نشانه های جسمانی و کارکرد اجتماعی


Widget not in any sidebars

به منظور بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با سلامت روان دانش آموزان با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول زیر آمده است:
جدول 3- ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دانش آموزان
سلامت روان
نگرش مذهبی ضریب همبستگی پیرسون 664/0-**
سطح معنی داری 01/0>p
تعداد 360
در جدول 3 همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دانش آموزان نشان داده شده است، همانطور که می بینید بین نمره نگرش مذهبی و سلامت روان رابطه منفی و معنی دار در سطح 01/0>p وجود دارد و این نشان می دهد با توجه به اینکه هر چه نمره سلامت روان بالا باشد فرد از سلامت روان پایین تری برخوردار است می توان نتیجه گرفت که با افزایش نگرش مذهبی فرد از نظر سلامت روان وضعیت بهتری دارد.
فرضیه اول ) بین نگرش مذهبی با نشانه های جسمانی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با نشانه های جسمانی دانش آموزان با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول زیر آمده است:
جدول 4- ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و نشانه های جسمانی دانش آموزان
نشانه های جسمانی
نگرش مذهبی ضریب همبستگی پیرسون 626/0-**
سطح معنی داری 01/0>p
تعداد 360
در جدول 4 همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دانش آموزان نشان داده شده است، همانطور که می‫بینید بین نمره نگرش مذهبی و سلامت روان رابطه منفی و معنی دار در سطح 01/0>p وجود دارد و این نشان می‫دهد با توجه به اینکه هر چه نمره سلامت روان بالا باشد فرد از سلامت روان پایین تری برخوردار است می توان نتیجه گرفت که با افزایش نگرش مذهبی فرد از نظر نشانه های جسمانی وضعیت بهتری دارد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
فرضیه دوم) بین نگرش مذهبی با کارکرداجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با اختلال در عملکرد کارکرد اجتماعی دانش‫آموزان با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول زیر آمده است:‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬
جدول 5- ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
عملکرد اجتماعی
نگرش مذهبی ضریب همبستگی پیرسون 592/0-**
سطح معنی داری 01/0>p
تعداد 360
در جدول 5 همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان نشان داده شده است، همانطور که می بینید بین نمره نگرش مذهبی و عملکرد اجتماعی رابطه منفی و معنی دار در سطح 01/0>p وجود دارد و این نشان می‫دهد با توجه به اینکه هر چه نمره سلامت روان بالا باشد فرد از سلامت روان پایین تری برخوردار است می توان نتیجه گرفت که با افزایش نگرش مذهبی فرد از نظر عملکرد اجتماعی وضعیت بهتری دارد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬