پایان نامه اجرای برنامه و پوشش گیاهی

6 81/315 51/13
8 13/657 11/28 هریس
Widget not in any sidebars

10 94/1284 97/54 بخشایش-خواجه-زرنق
51/2337 00/100
مأخذ: محاسبات نگارنده
نقشه(3-7): نقشه همدما شهرستان هریس
طبقه‌بندی اقلیمی: بر اساس طبقه‌بندی اقلیمی به روش دومارتن، اقلیم شهرستان در4 طبقه نیمه‌خشک شدید، نیمه‌خشک متوسط، نیمه‌مرطوب و مرطوب قرار دارد. با نگاهی به گسترش طبقات اقلیمی در شهرستان، ملاحظه می‌گردد که بیشترین گسترش طبقات اقلیمی در محدوده‌ی مرطوب قرار دارد، طوری که 32/61 درصد از مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده است. مرکز شهرستان(هریس) نیز در این محدوده‌ی اقلیمی قرار دارد.
جدول(3-11): طبقه‌بندی اقلیمی و درصد گسترش آن در شهرستان هریس
نوع اقلیم مساحت درصد مساحت شهرها
نیمه خشک شدید 07/149 38/6
نیمه مرطوب 05/132 65/5
مرطوب 46/1433 32/61 هریس
نیمه خشک متوسط 93/622 65/26 بخشایش-خواجه-زرنق
51/2337 00/100
مأخذ: محاسبات نگارنده
نقشه(3-8): نقشه طبقه‌بندی اقلیمی شهرستان هریس
3-1-7-کلاس فرسایش خاک
در این پهنه کلاسهای فرسایشی شهرستان هریس به 5 تیپ تقسیم می‌گردند که عبارتند از:
کلاس I: اراضی با شدت فرسایش جزئی
در این عرصه میزان خاک جا به جا شده غیر قابل توجه و کم بوده و اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و آب در شرایط حاضر اولویت ندارد. این کلاس فرسایشی با مساحت 72/17 درصد مقام سوم را در شهرستان هریس دارد.
کلاس II: اراضی با فرسایش کم
میزان فرسایش خاک در این اراضی کم تا نزدیک به متوسط بوده و ضرورت اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و آب در برخی عرصه‌ها مطرح می‌گردد. این کلاس، اراضی آبرفتی حاشیه رودخانه‌ها را که عموماً فاقد پوشش گیاهی هستند را شامل می‌شود. این کلاس فرسایشی با 96/3 درصد کمترین مساحت را به خود اختصاص داده است.
کلاس III: اراضی با فرسایش متوسط
در این عرصه میزان جدایی و جا به جایی ذرات خاک به میزانی است که اجرای برنامه‌ی حفاظت خاک و آب ضروری و اولویت دارد. در این کلاس از فرسایش خاک، استفاده از اراضی به سبب رخداد فرسایش خاک دارای محدودیت می‌باشد. شدت فرسایش در این کلاس نسبتاً زیاد می‌باشد. این کلاس فرسایشی با 90/11 درصد مقام چهارم را در شهرستان دارا است.
کلاسIV : اراضی با فرسایش زیاد
در این اراضی میزان هدر رفت خاک زیاد بوده و اراضی برای کاربری‌های زراعی محدودیت‌های عمده‌ای دارند. کنترل فرسایش خاک در این اراضی مهم بوده و اولویت دارد. اجرای عملیات حفاظت خاک و اصلاح اراضی معمولاً هزینه‌های زیاد داشته و برای کنترل فرسایش بیشتر برنامه‌های احیاء بیولوژیک ومدیریت حفاظتی مطرح می‌گردد. این کلاس فرسایشی با 27/20 درصد مقام دوم را در شهرستان دارد.