ویژگی های جمعیت شناختی، نرم افزار مورد استفاده


Widget not in any sidebars
از مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در پژوهش های علوم اجتماعی و رفتاری، تجزیه و تحلیل چند متغیره است،‌ چرا که ماهیت این موضوعات به گونه ای است که نمی توان آن ها را به شیوه ی دو به دو (در نظر داشتن یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته در هر مرحله) تحلیل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره، به روش های آماری اطلاق می گردد که ویژگی اصلی آنها هم تحلیلی ” k متغیر مستقل” و “n متغیر وابسته” است. در این راستا، تحلیل ساختارهای کواریانسی یا مدل یابی معادله ی ساختاری، از اصلی ترین روش های تحلیل ساختاری داده ای پیچیده و مهر تأییدی بر تئوری “تاثیرات هم زمان”متغیرها بر یکدیگر است. این روش، ترکیب ریاضی و آماری پیچیده ای از تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر می باشد(بولن، 1989). که براساس آن، محقق در فصل چهارم پژوهش به آزمون مدل فرض اهتمام ورزیده است. مدل معادلات ساختاری یکی از روش های نوید بخش در زمینه روابط علّی بین متغیرها است. هنگامی که داده های بدست آمده از نمونه مورد بررسی به صورت ماتریس همبستگی یا ماتریس کواریانس درآید و توسط مجموعه ای از معادلات رگرسیون تعریف شود، مدل را می توان با استفاده از نرم افزارهای مربوط تحلیل کرد و برازش آن را برای جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده،‌آزمود(سرمد و دیگران، 1388). به طور کلی در استنتاج های علمی دو مسئله باید مدنظر قرار گیرد: 1) اندازه گیری و سنجش متغیرها 2)بررسی روابط علّی بین متغیرها. مدل معادلات ساختاری در حالت کلی برای رفع این دو مسئله اساسی ایجاد شده و دارای دو بخش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری می باشد. مدل اندازه گیری مشخص می کند که چگونه متغیرهای پنهان یا سازه های فرضی برحسب متغیرهای قابل مشاهده مورد سنجش قرار می گیرد و اعتبار و روایی آن به چه صورت است،‌ در واقع مدل اندازه گیری در یک مدل معادلات ساختاری همان تحلیل عاملی تأییدی است. مدل ساختاری شامل روابط علّی بین متغیرهاست که همان تحلیل مسیر است و به محقق امکان می دهد تا متغیرهای آشکار و پنهان را در چهارچوبی یکپارچه شبیه سازی نماید، ‌اما این روش از تحلیل مسیر توانمندتر است، زیرا روایی و پایایی بهتری از متغیرهایی که قرار است تحلیل شوند را به دست می دهد(گال، والتر و جویس، 1383). بنابراین روش مورد استفاده در این تحقیق جهت بررسی روابط علّی، ‌معادلات ساختاری است.
3-5-3- رگرسیون چندگانه تعدیل شده
به منظور اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه تعدیل شده در رویه‌ی پیشنهادشده توسط کوهن و دیگران (2003)، نخست، متغیرهای پیش‌بین و تعدیل‌گر، استاندارد می‌شوند تا از مشکل هم‌خطی چندگانه اجتناب شود. سپس، متغیر تعاملی از طریق ضرب هر متغیر پیش‌بین در متغیر تعدیل‌گر، ایجاد می شود. بدین‌منظور، متغیرهای پیش‌بین و تعدیل‌گر در مرحله‌ی اول و متغیر تعاملی در مرحله‌ی دوم وارد مدل رگرسیونی می‌شوند.
3- 5- 3- نرم افزار مورد استفاده
برای تحلیل مدل های معادلات ساختاری نرم افزارهای مختلفی مانند آموس، لیزرل و پی ال اسمعرفی شده است که هرکدام ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارند. لیزرل اولین و یکی از متداول‌ترین روش ها برای این منظور می‌باشد و اولین بار توسط جورسکاج در سال 1973 معرفی شده است. لیزرل از روش درست نمایی ماکزیمم و براساس بیشینه‌سازی کواریانس به برازش مدل می پردازد، این روش مستلزم نرمال بودن داده ها و حجم نمونه نسبتاً بالایی است(در حدود 10 الی 15 پرسشنامه به ازای هر سئوال پرسشنامه). نرم افزار آموس نیز یکی از نرم افزار های آماری مناسب برای تحلیل داده های پایان نامه مدیریت و علوم انسانی است. در مقایسه با سایر نرم افزارها، آموس فراتر از توانمندی های معمول نرم افزارهای مدل سازی رفته و به خوبی می تواند براساس جدیدترین روش های آماری در مورد نحوه برخورد با داده های مفقود شده به جایگزینی آنها دست زند. نگارش جدید آموس نه تنها کلیه ویژگی های نرم افزار لیزرل را دارست بلکه خصایص منحصربه فردی دارد که آن را از سایر نرم افزارهای مدل ساز متمایز ساخته است. اما در روش PLS یا حداقل مربعات جزئی نیازی به حجم نمونه بالا نیست. در این روش به کمک بیشینه سازی واریانس، مدل برازش داده می شود. این روش نسبت به وجود شرایطی مانند هم خطی متغیرهای مستقل، نرمال نبودن داده‌ها و کوچک بودن نمونه، سازگار است. در این روش شاخص ها و تحلیل های خاص دیگری نیز انجام می شود که سودمندی آن را نسبت به لیزرل بیشتر کرده است. البته لازم به ذکر است که یکی از معایب روش‌ PLS در حل معادلات ساختاری این است که نوعاً شاخص‌های برازندگی مدل را برآورده نمی‌کند(کک، 2010). هائنلین و کاپلان (2004) دلایل متعددی را برای اینکه چرا در بعضی مواقع پی ال اس نسبت به لیزرل ترجیح داده می شود بیان کرده اند که از آن جمله می‌توان به حجم نمونه کمی که PLS برای انجام تحلیل نیاز دارد اشاره نمود. فرضیه های تحقیق حاضر با نرم افزار «SMART PLS » مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3- 5- 4- ضریب همبستگی
شدت وابستگی بین دو متغیر به هم را همبستگی گویند. که معمولا آن را با ضریبی بین 1- تا 1+ بیان می دارند. اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر بیشتر از صفر باشد، آنها با هم رابطه مثبت دارند. حال اگر ضریب هبستگی بین آنها از صفر کمتر باشد، رابطه بین آنها منفی است. لازم به ذکر است که اگر نمونه گیری صورت پذیرفته باشد، ضریب همبستگی باید از لحاظ آماری، معنی دار باشد. همچنین، همبستگی رابطه ی علت و معلولی نیست و تنها بیانگر شدت وابس
تگی دو متغیر به یکدیگر است.
آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون، از پرکاربردترین آزمون ها در تحقیقات علوم انسانی اند و از آنجا که در بیشتر پژوهش ها برای طیف های پرسشنامه فواصل مساوی در نظر گرفته می شود، متغیرهای اسمی و رتبه ای، به متغیرهای فاصله ای و نسبتی تبدیل می شوند. اگر توزیع نرمال باشد، از آزمون پیرسون و در غیر این صورت از آزمون اسپیرمن استفاده می شود. که با توجه به نرمال بودن دادهها در تحقیق حاضر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
در این فصل به تجزیه و تحلیل دادهها و ارائه یافته ها پرداخته شده است. بر این اساس ابتدا به سیمای آزمودنی ها در قالب ویژگی های جمعیت شناختی به صورت آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه ها پرداخته می شود.
4-1- آمار توصیفی
در این قسمت به ترتیب وضعیت سیمای آزمودنی ها در قالب جنسیت، دامنه سنی و میزان تحصیلات ارئه شده است.
4-1-1- سیمای آزمودنی ها
4-1-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان
اطلاعات مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان در جدول و نمودار 4-1 نشان می دهد که 4/76 درصد پاسخ دهندگان مرد و 6/23 درصد پاسخ گویان زن هستند. این نسبت نشان می دهد که عمده آزمودنیها را مردان تشکیل می دهند.
جدول 4-1- جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
55
4/76
زن