پایان نامه ارشد با موضوع شناخت عواطف دیگران و شناخت عواطف شخصی

دانلود پایان نامه

3-7 ربط سوالات با متغیرهای تحقیق
در پرسشنامه هوش عاطفی سوالات پرسشنامه بدین صورت با فرضیات تحقیق در ارتباط است که از سوال 1 تا7 مربوط به شناخت عواطف شخصی در کارکنان، از سوال8 تا12 مربوط به بکارگیری درست هیجانها توسط کارکنان، از سوال 13 تا 18 مربوط به خود برانگیختگی در کارکنان توسط کارکنان و از سوال 19 تا 24 مربوط به شناخت عواطف دیگران توسط دیگران و از سوال 25 تا 30 مربوط به حفظ ارتباطات توسط کارکنان می باشد.

 • در پرسشنامه عملکرد با استفاده از سوالات 1-2-4-13-14-16-23 فعال بودن، با استفاده از سوالات 3-6-7-17-24 واکنش سریع در برابر موانع، با استفاده از سوالات 11-18-21-22-26 سخت کوشی، با استفاده از سوالات 5-10-12-25 انعطاف پذیری، با استفاده از سوالات 8-9-15-19-20 ابتکار عمل و خلاقیت سنجیده می شود.
  3-8 روایی
  روایی به آن حدی اطلاق می شود که فرایند اندازه گیری فاقد هر دو نوع خطای سیستماتیک و تصادفی باشد.روایی می گوید که آیا ما همان چیزی را که در نظر داریم اندازه گیری می کنیم؟(ونوس،ابراهیمی،روستا،1388،145)
  روایی تعیین می کند که ابزار تهیه شده تا چه اندازه مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد به عبارت دیگر روایی به ما می گوید آیا مفهوم واقعی را اندازه گیری می کنم یا خیر؟
  پرسشنامه هوش عاطفی بار-آن اولین پرسشنامه معتبر و استاندارد فرافرهنگی جهت ارزیابی هوش عاطفی است.(هین، استیو،1386،160)
  این پرسشنامه قابل کاربرد در موقعیت های بسیار متنوع می باشد می توان در نوقعیت های شغلی، آموزشی و پزوهشی از آن استفاده کرد.پرسشنامه سنجش عملکرد همین طور پرسشنامه ای استاندارد است که از روایی محتوایی برخوردار می باشد و برای تعیین روایی هر دو نوع پرسشنامه از نظر استاد راهنما و استاد مشاور و متون تخصصی استفاده شده است.
  3-9 پایایی
  پایایی به آن حدی اطلاق می شود که فرایند اندازه گیری صرفا فاقد خطای تصادفی باشد، پایایی با ثبات صحت و قابلیت پیش بینی یافته های تحقیق سروکار دارد.(ونوس،ابراهیمی،روستا،1388،145)
  پایایی کیفیت ثبات، یا روش جمع آوری داده ها را در طول زماننشان می دهد.به عبارتی منظور از پایایی آزمون ثبات اندازه گیری در زمان های مختلف است.در آزمون هایی که ضریب پایایی بالایی دارند خطای اندازه گیری به حداقل کاهش می یابد.
  در این تحقیق تعیین اعتبار پرسشنامه بر اساس محاسبه آلفای کرانباخ و توسط نرم افزار SPSS صورت گرفته است.آلفای کرانباخ برای پرسشنامه هوش عاطفی 85%و برای پرسشنامه عملکرد 89% است و به دلیل اینکه آلفای کرانباخ آنها از هفتاد بالاتر هستند پرسشنامه ها دارای پایایی هستند.
  عنوان متغیرها
  تعداد گویه
  آلفای کرونباخ
  شناخت عواطف شخصی
  7
  771/0
  بکارگیری درست هیجانها
  5
  722/0
  برانگیختن خود
  6
  729/0
  حفظ ارتباطات
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.