نرم افزار و جایگزینی


Widget not in any sidebars

از جمله نرم افزارها و برنامه هایی که در این تحقیق از آن ها استفاده می شود ، نرم افزار گوسین 98 و Gaussview وChemoffice است.
توسط این نرم افزارها ، طراحی چند دسته از رنگ های آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری آن ها همچنین تاثیرگروههای اکسوکروم از لحاظ پایداری بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio صورت می گیرد . توسـط دستــــــور DFT ، opt+freq ، HF/6-31G مقدار انرژی تشــکیل HF ،انرژی HOMO بالاترین اوربیتال مولکولی پر ( اوربیتالی که به عنوان دهنده ی الکترون عمل می کند که همان خارجی ترین لایه پر با بالاترین سطح انرژی ) ، سطح انرژی LUMO پایین ترین اوربیتال مولکولی خالی ( اوربیتالی که به عنوان گیرنده ی الکترون عمل می کند ، داخلی ترین لایه خالی با کمترین سطح انرژی ) و λmax و اختلاف H-L محاسبه میشود.
به همین منظور ابتدا ساختار ترکیبات مورد نظر رسم شده است و سپس با استفاده از نرم افزارهای مربوطه و همچنین انتخاب دستور مناسب ، ساختار ترکیبات بهینه می شود و در گام بعدی ، مقدار انرژی تشکیل ترکیبات بررسی می گردد .
هدف از این تحقیق ، بررسی تاثیر هترواتم ها در پایداری رنگ های آلی است ، به این صورت که با جایگزینی چند هترواتم و محاسبه HF برای توتومری هر مولکول میزان پایداری توتومری ها تعیین شود.
در گوسین 98 ، انتخاب دستور مناسب به منظور محاسبه ی میزان انرژی تشکیل مولکول ها ، نقش قابل توجهی دارد . بنابراین ترکیبات مورد نظر در سطح تئوری DFT ، opt + freq ، HF/6-31G بدون اعمال محدودیت ، بهینه شده و پایدار ترین انرژی تشکیل را به دست می آورد.
2-4 روش کار
ابتدا ساختار تمام رنگ های اولیه ی آلی نیتروژن دار مورد نظر را در نرم افزار Gauss view رسم کرده و سپس مولکول های اولیه به پایدارترین حالت و شکل بهینه میشوند. در مرحله ی بعد این مولکول ها به نرم افزار گوسین 98 انتقال داده می شود تا HF ، HOMO، LUMO، λmax ، زاویه پیوند با این نرم افزار محاسبه شود.
3-4 رنگ های آلی نیتروژن داری که در این پروژه به آنان پرداخته به ترتیب به گروه های زیر تعلق دارند :
: 1 رنگ های تری آزول 1
: 2مشتقات دیمرهای پیراوزلین 2
:3 رنگ مو
:4 رنگ مو غیر دایمی
Triazole
Pyrazoline
1: مولکول TAZ
این مولکول شامل حلقه ی تری آزول می باشد.

در اثر تغییرات اعمال شده در TAZ ، این بخش به سه قسمت تقسیم میشود.
1-3-4 : تغییرات قسمت اول
اختصاص هیدروژنH ، متیل CH3 و ترشیوبوتیل به R و اضافه کردن حلقه ی هتروسیکل ، پایداری این دسته ترکیبات حساب می شود.
شکل 1-4:فایل out تغییرات دسته اول
جدول 1-4 : انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ

Share this post

Post navigation

You might be interested in...