همبستگی پیرسون و محیط نرم افزار

18-19-20
21-22
جدول شماره (3-2): جدول امتیاز بندی گزینه ها
جدول امتیازبندی گزینه های مقیاس پنج بخشی
Widget not in any sidebars

کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
5 4 3 2 1
3-7.روایی وپایایی ابزار تحقیق
در محاسبه اعتبار تحقیق ،سوال اصلی که محقق برای خود مطرح می کند چنین است،آیا شخص در حال اندازه گیری،درست آن چیزی است که در اندیشه اندازه گیری آن است.(ساروخانی،1373). اعتبار دارای انواع محتوایی ،تجربی و سازه می باشد. و پایایی با اعتماد پذیری یک شاخص سرو کار دارد.پایایی به خطاهای گوناگونی که ممکن است در ابزار اندازه گیری وجود داشته باشد اشاره می کند.
میزان اعتبار یابی پرسشنامه مورد نظر در این تحقیق از طریق اعتبار صوری(تایید داوران) می باشد.نسخه ای از پرسشنامه از بین12-15 استاد وخبرگان دانشگاه در اختیار یکی ازاساتید قرار گرفت وپس از نظر نهایی ورفع اشکالات مورد تایید قرار گرفت.
همچنین برای پایایی پرسشنامه تحقیق تعداد 30پرسشنامه در مرحله پیش آزمون مورد استفاده قرار گرفت و بعد از استخراج نمرات مربوط به هر متغیر و وارد نمودن آنها به کامپیوتر از آلفای کرونباخ استفاده شدکه 82% بدست آمد، بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار می باشد.

جدول3-3.پایایی پرسشنامه بااستفاده ازآلفا کرونباخ
تعداد آیتم α
22 82%
3-10تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss 18 استفاده شده است.پس از توزیع پرسشنامه ها کدگذاری و وارد کامپیوتر شده سپس با استفاده ازآمار توصیفی درصد، فراوانی ،میانگین و نمودار گویه های پرسشنامه را بدست آموده و در آمار استنباطی با توجه به مقیاس متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه دو متغیر کمی بکار برده می شود و رگرسیون برای سنجش تاثیر چند متغیر بر متغیر کمی دیگر مورد استقاده قرار می گیرد.
در این مطالعه براساس تحقیقات قبلی سطح معنی داری α = 0.05 در نظر گرفته شده است.

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل یافته ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی، یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار میرود که به وسیله آن کلیه فعالیتهای تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت میشوند. داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است. ابتدا باید داده ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد.
اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه مذکور، در محیط نرم افزاری SPSS با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته داده ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، به منظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه میشود.
در این بخش به منظور توصیف ویژگیهای نمونه، ابتدا داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می شود، سپس با استفاده از شاخص های آمار استنباطی به تأًیید یا رد فرضیات می پردازیم و از این طریق نتایج حاصله از مشاهدات نمونه انتخابی به جامعه تعمیم داده می شود.
4-1.آمار توصیفی
4-1-1.مشخصات دموگرافیک پاسخگویان

Share this post

Post navigation

You might be interested in...