پایان نامه ارشد با موضوع شناخت عواطف دیگران و شناخت عواطف شخصی

دانلود پایان نامه
 • فصل پنجم
  نتیجه گیری وپیشنهادات
  5-1 مقدمه
  در فصل پنجم به جمع بندی و بحث درباره نتایج بدست آمده از کل تحقیق به ویژه نتایج آماری که در فصل چهارم به تفصیل به آن اشاره شد ، می پردازد. ابتدا مروری بر آمار توصیفی و سپس این که چه فرضهایی را به چه روشی آزمون کردیم و نتایج حاصل از این آزمون ها چه بوده است.
  5-2 مروری بر آمار توصیفی
  از
  210 پرسشنامه نمونه برداری شده ، که از دو اداره برق شهر همدان و ملایر نتایج زیر جمع آوری شده است:
  از این نمونه 25.7 درصد از شهر ملایر ، 74.3 درصد از شهر همدان که از سه واحد اداری شامل طرح توسعه، بهره برداری، خدمات مشترکین تشکیل شده اند، از این مجموع پست سازمانی کارمندان:35.2 درصد کارمند و 14.8 درصد کارمند(کارشناس مسِؤل) می باشند.این افراد شامل 27 نفر زن و 78 نفر مرد که دارای میانگین سنی 33.79 و با پراکندگی سنی 4.53 می باشند، میزان تحصیلات نمونه بررسی شده 14.3 درصد دیپلم، 19 درصد فوق دیپلم، 60 درصد مدرک لیسانس، 6.7 درصد مدرک فوق لیسانس داشته اند.
  همانطور که گذشت، نتایج حاصل از جمع آوری پرسشنامه ها و نظر سنجی از این گروه نشان می دهد در اداره برق شهرهای مورد بررسی شاخص های هوش عاطفی شامل:بکارگیری درست هیجانها، شناخت عواطف شخصی، خودبرانگیختگی، حفظ ارتباطات، شناخت عواطف دیگران بر عملکرد کارکنان تاثیر گذار خواهد بود، به بیان دیگر در حالت کلی هوش عاطفی بر عملکرد کارکنان اداره برق اثر دارد.
  5-3 تحلیل نتایج
  در این تحقیق برای بررسی اثر هوش عاطفی بر عملکرد در ادارات برق شهرهای همدان و ملایر6 فرضیه مطرح می باشد که متشکل از یک فرضیه اصلی تحقیق و پنج فرضیه فرعی تحقیق که به ترتیب عبارت بودند از :
  5-3-1 فرضیه اصلی تحقیق
  بین هوش عاطفی کارکنان و عملکرد آنان رابطه معنی دار ی وجود دارد.
  برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه به مقدار 710/0 به دست آمده از جدول همبستگی به این نتیجه می رسیم که هوش عاطفی کارکنان و عملکرد آنها رابطه معنی دار وجود دارد و این دو متغیر ارتباط معناداری با هم دارند همینطور با توجه به این که 001/0=sig کمتر از سطح معناداری 05/0 است در نتیجه فرض صفر رد شده و فرض تحقیق پذیرفته می شود.یعنی هوش عاطفی کارکنان بر عملکرد آنان اثر دارد.
  5-3-2 فرضیه های فرعی تحقیق
  5-3-2-1 فرضیه فرعی شماره یک
  بین بکارگیری درست هیجانها توسط کارکنان و عملکرد آنها رابطه معنا داری وجود دارد.
  برای آزمون فرضیه فرعی اول از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است با توجه به مقدار 221/ 0 به دست آمده از جدول همبستگی به این نتیجه رسیدیم بین بکارگیری درست هیجانها توسط کارکنان و عملکرد آنها رابطه معنا دار وجود دارد و این دو متغیر ارتباط معناداری باهم دارند همینطور با توجه به این که سطح معنی دار 024/0=sig کمتر از 05/0 است در نتیجه فرض صفر رد شده و فرض تحقیق پذیرفته می شود.یعنی بکارگیری درست هیجانها توسط کارکنان بر عملکرد آنها اثر دارد.
  5-3-2-2 فرضیه فرعی شماره دو
  بین شناخت عواطف شخصی در کارکنان و عملکرد آنها رابطه معنادار وجود دارد.
  برای آزمون فرعی دوم از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است با توجه به مقدار 668/ 0 به دست آمده از جدول همبستگی به این نتیجه رسیدیم بین شناخت عواطف شخصی در کارکنان و عملکرد آنها رابطه معنا دار وجود دارد و این دو متغیر ارتباط معناداری باهم دارند همینطور با توجه به این که سطح معنی دار 001/0=sig کمتر از 05/0 است در نتیجه فرض صفر رد شده و فرض تحقیق پذیرفته می شود.یعنی شناخت عواطف شخصی در کارکنان بر عملکرد آنها اثر دارد.
  5-3-2-3 فرضیه فرعی شماره سه
  بین خودبرانگیختگی در کارکنان و عملکرد آنها رابطه معنادار وجود دارد.
  برای آزمون فرعی سوم از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است با توجه به مقدار 674/ 0 به دست آمده از جدول همبستگی به این نتیجه رسیدیم بین خودبرانگیختگی در کارکنان و عملکرد آنها رابطه معنی دار وجود دارد و این دو متغیر ارتباط معنی داری باهم دارند همینطور با توجه به این که سطح معنی دار 001/0=sig کمتر از 05/0 است در نتیجه فرض صفر رد شده و فرض تحقیق پذیرفته می شود. یعنی خودبرانگیختگی در کارکنان بر عملکرد آنها اثر دارد.
  5-3-2-4 فرضیه فرعی شماره چهار
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.