پایان نامه ارشد با موضوع اندازه گیری عملکرد و عملکرد کسب و کار


Widget not in any sidebars

4-اجرای مدل و روش های پیشنهادی فوق به منظور پرورش وارتقاء هوش عاطفی در سازمانها وپیاده سازی آن در تمام کشور ودر نتیجه ارتقاء وبهبود عملکرد.
5- مطالعه وپژوهش در خصوص بررسی راهکارهای مؤثر در پرورش وارتقاء هوش عاطفی در سازمانها در بین کارکنان ، از زوایای مختلف مانند انگیزش ، آموزش ومدیریت مؤثر منابع انسانی وهمچنین بررسی اولویت و نقش هریک از راهکارهای جزیی.
6- مطالعه و پژوهش درباره موانع بهبود عملکرد در سازمانها
7- انجام پژوهش مشابه می تواند در سازمانهای مختلف وسعت بیشتری داشته باشد وتعداد نمونه بیشتر می تواند به انجام بهتر این پژوهش کمک کند.
8- انجام تحقیق مشابه مبتنی بر عوامل دیگری که بر عملکرد اثر می گذارد.
5 – 7 محدودیت ها تحقیق
اصولا در فعالیت های تحقیقی همواره با محدودیت ها و دشواری هایی روبرو هستیم ، هر چه به روش علمی تحقیق تاکید داشته باشیم این محدودیت ها نمود بیشتری پیدا می کنند ، اما گاهی تمرکز بر محدودیت ،پژوهشگر راآماده می سازد تا در مقابل آنها چاره اندیشی کرده و راه هایی را برای دستیابی به نتایج مطلوب پیش بینی نماید. دراین تحقیق نیزبا توجه به موضوع تازه وبدیع آن با محدودیت های
متعددی مواجه بودیم که عمده آن عبارتند از :
1 – عدم اظهار نظر واقعی برخی افراد در تکمیل پرسشنامه
مشکلات موجود در سنجش عملکرد و نسبی بودن نظرات ارزیابی کننده عملکرد
دشواری دسترسی به منابع علمی مناسب از جمله کتاب و مقالات مرتبط با موضوع هوش عاطفی، چرا که یکی از مباحث جدید روانشناسی به شمار می رود و تحقیق مشابه در سازمانهای اداری ایران در این خصوص صورت نگرفته است در نتیجه امکان تطبیق و الگو سازی برای تنظیم فرضیات تحقیق وجود نداشته است.
4 – مشکل جلب اعتماد کارکنان در زمینه پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه و از بین بردن ذهنیت آنان مبنی بر اینکه تکمیل پرسشنامه مقاصد خاصی را دنبال نکرده و صرفا یک تحقیق علمی است.
5 – محدودیت دیگر این تحقیق مربوط به پرسشنامه می باشد چرا که آن به صورت کتبی تکمیل می شود و نمی تواند نظر واقعی پاسخگو را منعکس سازد.
6-پژوهش در مباحث روانشناسی-مدیریتی به دلیل ماهیت پیچیدگی موضوعی آن نیاز به مهارت و خبرگی بسیار زیادی دارد.دشواری بررسی موضوع احتمال بروز در خطاها در تحقیق را نیز افزایش می دهد.
7-عدم انجام پژوهش های جامع و تخصصی در حیطه دانش مدیریت درباره هوش عاطفی و بررسی اثرات آن بر عملکرد و ابعاد مختلف آن.
5-8 خلاصه فصل
در این فصل به بیان و معنا و تفسیر نتایج بدست آمده از پژوهش پرداخته شده است و ضمن تشریح مختصری از وضعیت آزمون فرضیه ها، تحلیا هایی در مورد علل رد یا تایید آنها عرضه گردیده است پس بر پایه نتایج بدست آمده پیشنهادهایی برای مدیران سازمانها و نیز پیشنهادهایی برای پژوهشگران بعدی و همینطور محدودیت های پژوهش عرضه گردیده است.
منابع و مأخذ
منابع ومآخذ فارسی
احدی ، حسن ،1386 ، هوش هیجانی ، مجموعه مقالات روانشناختی ، ص 5-1
اکبرزاده،نسرین ،1383 ، هوش هیجانی(دیدگاه سالووی و مایر) ، انتشارات فارابی،چاپ اول
اکبری، علی ، 1386 ، اندازه گیری عملکرد کسب و کار،چاپ اول،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ، ص 4
حسن آبادی،حسین، 1383 ، در باب هوش هیجانی چه می دانید؟ روزنامه همشهری ،29 مهر
حسن زاده،رمضان،ساداتی کیادهی،سید مرتضی، 1388 هوش هیجانی(مدیریت احساس، عاطفه و هیجان)، چاپ اول،انتشارات روان ص58 و ص107-99
خان محمدی،هادی،1387،هوش عاطفی راهی به سوی تعالی عملکرد رهبری و مدیریت،ص3-1 و ص7-5