.
رابرت وود، آلبرت بندوراو تریور بایلی(1987) تحقیقی را با عنوان بررسی تاثیر مکانیسم های حاکم بر عملکرد سازمانی بر تصمیم گیری در محیط پیچیده در دانشگاه اکستر انجام دادند. نتایج نشان می دهد که جنبه های مختلف عملکرد سازمانی بر تصمیم گیری موثر است.
ویلیام و رونان واریک پ.پرین(1970) تحقیقی را با عنوان تحلیل رفتار سازمانی و عملکرد سازمانی در شهرک صنعتی ممفیس انجام داده اند.جامعه آماری تحقیق 2500 کارمند بود که در 64 واحد تقسیم بندی شده بودند. در این تحقیق 8 متغیر شخصیتی و 10 متغیر عملکرد مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج همبستگی کمی را بین متغیر ها نشان دادند.
هربرت اچ.هند و ویلیام ار.لافولته(2006) تحقیقی را با عنوان تحلیل منفک متغیرهای عملکرد سازمانی را در دو شرکت تجاری در کارولینای جنوبی انجا داده اند.حجم نمونه 98 نفر از مدیران بود. تحلیل منفک متغیرهای عملکرد به فرضیات زیر منتج شده بود:
1)بازگشت سرمایه یک چهارم از شرکتها را در حالتی مشابه قرا می دهد.همان طور که 12متغیر دیگر عملکرد در ارزیابی گروهها استفاده می شوند.
2)12 متغیر عملکرد که با کارکردهای متفاوتشان متمایز و تفکیک شده اند در تمام طول زمان دایمی هستند.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
این فصل شامل چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ دادن به فرضیه های تحقیق میباشد. که به معرفی جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار اندازه گیری، طرح تحقیق، روایی و پایایی ابزار، شیوه ی نمره گذاری، شیوه های اجرای تحقیق و به روش تحلیل داده ها می ـ پردازد.
در هر تحقیق متناسب باموضوع وماهیت آن از روشهای مختلفی استفاده می شود. در این فصل قصد بر آن است تا با شرح متدولوژی وچگونگی انجام توصیف ها و تحلیل های آماری ویژگی های تحقیق مورد نظر بیان شود. همچنین در مورد هر یک از آزمون های آماری بکار گرفته شده وموارد استفاده آنها توضیحاتی داده شده است.
3-2 روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی می باشد و از نظر روش اجرا به خاطر توصیف متغییرها و چیستی و چگونگی آنها به صورت توصیفی و جهت اثبات رابطه بین متغیرها از نوع همبستگی می باشد.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و کلیه کارمندان ادارات برق شهر همدان و ملایر است. تعداد کلیه کارکنان ادارات برق شهر همدان و ملایر 145 نفر است که از این تعداد 109نفر مربوط به اداره برق شهر همدان و 36 نفر مربوط به اداره برق شهر ملایر می باشد.از 109 نفر مربوط به اداره برق شهر همدان 8 نفر در قسمت طرح و توسعه 41 نفر در قسمت خدمات مشترکین و 60 نفر در قسمت بهره برداری به فعالیت هستند و از 36 نفر مربوط به اداره برق شهر ملایر 5 نفر در قسمت خدمات مشترکین 16نفر در قسمت بهره برداری و 15 نفر در قسمت طرح و توسعه مشغول به فعالیت هستند.تعداد کلیه مدیران در جامعه آماری8نفر است که 4مدیر مربوط به اداره برق شهر همدان و 4مدیر مربوط به اداره برق شهر ملایر است.
جدول 1-3: جدول جامعه آماری کارکنان و مدیران ادارات برق شهر همدان و ملایر
اداره برق
جامعه آماری کارکنان اداره برق همدان و ملایر
جامعه آماری کارکنان قسمت طرح و توسعه
جامعه اماری کارکنان قسمت خدمات مشترکین