موقعیت جغرافیایی و خراسان شمالی

دانلود پایان نامه
 • – کمبود تعداد ریزماهوارههای شناخته شده در برخی از موجودات، استفاده از آنها را در مکانیابی ژنها محدود کرده است.
  – در صورت توزیع نامناسب ریزماهوارهها در طول ژنوم کاربرد موثر آنها در مکانیابی ژنها محدود میگردد [20].
  مزیت نشانگرهای ریزماهواره نسبت به نشانگرهای RAPD و PCR-RFLP ، اختصاصی بودن بالای آن و پلیمورفیسم بالا و قابلیت تکثیر (تکرارپذیری) خوب است [86]. ریزماهوارههای پلیمورفیسم به عنوان نشانگر ژنتیکی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای پاتوژنهای قارچی گیاهی استفاده شده است [87، 86].
  در طی مطالعاتی که توسط مرادزاده و همکاران در سال 1388 انجام گرفت تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیبزمینی با استفاده از آزمونهای بیماریزایی و نشانگر RAPD بررسی شد. در این بررسی، طی تجزیه خوشه ای دادهها با استفاده از ضریب تشابه دایس ، در سطح شباهت 71 درصد، جدایهها در هشت گروه ژنوتیپی قرار گرفتند. بین تنوع ژنتیکی و منشاء جغرافیایی جدایهها ارتباطی مشاهده نگردید [17].
  در سال 2000 میلادی بارو و همکاران تحقیقی تحت عنوان، توانایی میکروستلایتها در تشخیص 4 نژاد Fusarium oxysporum f. sp. ciceriرایج در هند انجام دادند که در این آزمایش سیزده نشانگر الیگونوکلئوتیدی مکمل با جایگاههای میکروستلایتها به همراه 11 آنزیم محدودکننده استفاده شدند الگوهای هیبریدی که به آنزیم محدودکننده و توالی الیگونوکلئوتیدی وابسته است، حضور موتیفهای تکراری مختلف را در ژنوم F. oxysporum f. sp. ciceriنشان داد. بسته به سطوح پلیمورفیسم مشخص شده، (AGT)5، (ATC)5 و (GATA)4 به عنوان بهترین پروب های انگشتنگاری برای نژادهای F. oxysporum f. sp. ciceriمشخص شدند [32]. پراکنش تکرارهای میکروستلایتها در ژنوم نشان داد نژادهای 1 و 4 ارتباط نزدیکی دارند ومیزان شاخص تشابه آنها 6/76 % است، که درمقایسه با نژاد 2 میزان شاخص تشابه برابر3/67 % بود، در عوض نژاد 3 از لحاظ میزان تشابه خیلی مجزا و متفاوت بود بهطوریکه میزان تشابه 7/26 % بود. مطالعات نشان دهنده توانایی پروبهای الیگونوکلئوتیدی برای انگشتنگاری و مطالعه تنوع در نژادهای F. oxysporum f. sp. ciceri میباشد و نمایانگر یک قدم به سمت شناسایی مارکرهای تشخیصی نژادهای بالقوه است [32]. در سال2001، ماریا دلمار و همکارانش در اسپانیا به منظور شناسایی نژادهای بیماریزای 0، B/C1، 5 و 6 در F. oxysporum f. sp. ciceri بررسی¬هایی را انجام دادند که نتایج آنالیز خوشهای داده¬های حاصل از RAPD نشان داد که جدایه¬های عامل زردی در دو گروه مجزا قرار میگیرند که مربوط به نژادهای 0 وB/C1 بودند. جدایه¬های مربوط به پژمردگی یک گروه دیگری را که شامل نژادهای A1، 2، 3، 4، 5 و6 بودند، تشکیل دادند. به طور کلی نتایج این تحقیق وسیلهای برای مطالعه گسترش نژادهایF. oxysporum f. sp. ciceri و همچنین کمک به تولید و گسترش هرچه بیشتر میزبان¬های مقاوم موجود را فراهم آورد [58].
  در سال 2003 زاکر تولایی با استفاده از 15 آغازگر RAPD، تنوع ژنتیکی موجود بین جدایههای مختلف F. oxysporum آوندی نخود را در استان خراسان، مورد بررسی قرار داد. بر اساس این مطالعه، بین منشاء جغرافیایی جدایههای و گروههای ژنوتیپی، ارتباط محسوسی موجود نبود. به علاوه، این نشانگر به خوبی توانست جدایههای بیماریزا و غیر بیماریزا را در نخود تفکیک نماید [98]. اولین گزارش از تجزیه و تحلیل تنوع بین جدایههای F. oxysporum f.sp. ciceri با استفاده از نشانگر RAPD در شمال هندوستان ارائه شده است. در این تحقیق، از 40 آغازگر به منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود بین جدایهها استفاده شد. از بین این آغازگرها، فقط چهار آغازگر چندشکلی خوبی را نشان دادند. بر اساس نتایج حاصل از این تکنیک، جدایهها بر اساس منشاء جغرافیایی از هم تفکیک شدند [90].
  در مطالعه ای دیگر فوری در سال 2008 بیولوژی تکاملی F. oxysporum f.sp. cubense را با استفاده از نشانگرهای SSR، RFLP و RAPD و همچنین گروه¬های سازگار رویشی (VCGs) مورد بررسی قرار داد. این تحقیق با استفاده از 239 جدایهF. oxysporum f.sp. cubense انجام گرفت که نشان داد تعیین گروه¬های سازگار رویشی در ترکیب با بررسی¬های فیلوژنی ابزار قوی در تشخیص جدایه¬های F. oxyspoum f. sp. ciceri هستند در این بررسی ترکیب فیلوژنی چندژنی، حضور اجداد غیر¬مرتبط را نشان داد که احتمالا گونه های پنهان هستند [46]. در سال 2009 میلادی مامتا شارما و همکارانش تنوع ژنتیکی در جدایههای هندی F. oxysporum f. sp. ciceri را بررسی کردند. در این بررسی 48 جدایه مورد بررسی قرار گرفت که 41 نمونه از آنها بیماری¬زا و 7 عدد از آنها غیربیماری¬زا بودند در بین جدایه های بیماری¬زا تنها اختلاف آنها در قدرت بیماری ¬زایی آنها بود در این بررسی بین میزان بیماری¬زایی و منطقه جغرافیایی هیچ¬گونه رابطه مستقیمی بهدست نیامد نتایج حاصل از تحقیق حاضر جدایه¬های مورد بررسی را بر اساس نشانگر AFLP و آنالیز خوشه¬ای UPGMA در دو گروه بزرگ بیماری¬زا و غیربیماری¬زا قرار داد جدایه¬های بیماریزا بر اساس همین آنالیز در شش گروه بزرگ با تشابه ژنتیکی 77/0 قرار گرفتند، تنها تفاوت این جدایه¬ها در شدت و قدرت بیماری¬زایی آنها بود. همچنین یافتههای این تحقیق بیانگر این امر بود که بین منطقه جغرافیایی و میزان بیماری¬زایی هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد. نتایج این تحقیق شاهدی بر قدرت تشخیص و تمایز بالای آنالیز¬های AFLP بود بر این اساس پیشنهاد می¬شود که از این نشانگر برای توصیف مولکولی F.oxysporum f.sp.ciceri استفاده شود [89]. طاهری و همکاران در سال 2010 تحقیقی تحت عنوان بیماری¬زایی و ویژگیهای ژنتیکی F. oxysporum f.sp. lentis بوسیله نشانگرهای RAPD و IGS در استان خراسان را انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مناطق جغرافیایی و بیماری¬زایی جدایهها هیچ ارتباطی وجود ندارد [95].
  کریمیان و همکاران در سال 2010 تنوع ژنتیکی F. oxysporum را در لوبیای معمولی و انتشار تیپ¬های آمیزشی آن را بررسی کردند. در این تحقیق با استفاده از نشانگر RAPD و بررسی گروههای سازگار رویشی (VCG) 20 جدایه مورد بررسی را در 10 گروه قرار دادند.
  در سال 2011 چهری و همکاران تنوع ژنتیکی گونههای فوزاریوم را با استفاده از PCR-RFLP-ITS در کرمانشاه در خانواده کدوئیان بررسی کردند براساس تحلیل مناطق ITS DNA ریبوزومی و RFLP، پنج گونه فوزاریوم در دو گروه قرار گرفتند. گروه بندی نژاد¬های فوزاریوم که با استفاده از نشانگر RFLP انجام گرفت با طبقه¬بندی مورفولوژیکی استفاده شده مطابقت داشت. این اولین گزارش از شناسایی این بیماری روی کدوئیان در ایران است [38].
  در سال 2011، داتا و همکاران تنوع مولکولی جدایه¬های پژمردگی آوندی ناشی ازF. oxysporum f. sp. Lentis را روی عدس در هند با استفاده از نشانگر¬های SSR، RAPD و PCR-RFLP بررسی کردند، بر اساس این مطالعه که با استفاده از 100 جدایه F. oxysporum f. sp. Lentis انجام گرفت، سه نشانگر مولکولی به کار رفته درجه بالای از تنوع ژنتیکی در جدایه¬ها را از خود نشان دادند که این تنوع از 54 درصد در نشانگر RAPD تا 35 درصد با نشانگر ITS متغییر بود. دندروگرام رسم شده براساس ضریب تشابه، جدایه¬ها را در دو گروه قرار داد. جدایه¬های شمال هند در یک گروه و جدایه¬های منطقه شمال شرق و شرق در گروه دیگر قرار گرفتند [42].
  در بررسی¬بعمل آمده توسط داتا و لال در سال 2012 که تحت عنوان کاربرد نشانگرهای مولکولی به منظور تفکیک ژنتیکی نژادهای بیمارگر عامل پژمردگی نخود ولوبیای سودانی، در نواحی وسیعی از هند انجام گرفت از سه نشانگر مولکولی RAPD، ITS-RFLP و SSR به منظور تمایز و تفکیک نژادها استفاده شد. آنالیز خوشه¬ای دادههای حاصل از نشانگرهای SSR و RAPD، 14 جدایه F. oxysporum f. sp. ciceriرا در چهار گروه بزرگ قرار داد. داده¬های حاصل از ITS-RFLP جدایه¬های مورد بررسی را در سه گروه بزرگ قرار داد. در مجموع آنالیزهای مربوط به این تحقیق نشان داد که گروهبندی جدایه¬های بیماری¬زا هیچ ارتباطی به منطقه جغرافیایی ندارد [41]. در سال 2012 ذکایی و همکاران در استانهای خراسان شمالی و رضوی به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جدایه¬های قارچ عامل پژمردگی و زردی نخود از دو نشانگر مولکولی PCR-RFLP و RAPD استفاده نمودند که بعد از بررسی الگوهای باندی 14 آغازگر RAPD، میزان قرابت ژنتیکی 20 جدایه بر اساس فاصله ژنتیکی به صورت دندروگرام رسم گردید، تجزیه و تحلیل دندروگرام RAPD نشان داد که بین منشاء جغرافیایی جدایه¬ها و گروههای ژنتیکی، ارتباط معنی¬داری وجود ندارد. در روش RFLP نیز بین منشاء جغرافیایی جدایه¬ها با گروه-بندی خوشه¬ای آنها، رابطه آشکاری وجود نداشت.
  فصل سوم
  مواد و روش ها
  3-1- نمونهبرداری
  نمونهبرداری در اواخر اردیبهشت ماه سال زراعی 92-1391 از مناطق مختلف کشت نخود استان ایلام شامل آسمان آباد، سرابله، ایوان، چرداول، دره شهر و بدره انجام گرفت. نمونهبرداریها به روش تصادفی بود وبه منظور جداسازی قارچ فوزاریوم از گیاهان آلوده از تمامی اندامهای آلوده به بیماری اعم ساقه، ریشه و طوقه گیاهان مشکوک به آلودگی نمونهبرداری به عمل آمد. (شکل3-1).
  شکل3-1- موقعیت جغرافیایی استان ایلام در نقشه ایران و نقاط دقیق نمونه برداری شده در سطح استان
  نمونههای جمعآوری شده از هر منطقه با ذکر موقعیت دقیق جغرافیایی هر منطقه و تاریخ جمعآوری درون پاکتهای مجزایی قرار گرفتند، پس از انتقال پاکتها به آزمایشگاه نمونههای آلوده به منظور پاک شدن گل و لای شسته و سپس خشک شدند، بعد از این مرحله نمونهها برای جداسازی قارچ و استفادههای بعدی در آزمایشگاه نگهداری گردید (شکل3-2). مشخصات جدایههای فوزاریومی بدست آمده از مناطق مختلف ایلام در جدول (3-1) آورده شده است.

    منبع پایان نامه ارشد درباره قابلیت اطمینان و سیستمهای تولید

  شکل 3-2- ریشهها و ساقههای گیاه نخود آلوده به بیماری زردی و پژمردگی جمعآوری شده از مناطق مختلف کشت نخود در استان ایلام
  جدول 3-1- مشخصات جدایههای f.sp. ciceri F. oxysporum بدست آمده از مناطق مختلف استان ایلام
  ردیف کد جدایه نوع رقم نمونه تاریخ نمونهبرداری محل نمونهبرداری شهر

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.