پایان نامه ارشد با موضوع شناخت عواطف دیگران و شناخت عواطف شخصی

دانلود پایان نامه

بین حفظ ارتباطات توسط کارکنان و عملکرد آنها رابطه معنی دار وجود دارد.
برای آزمون فرضیه فرعی چهارم از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.با توجه به مقدار0.339 به دست آمده از جدول همبستگی به این نتیجه رسیدیم بین حفظ ارتباطات توسط کارکنان و عملکرد آنها رابطه معنی دار وجود دارد و این دو متغیر ارتباط معناداری با هم دارند همینطور با توجه به این که 001/0=sig و کوچکتر از سطح معنی داری 0.05 است در نتیجه فرض صفر رد شده و فرض تحقیق پذیرفته می شود.یعنی بکارگیری حفظ ارتباطات توسط کارکنان بر عملکرد آنها اثر دارد.

 • 5-3-2-5 فرضیه فرعی شماره پنج
  بین شناخت عواطف دیگران توسط کارکنان و عملکرد آنها رابطه معنی دار وجود دارد.
  برای آزمون فرضیه فرعی پنجم از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.با توجه به مقدار0.444 به دست آمده از جدول همبستگی به این نتیجه رسیدیم بین شناخت عواطف دیگران توسط کارکنان و عملکرد آنها رابطه معنی دار وجود دارد و این دو متغیر ارتباط معناداری با هم دارند همینطور با توجه به این که 001/0=sig و کوچکتر از سطح معنی داری 0.05 است در نتیجه فرض صفر رد شده و فرض تحقیق پذیرفته می شود.یعنی شناخت عواطف دیگران توسط کارکنان بر عملکرد آنها اثر دارد.
  در نتیجه همه فرضیه های تحقیق پذیرفته شدند.
  همانطور که گفته شد ،در آزمون فرض ، فرضیه های اصلی و فرعی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. که به این نتیجه رسیدیم که هوش عاطفی کارکنان و متغیرهای آن بر عملکرد اثر گذار هستند.
  5 – 4 پیشنهادات
  1)پیشنهاداتی به مدیران سازمانها
  2)پیشنهادات برای پژوهش های آتی
  5-5 پیشنهادات به مدیران سازمان ها
  1 – با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش که نشان می دهد ،هوش عاطفی کارکنان بر عملکرد کارکنان اثر گذار است ( فرضیه اصلی پژوهش ) پیشنهاد می شود که مدیران با مقوله و کاربرد هوش عاطفی بر بالا بردن عملکرد بیشتر آشنا شوند ، ودر سازمان یا شرکت خود به هوش عاطفی کارکنان توجه کرده و زمینه های پرورش و ارتقا آن را فراهم آورند.
  2 – آشنا سازی کارکنان با مقوله هوش عاطفی و مهارتهای گوناگون هوش عاطفی، پرورش و ارتقا آن در کارکنان به طرق مختلف.
  3 – انجام تست ها و آزمایشات روانشناسی در سازمان برای سنجش هوش عاطفی در کارکنان قبل از بکار گیری افراد در سازمان و بعد از استخدام آموزشهای لازم جهت بهره گیری بیشتر از هوش عاطفی و استفاده از توانایی آنان در عملکرد بهتر در سازمان (فرضیه پژوهشی اصلی).
  4 – با توجه به این که اعتماد دیگران به فرد،رابطه دوستانه و صمیمی داشتن، اجتماعی بودن و احترام متقابل از شاخص های حفظ ارتباطات ( فرضیه فرعی چهارم پژوهش ) در این تحقیق می باشد به مدیران توصیه می شود ضمن تقویت و نشان دادن این عوامل در خود و کارکنان باعث شوید تا آنها بتوانند مهارت حفظ ارتباط را در خویش ارتقا بخشند.
  5 – با توجه به این که آگاهی نسبت به هیجانات، توانایی تسلط بر خود در شرایط دشوار، به خود اطمینان داشتن، برای خود احترام قائل شدن، معنی دادن به زندگی و پذیرفتن واقعیتها بدون خیالپردازی از شاخصهای شناخت عواطف شخصی در کارکنان می باشد ( فرضیه فرعی دوم پژوهش ) لذا مدیران باید در نظر بگیرندکارکنان شما چه شخصیتی دارند، آنها را وادار نکنید کسی باشند که شما می خواهید رعایت و توجه به این موارد باعث بالاتر رفتن عملکرد آنها می شود..
  6 – با توجه به این که رضایت داشتن از زندگی، رضایت از اندام و ظاهر، لذت بردن از کارها، اطمینان از توانایی خود در مقابله با دشوارترین مسائل و داشتن احساس خوب پس از ارزیابی نقاط ضعف و قوت خود از شاخصهای خودبرانگیختگی در کارکنان می باشد ( فرضیه فرعی سوم پژوهش) لذا شایسته است مدیران با استقبال و تشویق کارکنانی که از مهارتهای هوش عاطفی خود استفاده می کنند، منجر به خودبرانگیختگی بیشتر در کارکنان و در نتیجه بالاتر رفتن عملکرد آنها می شود.
  7 – با توجه به اینکه کمک و توجه به دیگران، توانایی ایجاد روابط دوستانه به آسانی و همراهی با آنها از شاخصهای شناخت عواطف دیگران توسط کارکنان می باشد(فرضیه فرعی پنجم پژوهش).لذا آشنا سازی کارکنان در برقراری ارتباط با مشتریان و مراجعین سازمان و بالا بردن این مهارت در آنها به منظور برقراری احترام متقابل و ارتباط نزدیکتر با مشتریان و مراجعین سازمان در جهت ارتقا عملکرد.
  8- توصیه می شود نتایج و یافته های این تحقیق که بیانگر وضعیت هوش عاطفی و تاثیر آن بر عملکرد در ادارات دارایی همدان و ملایر است به نحو مقتضی در اختیار کارکنان و مدیران قرار گیرد.
  9- به منظور بستر سازی مناسب در این ادارات مدیران با استفاده از فنون و ابزارهای هوش عاطفی، در ایجاد سازمانی با عملکردی بهتر اهتمام ویژه بورزند.(فرضیه اصلی تحقیق)
  10- پایش مرتب سازمان برای بدست آوردن آخرین اطلاعات از تاثیر هوش عاطفی بر توانمندی کارکنان در ارتباط با مشتریان سازمان، و تاثیر آن بر عملکرد(فرضیه اصلی پژوهش)
  5-6 پیشنهادات برای پژوهش های آتی
  مطالعه تطبیقی ومقایسه ای میزان تأثیر هریک از ابعاد مختلف هوش عاطفی (بکارگیری درست هیجانها، شناخت عواطف شخصی، شناخت عواطف دیگران، حفظ ارتباطات، خودبرانگیختگی) با عملکرد و هریک از متغیرهای آن.
  مطالعه و تحقیق درباره تاثیر هوش عاطفی بر روی هر یک از متغیرهای عملکرد.
  3- مطالعه وتحقیق در باره انواع مدل های دیگر هوش عاطفی که تعدادی از آنها در فصل دوم آمده است.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.