ویتامین E و استاندارد

63/15
Widget not in any sidebars

92/15
61/15
57/15
71/15
× هر کیلوگرم مکمل ( ویتامینه) شامل 8/4 واحد ویتامین A، 8/0 واحد ویتامین E، 004/0 کیلوگرم ویتامین K، 0008/0 کیلوگرم ویتامین B1، 0004/0 ویتامین B2 ، 0016/0 کیلوگرم ویتامین B6 ، 0006/0 کیلوگرم ویتامین B12 ، 004/0 کیلوگرم پانتوتنیک اسید، 004/0 گرم نیکوتینیک اسید، 0008/0 کیلوگرم فولیک اسید، 02/0 کیلوگرم بیوتین، 0002/0 کیلوگرم کولین کلراید، 004/0 کیلوگرم مس، 0008/0 کیلوگرم ید، 012/0 کیلوگرم آهن، 022/0 کیلوگرم منگنز و 00004/0 کیلوگرم سلنیوم
در ابتدا و انتهای دوره آزمایش، تمامی ماهیان به صورت انفرادی زیست‌سنجی شدند. بدین منظور طول کل بدن با دقت 1/0 سانتی‌متر و وزن هر قطعه از ماهیان با دقت 01/0 گرم با ترازوی دیجیتال اندازه‌گیری گردید. در طول دوره پرورش، زیتوده کل هر تانک هر دو هفته یکبار اندازه‌گیری شد و جهت تعیین مقدار غذای مورد نیاز برای دو هفته بعد مورد استفاده قرار گرفت. مقدار غذای روزانه برابر 2 درصد وزن بدن برای تمامی تیمارها به صورت یکسان درنظر گرفته شد. غذا در ساعات 9، 15 و 19 در تانک‌های پرورشی توزیع گردید.
3-5- فاکتورهای مورد بررسی
3-5-1- بررسی پارامترهای رشد و عملکرد جیره
به ‌منظور اندازه‌گیری شاخص‌های رشد، تمامی ماهیان هر واحد آزمایشی، به صورت انفرادی، هر 14 روز یکبار مورد زیست‌سنجی قرار گرفتند و وزن و طول آن‌ها ثبت گردید. با استفاده از داده‌های بدست آمده از زیست‌سنجی‌ها و نیز میزان پروتئین موجود در غذا و اندازه‌گیری پروتئین لاشه در ابتدا و انتهای آزمایش، شاخص‌های ضریب چاقی یا شاخص وضعیت، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، بازده پروتئین و شاخص کبدی با استفاده از روابط زیر تعیین شدند [67].
100 × 3 (میانگین طول نهایی بدن) / میانگین وزن نهایی بدن = (CF) ضریب چاقی یا شاخص وضعیت
میانگین وزن اولیه بدن- میانگین وزن نهایی بدن = (WG) افزایش وزن بدن
100 × (میانگین وزن اولیه بدن / میانگین وزن اولیه بدن- میانگین وزن نهایی بدن) = (BWI) درصد افزایش وزن بدن
100×{کل روزهای پرورش/ (وزن اولیه بدن Ln – وزن نهایی بدن Ln)} =(SGR) نرخ رشد ویژه
افزایش وزن/ غذای مصرف شده = (FCR) ضریب تبدیل غذایی
100× (پروتئین مصرف شده/ افزایش وزن) = (PER) بازده پروتئین
100 × (وزن کل بدن / وزن کبد) = (HI) شاخص کبدی
3-5-1-1- آنالیز تقریبی غذا و لاشه
به منظور تجزیه ترکیب لاشه، در ابتدای آزمایش، تعداد 3 عدد بچه‌ماهی با میانگین وزن 84/0 ± 89/130 گرم پس از تحمل 24 ساعت گرسنگی به طور تصادفی از کل جمعیت ماهیان انتخاب شده و در دمای 18- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. در انتهای آزمایش نیز از هر تکرار به صورت تصادفی 2 عدد ماهی پس از تحمل گرسنگی صید شده و به منظور آنالیز ترکیب لاشه مورد استفاده قرار گرفت. ترکیب تقریبی لاشه ماهیان و تیمارهای غذایی شامل رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی با استفاده از روش استاندارد (2002) AOAC تعیین گردید [13].
3-5-2- فاکتورهای بیوشیمیایی خون
3-5-2-1- نمونه‌‌گیری
در انتهای دوره آزمایش، دو قطعه ماهی از هر تکرار آزمایشی به طور تصادفی انتخاب و از آن‌ها خونگیری به عمل آمد. 24 ساعت قبل از خونگیری غذادهی قطع شد. ماهیان ابتدا با استفاده از پودر گل میخک با غلظت 200 میلی‌گرم بر لیتر بیهوش شده و سپس خونگیری از سیاهرگ ساقه دمی انجام شد. نمونه‌های خون به دو قسمت تقسیم شدند. یک قسمت در تیوپ‌های اپندورف فاقد ماده هپارینه به منظور جداسازی سرم خون و قسمت دیگر در لوله‌های هپارینه به منظور اندازه‌گیری هماتوکریت و هموگلوبین نگهداری شد. تیوپ‌های اپندورف فاقد ماده هپارینه به مدت 6 ساعت در یخچال نگهداری شده و سپس با استفاده از سانتریفیوژ (5000 دور در دقیقه به مدت 5 دقیقه)، سرم خون جدا گردید و برای انجام تست‌های بیوشیمیایی به آزمایشگاه میلاد واقع در اصفهان منتقل گردید.
3-5-2-2- شمارش افتراقی گلبول‌های سفید
شمارش لام‌های گسترش خون به منظور تعیین گلبول‌های سفید شاخص (لنفوسیت، نوتروفیل، ائوزینوفیل و مونوسیت) به کمک دستگاه شمارنده دستی و میکروسکوپ نوری انجام گرفت. از روش حرکت زیگزاگی بر روی لام برای شمارش گلبول‌های سفید خون استفاده گردید. جهت کسب اطمینان بیشتر در نتایج حاصله، از هر واحد آزمایشی، دو ماهی و از خون هر ماهی 2 اسلاید تهیه شد و از هر اسلاید 100 سلول خونی شمارش گردید [5].