نگهداری و شیمیایی

گرمخانه گذاری: پلیت‌ها به صورت وارونه به مدت زمان 48 ساعت در دمای 37 درجه سلسیوس گرمخانه گذاری شد. بعد از 48 ساعت گرمخانه گذاری کلنی‌های مشخص به صورت کلنی‌های سیاه یا خاکستری براق و محدب به قطر 1mm تا 2.5mm که با هالهای شفاف درآمد.
تأیید آزمون کوارگولاز: با استفاده از یک حلقه کشت سترون از هر کلنی برداشته شد و به یک لوله آزمایش حاوی محیط کشت عصاره مغز و قلب منتقل گردید، سپس در دمای 37 درجه سلسیوس به مدت زمان 24 ساعت گرمخانه گذاری شد. سپس در شرایط سترون، 0.1ml از سوسپانسیون فوق در لوله سترون به اندازه 10x75ml ریخته و 0.3ml پلاسمای خرگوش اضافه گردید و در دمای 37 درجه سلسیوس به مدت زمان 4 تا 6 ساعت گرمخانه گذاری شد. سپس تشکیل لخته پلاسما بررسی میشد. اگر نتیجه منفی بود تا مدت 18 تا 24 ساعت در دمای اتاق یا مدت زمانی که توسط تولید کننده پلاسما سفارش شده است نگهداری میگردید. آزمایش کواگولاز در صورتی مثبت است که لخته تشکیل شده باشد. بعنوان شاهد برای هر بسته، 0.1ml از محیط کشت عصاره سترون مغز و قلب به مقدار توصیه شده پلاسمای خرگوش افزوده و بدون افزودن سوسپانسیون، گرمخانه گذاری میشد و در صورتی آزمایش معتبر میشد که نشانه‌ای از لخته در پلاسمای شاهد دیده نمیشد.
Widget not in any sidebars

بیان نتایج: تعداد کلنی‌های مشاهده شده در آخرین رقت رشد کرده ضربدر عکس رقت در هر گرم
محیط مغز و قلب:
روش تهیه: محیط کشت آماده را که به صورت تجاری وجود داشت تهیه و طبق دستورالعمل کارخانه سازنده توسط آب مقطر ساخته شد. pH باید طوری تنظیم میشد که پس از سترون کردن در دمای 25 درجه سانتی‌گراد، 4/7 باشد. محیط کشت در حجم‌های 5ml تا 10ml به لوله مناسب منتقل شده و به مدت زمان 15 دقیقه در دمای 121 درجه سانتی‌گراد، در اتوکلاو سترون گردید.
محیط برد پارکرآگار:
روش تهیه: محیط کامل که به صورت صنعتی آماده است توسط آب مقطر طبق دستورالعمل کارخانه ساخته شد. محیط آماده در ارلن‌های با گنجایش مناسب توزیع و سپس در اتوکلاو در دمای 121 درجه سیلسیوس سترون گردید. pH آن طوری تنظیم شد که در دمای 25 درجه سانتیگراد pH آن برابر باشد. بعد از سترون کردن و خنک کردن محیط تا 45 درجه سلسیوس یک معرف به نام اگیولک به آن اضافه شد. به ازای هر 500cc، 25cc از آن مصرف به محیط سترون شده اضافه شد. این کار بایستی در یک محیط سترون انجام میگرفت. سپس محیط کامل در پلیت تقسیم میشد.
پلاسمای خرگوش: به صورت تجاری وجود دارد.
آماده کردن پلیت‌ها: مقدار مناسبی از محیط کشت کامل به درون پلیت‌های سترون ریخته به گونه‌ای که ضخامت محیط کشت حدود 4ml باشد و به حال گذاشته شد تا محیط ببندد. پلیت‌ها را می‌توان به مدت زمان 24 ساعت در دمای 3 درجه سلسیوس نگهداری نمود.
جداسازی سالمونلا در نمونه گوشت سفید و قرمز
پیش غنی سازی در محیط مایع غیر انتخابی: در این مرحله تلقیح کردن نمونه در Lactos Broth (این محیط به عنوان رقیق کننده استفاده می‌شود) و گرمخانه گذاری آن در دمای 37 درجه سلسیوس به مدت زمان 16 تا 20 ساعت صورت گرفت. ضروری است قبل از کشت دادن، دمای محیط رقیق کننده به 37-30 درجه سلسیوس رسانده شود.
غنی سازی در محیط مایع انتخابی: تلقیح 1ml کشت حاصل در محیط غیرانتخابی در محیط مایع Selenit enrichment که به صورت 1cc در لوله آزمایش تقسیم شد و گرمخانه گذاری در دمای 37 درجه سلسیوس به مدت زمان 24 ساعت.
کشت در محیط جامع و شناسایی: از کشت حاصل بر روی محیط جامد انتخابی SS Agar کشت 4 مرحله‌ای تهیه شد و به مدت زمان 24 ساعت در دمای 37 درجه گرمخانه گذاری گردید. نحوه کشت باید به گونه‌ای باشد که تک پرگنه‌های مشخص در سطح آگار ایجاد شود. پرگنه‌های موجود بر روی محیط SS Agar زرد با هاله مشکی است.
انتخاب پرگنه‌ها برای تأیید: از هر پلیت 5 پرگنه انتخاب گردید و بر روی محیط مغزی Notriant Agar کشت داده شد و به مدت 24-18 ساعت در دمای 37 درجه سلسیوس نگهداری و از کشت‌های خالص برای آزمون‌های تأییدی بیوشیمیایی و سرولوژیکی استفاده شد.
آزمون‌های بیوشیمیایی: به وسیله یک سر سوزن حلقه کشت از پرگنه‌های مورد نظر برداشته و در محیط‌های مشروح کشت داده شد.
محیط TSI Agar: با استفاده از کشت که به پرگنه‌های مورد نظر آغشته بود ابتدا سطح مخزن مایل محیط به صورت خطی کشت داده شد آنگاه سوزن را به عمق محیط فرو برده و سپس محیط در دمای 37 درجه سلیسوس به مدت زمان 24 ساعت گرمخانه گذاری شد.
جدول ‏35: تفسیر محیط TSI بر اساس عمق محیط
عمق محیط
تفسیر
زرد رنگ
گلوکز مثبت
تخمیر گلوکز انجام شده است
قرمز رنگ یا بدون تغییر
گلوکز منفی

Share this post

Post navigation

You might be interested in...