ویژگی های جمعیت شناختی و تجزیه وتحلیل اطلاعات

فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

S: واریانس کل
Widget not in any sidebars

Sj2: واریانس نمرات هر زیر مجموعه
J2: تعداد زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه
برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است ابتدا تعداد 30 پرسشنامه توسط نمونه‏آماری که به طور تصادفی انتخاب شده‏اند تکمیل شده و توسط نرم افزار spss آلفای آن محاسبه شد.
نتایج آلفای کرونباخ پرسشنامه
آلفای کرونباخ تعدادسؤالات
89/0 30
3-7 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
روش علی- همبستگی، تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، ‌کدبندی،‌ دسته بندی، و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فراهم آید. روشهای تجزیه تحلیل اطلاعات ازطریق امار استنباطی میباشد همچنین برای آزمون فرضیات این تحقیق روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و آزمون t با استفاده از نرم افزار spss استفاده می شود.
در این پایاننامه فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون آماری متناسب با سؤال‌های پرسشنامه‌ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. لازم به ذکر است که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل دادهها انجام شده است.
3-8. خلاصه فصل
در این فصل به بیان روششناسی اجرای تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزارهای مختلف جمعآوری دادهها و روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات پرداخته شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
1-4-مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند.در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی دراستنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند.
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب میشود. داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند.
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل می شود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به به بررسی فرضیات تحقیق توسط رگرسیون خطی پرداخته می شود.
2-4-آمار جمعیت شناختی
1-2-4-جنسیت
در جدول1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان و در صد فراوانی آنها ارائه شده است.بیشترین فراوانی مربوط با جنسیت مرد می باشد که 56% تعداد نمونه را شامل می شوند.این گزارشات در شکل 1-4-نیز قابل مشاهده است.
جدول 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان

Share this post

Post navigation

You might be interested in...