پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل های آماری و جداول مربوط به


Widget not in any sidebars

851/0
3-10 روش های آماری تجزیه وتحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات اقدامی است که از طریق آن داده های پژوهش ، تلخیص ، طبقه بندی و پردازش می شوند تا امکان نتیجه گیری درباره فرضیات تحقیق فراهم گردد ، برای تجزیه و تحلیل داده ها می توان از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده نمود.در آمار توصیفی شاخص هایی مانند درصد فراوانی میانگین،انحراف معیار و غیره برای وضعیت جامعه آماری بهره گرفته می شود در آمار استنباطی نیز متناسب با فرضیه های تحقیق می توان از روش های آزمون فرض و جداول مربوط به سطح معناداری که بر اساس توزیع های مختلف تنظیم شده اند استفاده نمود.
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات کدبندی شده و سپس وارد برنامه رایانه ای SPSS گردیده و در آخر با استفاده از دستورات موجود در آن و به مقتضای نوع متغیر ها و نوع ارتباط آنها با یکدیگر توسط آزمونهای فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس اطلاعات بدست آمده با کمک مشاور آماری تفسیر گردیده اند که در این تحقیق از روش های آماری زیر استفاده شده است:
الف)آمار توصیفی:فراوانی، میانگین، درصد فراوانی، انحراف معیار، واریانس برای بیان اطلاعات بدست آمده در تحقیق
ب)آمار استنباطی:در این قسمت با توجه به نتایج حاصله از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف از ضریب همبستگی مناسب استفاده می شود.
جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار توصیفی محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
4ـ1 مقدمه
در فصل چهارم آمار و اعدادی که از انجام تحقیق بدست آمده است به طور مرتب در جدول هایی دسته بندی می کنیم.در حقیقت این فصل به روشهای آماری و چگونگی محاسبه اعداد می پردازد و سپس به تفسیر آزمون فرضیه ها می رسید.
مفهوم آمار به دو معنی به کار برده می شود معنی اول آن عبارت است از جمع آوری اطلاعات و روشهای بررسی آنها.آمار به معنی دوم به شیوه هایی اطلاق می شود که از طریق آنها ویژگی های گروه های بزرگ بر اساس اندازه گیری همان ویژگی ها در گروههای کوچک استنباط می شود.
این فصل در دو بخش جمع آوری شده است:
بخش اول، برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و چگونگی رد و تایید سوالات تحقیق بنا به هدایت و نوع تحقیق در این فصل از تجزیه و تحلیل توصیفی که با جداول فراوانی و نمودارها یافته ها را نشان می دهد، بهره گرفته می شود، در پاره ای از موارد از جداول توافقی استفاده نموده ایم.
بخش دوم، به آمار استنباطی و اثبات آزمون فرضیه ها می پردازد ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف پیروی کردن از آزمون های ناپارامتری را تایید می نماییم و سپس با استفاده از آزمونهای ناپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن به بررسی وجود ارتباط بین شاخصهای مورد مطالعه میپردازیم.
لازم به ذکر است کلیه تجزیه و تحلیل های آماری با نرم افزار spss نسخه 16 محاسبه گردیده است.
4-2 تجزیه و تحلیل پرسشنامه، مشخصات فردی
شهر مورد بررسی:
جدول4-1: جدول فراوانی بر حسب شهر نمونه برداری شده
گزینه ها
فراوانی
درصد
همدان
ملایر
جمع